Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Szymańska"

Natura 2000 na Torfowiskach Orawsko-Nowotarskich


  Projekt PL0494 "Warunki zarządzania obszarem dorzecza i ochroną różnorodności biologicznej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo na przykładzie zlewni Czarnej Orawy stanowiącej część transgranicznego dorzecza Dunaju" realizowany jest wspólnie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie. Współfi nansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię. Zakresem Projektu objęte są działania planistyczne, które zapewnią racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, poprawę stanu wód oraz zachowanie bioróżnorodności zgodnie z dyrektywami unijnymi. Celem Projektu jest zachowanie bioróżnorodności gatunków przez kształtowanie właściwego podejścia człowieka do przyrody i współgodzenia interesów użytkowników wód w poszanowaniu zasobów naturalnych. Projekt realizowany jest w obszarze dorzecza międzynarodowego - zlewni Czarnej Orawy leżącej w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. Kotlina Orawsko-Nowotarska, położona między Tatrami i Beskidami, odznacza się bogatym i zróżnicowanym środowiskiem przyrodniczym. Na szczególną uwagę zasługuje występujący w jej obrębie największy w południowej Polsce kompleks torfowisk wysokich. Kompleks ten stanowi aż 5% powierzchni wszystkich torfowisk wysokich w Polsce. To tu znajduje się drugie pod względem wielkości w kraju torfowisko wysokie kopułowe - Puścizna Wielka. Mimo wielowiekowego użytkowania eksploatacyjnego tych miejsc, wiele z nich zachowało się w stosunkowo dobrym stanie (Łajczak, 2006). W celu ich ochrony utworzono obszar chronionego krajobrazu oraz włączono je do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W roku 2004 Polska zgłosiła do Komisji [...]

Charakteryzacja warstw azotku krzemu (SiNx) wytwarzanego metodą PECVD dla zastosowań w przyrządach M(O)EMS

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań warstw azotku krzemu wytwarzanych metodą chemicznego osadzania z fazy lotnej wspomaganego plazmą (PECVD). Warstwy dielektryczne zostały poddane charakteryzacji przy użyciu: elipsometrii spektroskopowej, profilometrii oraz nanoindentacji. Wybrane warstwy posłużyły do wykonania elementów mikrosystemów - belki i membrany, które obserwowane były za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Zaprezentowano także zależności właściwości warstw SiNx od parametrów procesu PECVD: ciśnienia panującego w komorze reaktora, mocy generatora wysokiej częstotliwości, przepływu amoniaku oraz czasu wzbudzenia generatora niskiej częstotliwości. Przedstawione wyniki pokazały możliwość sterowania poziomem naprężeń w warstwie SiNx poprzez odpowiedni dobór czasów pracy generatora niskiej i wysokiej częstotliwości. Rezultaty zawarte w niniejszej pracy mają duże znaczenie dla dalszej optymalizacji technologii warstw azotku krzemu dla zastosowań w przyrządach typu M(O)EMS. Abstract. In this work, the studies of properties of silicon nitride (SiNx) layers formed by Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) have been described. Dielectric layers were investigated by means of spectroscopic ellipsometry, profilometry and nanoindentation method. Selected layers of silicon nitride were successfully used as beams and diaphragms. Scanning Electron Microscopy (SEM) was used to perform observations of fabricated micromechanical elements. In this paper there is also presented the influence of PECVD process parameters on physical and mechanical properties of studied in this work SiNx layers. The results obtained in the course of this work are very important from the point of view of further silicon nitride technology optimization for applications in M(O)EMS devices. (Characterization of PECVD silicon nitride (SiNx) layers for M(O)EMS applications). Słowa kluczowe: azotek krzemu (SiNx), PECVD, nanoindentacja, MEMS. Keywords: silicon n[...]

Model elektryczny ładowania akumulatorów trakcyjnych za pomocą energii z ogniw fotowoltaicznych


  Współczesny rozwój przemysłu samochodowego stymulowany jest m.in. ciągle zaostrzanymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Działania regulacyjne związane są przede wszystkim z wymogiem oszczędnego gospodarowania energią i ograniczenia emisji CO 2 [1]. Rosnące zapotrzebowanie na energię spowodowane dynamicznym rozwojem cywilizacyjnym wraz z wymogami redukcji emisji gazów cieplarnianych i ograniczonymi zasobami złóż paliw kopalnianych są powodem wzmożonego zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. W niniejszej pracy przedstawiono koncepcję ładownia akumulatorów trakcyjnych za pomocą energii pochodzącej z paneli fotowoltaicznych. W porównaniu ze standardowym użytkowaniem samochodu emisja CO 2 została ograniczona zarówno przez zastosowanie źródła energii charakteryzującego się znikomą emisją gazów cieplarnianych (zerową bez uwzględniania CO 2 powstałego w trakcie produkcji ogniw) oraz ze względu na brak produktów spalania paliwa w trakcie jazdy samochodem elektrycznym [2-4]. Podstawowe elementy stacji ładowania akumulatorów stanowiły: system paneli fotowoltaicznych przeznaczony do dostarczania energii do ładowania akumulatorów, system przetwarzania energii pełniący funkcję regulatora energii dostarczanej do ładowanego pakietu akumulatorów[...]

Conversion and properties of anaerobic digestates from biogas production Technologie przetwarzania pofermentu z biogazowni oraz właściwości fizykochemiczne otrzymanych produktów DOI:10.15199/62.2015.8.35


  Residues from fermentation of mixts. of corn silage with slops or pig manure were studied for dry mass, org. matter, N, P and metal contents to assess their potential use as fertilizers. Their applicability was confirmed. Omówiono możliwości przetwarzania pofermentu z biogazowni rolniczych. Przedstawiono wyniki analiz właściwości fizykochemicznych dwóch rodzajów pofermentu uzyskanych z fermentacji metanowej różnych surowców, takich jak kiszonka z kukurydzy z gnojowicą świńską oraz kiszonka z kukurydzy z wywarem gorzelnianym. Zaprezentowano także wyniki analiz właściwości fizykochemicznych produktów uzyskanych z pofermentu (frakcja ciekła, frakcja stała, granulaty z frakcji stałej). Próby badanych produktów pobierano i badano w różnych terminach, tak aby oszacować stabilność ich składu chemicznego, co jest istotne z punktu widzenia nawozowego ich wykorzystania. Wizja wyczerpywania się paliw kopalnych oraz ich negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne powoduje zwiększenie zainteresowania czystymi i odnawialnymi źródłami energii1). W tym kontekście ważną rolę odgrywa rozwój produkcji energii w biogazowniach rolniczych. Atutem biogazowni jest to, że poprzez proces fermentacji metanowej materiałów organicznych częściowo rozwiązują także problem utylizacji i zagospodarowania odpadów organicznych2). W biogazowniach rolniczych do produkcji biogazu, obok powszechnie wykorzystywanych typowo rolniczych surowców, takich jak nawozy naturalne (gnojowica, obornik, pomiot) lub biomasa roślinna (np. kiszonka z kukurydzy, buraków cukrowych, traw, żyta), coraz częściej stosowane są produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego (wywar gorzelniany, odpady z mleczarni, wysłodki, odpady przetwórstwa warzyw i owoców)3). Podczas fermentacji metanowej tych surowców następuje rozkład materii organicznej z wytworzeniem metanu, głównego składnika biogazu4). Ilość i jakość powstającego biogazu uzależniona jest od rodzaju stosowanych surowców5). B[...]

Właściwości wielofunkcyjnych cienkich warstw TiO2:Nd z przeznaczeniem na powierzchnię ogniw słonecznych DOI:10.15199/ELE-2014-103


  Zastosowanie tlenków metali o ściśle określonych właściwościach wzrasta w ostatnich latach, szczególnie w nowoczesnych technologiach, np. nanotechnologii [1-3]. Tlenki metali są używane w elektronice, optoelektronice, czy fotonice. Dla przykładu ze względu na bardzo dobre właściwości izolacyjne znajdują one zastosowanie w przemyśle półprzewodnikowym do wytwarzania układów scalonych wielkiej skali integracji. Domieszkowanie materiałów tlenkowych daje możliwość modyfikacji ich właściwości w bardzo szerokim zakresie [4-7]. Wśród materiałów stosowanych w nowoczesnych technologiach można wyróżnić materiały mikrokrystaliczne o krystalitach rzędu mikrometrów oraz materiały nanokrystaliczne o strukturze, którą tworzą krystality o wymiarach mniejszych niż 100 nm. Nanokrystaliczne tlenki metali o rozmiarach krystalitów rzędu od kilku do kilkunastu nanometrów mogą występować zarówno w postaci cienkich warstw, jak i proszków. W szczególności cienkie warstwy stosowane są w celu poprawienia właściwości materiałów, na które są nanoszone [1]. Cienkie warstwy mogą pełnić funkcje dekoracyjne, czy też stanowić materiał o zwiększonej odporności na korozję, odporności na ścieranie i twardości. Z tego względu nanokrystaliczne tlenki metali mogą być również stosowane jako warstwy ochronne. Inne przykłady zastosowania nanokrystalicznych warstw tlenkowych to powłoki antyrefleksyjne, nakładane np. na powierzchnię ogniw słonecznych, powłoki antybakteryjne, przezroczyste elektrody czy też warstwy czujnikowe. Jednym z materiałów, który w dziedzinie wytwarzania różnego typu powłok od lat cieszy się dużym zainteresowaniem jest dwutlenek tytanu (TiO2) [1, 7-10]. Zainteresowanie dwutlenkiem tytanu związane jest z unikatowymi właściwościami tego materiału, dzięki czemu może on zostać wykorzystany w różnych gałęziach przemysłu [1]. Do zalet TiO2należy między innymi neutralność dla środowiska, nietoksyczność, duża odporność chemiczna, termiczna, mechaniczna[...]

An attempt to assess physicochemical properties of soil fertilized with fresh and treated digestate from biogas plant Próba oceny właściwości fizykochemicznych gleb nawożonych świeżym i uzdatnionym pofermentem z biogazowni DOI:10.15199/62.2016.3.43


  Two biogas prodn. plant digestates and pellets of compost from the solid fraction of the digestates were added to soils used then for growing corn. The addn. of digestates resulted in a significant increase of silage maize yield. The soils were studied for pH and N, C, P, K, Mg, Zn, Cu and Mn contents. The single application of digestates and pellets had a negligible effect on assessed soil parameters. Omówiono wpływ nawozowego wykorzystania dwóch rodzajów pofermentu oraz granulatów z kompostów z frakcji stałej pofermentu na wybrane parametry gleb (pH, zawartość węgla organicznego, azotu ogólnego, dostępnych form fosforu, potasu, magnezu, miedzi, cynku oraz manganu). Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowane produkty pofermentacyjne spełniły podstawowe funkcje nawożenia poprzez istotne zwiększenie plonowania kukurydzy i utrzymanie zasobności gleb na niezmienionym lub wyższym poziomie. Podstawowym celem nawożenia jest uzyskanie wysokich plonów uprawianych roślin o odpowiednich parametrach jakościowych oraz utrzymanie lub zwiększenie dotychczasowej zasobności gleb1). W analizach chemiczno-rolniczych gleb zwraca się szczególną uwagę na zakwaszenie oraz zasobność w dostępne dla roślin formy składników pokarmowych, takich jak fosfor, potas i magnez. Te parametry decydują o prowadzonej na danej glebie gospodarce nawozowej. Z punktu widzenia środowiskowego istotna jest także analiza zawartości w glebie związków węgla i azotu i wynikający z tego stosunek C:N oraz zawartości metali ciężkich, których nadmierna kumulacja w formach ruchomych może toksycznie oddziaływać na uprawiane rośliny. Rozwój biogazowni rolniczych w Polsce jest bardzo powolny. Powodem tego jest m.in. niestabilny system wsparcia produkcji energii odnawialnej z tego źródła, wysokie koszty inwestycyjne oraz złożoność procedur prawnych zarówno na etapie przygotowywania projektu, budowy, jak i eksploatacji. Biogazownie w Polsce napotykają także na duży opór społeczeń[...]

Changes in the chemical properties of solid fraction of digestate from biogas plant during co-composting Dynamika zmian właściwości chemicznych frakcji stałej pofermentu z biogazowni podczas kompostowania DOI:10.15199/62.2016.3.44


  Residues from araerobic digestion of mixs. of maize silage with slops or pig slurry were composted with straw. Changes of dry mass, org. matter content, humification and maturity indexes as well as contents of N, P, K, Mg and selected microelements were detd. The composting of solid fraction from digestate was found an effective method for treating digestate from biogas prodn. plants. The mature composts showed an applicability as good fertilizers. Omówiono zmiany parametrów chemicznych zachodzące podczas kompostowania słomy z frakcją stałą powstającą w wyniku separacji pofermentu z biogazowni. W badaniach wykorzystano dwa rodzaje pofermentu pozostałe po fermentacji metanowej kiszonki z kukurydzy z gnojowicą świńską oraz kiszonki z kukurydzy z wywarem gorzelnianym. Przedstawiono właściwości chemiczne dojrzałych kompostów. Uzyskane wyniki wskazują, że kompostowanie pozostałości pofermentacyjnej wydaje się efektywną metodą jej uzdatniania, w wyniku której uzyskuje się produkt wartościowy z punktu widzenia nawozowego.Rozwój cywilizacyjny związany jest z pogarszaniem się stanu środowiska naturalnego. Koncentrując się na technologiach przyjaznych środowisku, coraz większego znaczenia nabiera produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Rozwijają się technologie bezodpadowe oraz doskonalone są metody uzdatniania i recyklingu odpadów. W te działania wpisuje się m.in. produkcja biogazu. Z jednej strony jest to technologia, która pozwala na produkcję energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych, z drugiej strony jest to metoda racjonalnego zagospodarowania odpadów organicznych. Specjalizacja i intensyfikacja produkcji rolniczej prowadzi do koncentracji produkcji zwierzęcej, co w konsekwencji wiąże się z powstawaniem znacznych ilości nawozów naturalnych, których zagospodarowanie stanowi coraz większy problem. Nieprawidłowa gospodarka tymi nawozami prowadzi do zanieczyszczania wód, gleb i powietrza poprzez m.in. spływ azotanów [...]

Wartość agronomiczna pylistej i granulowanej formy struwitu DOI:10.15199/62.2018.2.18


  Obserwowany w skali świata ciągły przyrost ludności Ziemi wymaga systematycznego zwiększania produkcji żywności. Trend ten jest dużym wyzwaniem dla współczesnego rolnictwa, które musi się intensyfikować, aby przy tym samym poziomie wykorzystania powierzchni rolniczej zwiększyć podaż produktów rolnych. W tym kontekście rola nawozów i nawożenia jest niezwykle istotna. Zwiększenie zużycia nawozów mineralnych, szczególnie fosforowych, wiąże się z wyczerpywaniem złóż fosforytów, wykorzystywanych do ich produkcji1). Zwiększające się zapotrzebowanie na fosfor wymusiło rozwój technologii mających na celu odzysk tego pierwiastka z różnych źródeł i ponowne włączenie go do agroobiegu. Dzięki temu, że jest to pierwiastek, który w określonych warunkach wytrąca się w postaci związków chemicznych o niskiej rozpuszczalności, dość łatwo można go wyizolować z różnych nośników2). Obecnie większość technologii odzysku fosforu polega na wytrącaniu go w postaci struwitu (MgNH4PO4·6H2O). Najpopularniejszymi źródłami fosforu służącymi do produkcji struwitu są osady ściekowe3), nawozy naturalne (głównie gnojowica)4) oraz poferment powstający w biogazowniach rolniczych5). Z uwagi na wąski zakres stosunku azotu do fosforu w nawozach naturalnych i pofermencie, ich aplikacja na pola w dawkach liczonych wobec azotu często przyczynia się do przenawożenia pól związkami fosforu6-9). Wynika to z faktu, że potrzeby pokarmowe roślin wobec azotu są znacznie większe, niż fosforu. Wytrącanie struwitu z tych materiałów pozwala na alokację związków fosforu pomiędzy terenami, na których występuje jego nadwyżka, a obszarami, na których jego deficyt uzupełniany jest mineralnymi nawozami fosforowymi10). Jednym z częściej przytaczanych przykładów kraju borykającego się z problemem nadmiaru fosforu pochodzącego z nawozów naturalnych jest Holandia. W 2013 r. nadwyżka fosforu z nawozów naturalnych wobec potrzeb nawozowych została oszacowana na 21 tys. t P2O5 11). W Polsc[...]

 Strona 1