Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN PIETRZAK"

Wpływ rodzaju papieru na jakość odbitki offsetowej

Czytaj za darmo! »

Zagadnienie doboru właściwego podłoża drukowego do danej techniki i warunków drukowania nabiera coraz większego znaczenia w związku z koniecznością rozszerzenia asortymentu papierów drukowych. Trafny wybór podłoża drukowego zapewnia bezproblemowy przebieg procesu drukowania i wpływa znacząco na cenę finalnego produktu. Prawidłowa, dobra jakościowo odbitka powinna charakteryzować się możli[...]

Comparison of pressure drop correlations for two-phase flow in small diameter channels Porównanie korelacji spadku ciśnienia dla przepływu dwufazowego w kanałach o małej średnicy DOI:10.15199/62.2017.3.20


  Fundamentals and a review, with 17 refs., of pressure drop correlations and exp. pressure drop data. Performance of the correlations in correctly predicting the diverse data sets was verified. Most of the correlations developed are very restricted in terms of handling a wide variety of data sets. Przeprowadzono gruntowny przegląd literatury na temat korelacji spadku ciśnienia, opracowano bank danych doświadczalnych obejmujący szeroki zakres zmian parametrów przepływowych oraz dokonano weryfikacji możliwości przewidywania wartości spadków ciśnienia w przepływach dwufazowych gaz- -ciecz w minikanałach. Porównano wartości spadków ciśnienia obliczone zgodnie z dostępnymi w literaturze korelacjami z wartościami eksperymentalnymi. Analiza uzyskanych wyników obliczeń wykazała, że większość korelacji ma bardzo ograniczony zakres ważności i nie opisuje danych doświadczalnych z zadowalającą dokładnością. Zaproponowano równania do obliczania spadku ciśnienia w przepływie w minikanałach, i to niezależnie od rodzaju przepływu. W ostatnich latach coraz więcej badań skupia się na wnikaniu ciepła podczas przepływu mieszanin dwufazowych przez mini- i mikrokanały. Korzystając z wiedzy uzyskanej dla konwekcyjnego wnikania ciepła wewnątrz kanałów konwencjonalnych, można stwierdzić, że przy pewnej gęstości strumienia masy współczynnik wnikania ciepła zwiększa się przez obniżenie średnicy hydraulicznej kanałów w zamian za wyższe tarciowe opory przepływu. Mimo że ten prosty mechanizm wskazuje na możliwość zmniejszania średnicy kanału, to nie jest jasne do jakiego zakresu wiedza o wnikaniu ciepła w makroskali pozostaje ważna przy opisie zjawisk cieplno-przepływowych zachodzących w mini- i mikroskali. Mini- i mikrokanały są wykorzystywane w wielu różnych urządzeniach, takich jak rury grzewcze, sprzęt elektroniczny, parowniki i skraplacze oraz w klimatyzatorach i pompach ciepła. Oczywiste jest, że podczas projektowania zminiaturyzowanych urządze[...]

The annular flow of gas-liquid-liquid multiphase mixture in pipes of thin layer (film) evaporators Przepływ pierścieniowy mieszaniny wielofazowej gaz-ciecz-ciecz w rurach aparatów cienkowarstewkowych DOI:10.15199/62.2017.3.21


  Hydrodynamics of annular falling flow of gas and 2 immiscible liqs. in vertical pipe was studied. The new flow pattern map valid for both liq.-liq. 2-phase flow and gas-liq.-liq. 3-phase flow were developed. The effects of flow parameters and phase properties on the liq. film thicknesin the flow systems were approximated with resp. equations. Przedstawiono wyniki badań hydrodynamiki pierścieniowego, opadającego w rurze pionowej przepływu wielofazowego gazu i dwóch wzajemnie niemieszających się cieczy. W wyniku analizy danych doświadczalnych wyznaczono obszary występowania określonych struktur przepływu na nowo opracowanej mapie przepływu, słusznej zarówno dla przepływu dwufazowego ciecz-ciecz, jak i dla przepływu trójfazowego gaz-ciecz-ciecz. Opracowano także równania opisujące wpływ wybranych parametrów przepływowych oraz właściwości faz na uzyskiwanie określonych wartości grubości filmów cieczy. Przemysłowe wykorzystanie przepływów wielofazowych wymaga metod przewidywania ich zachowania się w konkretnych urządzeniach i aparatach. W wielu przypadkach do prawidłowej pracy aparatów wymagane jest także wytworzenie korzystnego rodzaju przepływu. Do takiej grupy aparatów należą wyparki cienkowarstewkowe i rurowe reaktory heterogeniczne. Głównym wymogiem w procesie projektowania aparatów cienkowarstewkowych jest uniknięcie ich zalania lub tworzenia się suchych plam, które są powodem zmniejszenia ich wydajności, a w wielu przypadkach także ich awarii. W tego typu aparatach korzystnym rodzajem przepływu jest przepływ pierścieniowy, czyli taki, w którym ciecz płynie cienką warstwą po ścianie rury, a gaz ze znaczną prędkością jej środkiem. Budowę typowego aparatu wyparnego, z hydraulicznie wytwarzanym filmem cieczy (WFH), przedstawiono na rys. 1. Fig. 1. Evaporator type WFH Rys. 1. Aparat wyparny typu WFH; a) schemat ogólny, b) układ zasilania typu dysza centralna, 1 - komora gazu, 2 - komora cieczy, 3 - rura zasilająca, 4 - rura[...]

 Strona 1