Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bożena KOTOŃSKA"

Natura 2000 na Torfowiskach Orawsko-Nowotarskich


  Projekt PL0494 "Warunki zarządzania obszarem dorzecza i ochroną różnorodności biologicznej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo na przykładzie zlewni Czarnej Orawy stanowiącej część transgranicznego dorzecza Dunaju" realizowany jest wspólnie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie. Współfi nansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię. Zakresem Projektu objęte są działania planistyczne, które zapewnią racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, poprawę stanu wód oraz zachowanie bioróżnorodności zgodnie z dyrektywami unijnymi. Celem Projektu jest zachowanie bioróżnorodności gatunków przez kształtowanie właściwego podejścia człowieka do przyrody i współgodzenia interesów użytkowników wód w poszanowaniu zasobów naturalnych. Projekt realizowany jest w obszarze dorzecza międzynarodowego - zlewni Czarnej Orawy leżącej w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. Kotlina Orawsko-Nowotarska, położona między Tatrami i Beskidami, odznacza się bogatym i zróżnicowanym środowiskiem przyrodniczym. Na szczególną uwagę zasługuje występujący w jej obrębie największy w południowej Polsce kompleks torfowisk wysokich. Kompleks ten stanowi aż 5% powierzchni wszystkich torfowisk wysokich w Polsce. To tu znajduje się drugie pod względem wielkości w kraju torfowisko wysokie kopułowe - Puścizna Wielka. Mimo wielowiekowego użytkowania eksploatacyjnego tych miejsc, wiele z nich zachowało się w stosunkowo dobrym stanie (Łajczak, 2006). W celu ich ochrony utworzono obszar chronionego krajobrazu oraz włączono je do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W roku 2004 Polska zgłosiła do Komisji [...]

 Strona 1