Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ ROGALKA"

Piękny jubileusz!

Czytaj za darmo! »

5 lat a jakby "z bicza strzelił"…! Gdy w połowie grudnia 2005 r. po raz pierwszy obsada jedynej wówczas zmiany produkcyjnej w Aquili (Września) puściła parę na tekturnicę, urobiła klej i "ukręciła" pierwsze arkusze tektury falistej - nikt wtedy nawet nie przewidywał i nie marzył, że już po 5 latach firma "spod znaku orła" zostanie numerem 1 pośród dostawców tektury falistej w arkuszach na rynku polskim. Historia firmy tak naprawdę zaczęła się od przejęcia przez grupę VPK zakładu montażu oświetlenia we Wrześni, którego właściciel przenosił swoją produkcję do Chin. [...]

Rynek tektury falistej w Polsce - jak to może się ułożyć?


  Nieprzerwanie od początku lat 90. ub. w. rynek tektury falistej w Polsce rośnie i nikt nie ma wątpliwości, że to na skutek rozwoju gospodarczego naszego kraju. Z danych zamieszczonych w tym wydaniu PP (artykuł p. Z. Fornalskiego*) na dziś (dane wg FEFCO za rok 2010) zużycie produktów z tektury falistej w Polsce wynosi ok. 38 kg/osobę, w Europie średnia wartość to 41 kg… Jednak jest to wartość średnia… Kraje o "zbliżonym" do naszego profilu gospodarki mają poziom zużycia w granicach 50-60 kg/osobę (Hiszpania - 49,8, Niemcy - 58,2), stąd jeśli przyjąć, iż możemy "aspirować" do poziomu 50 kg/osobę, to przy średniorocznym wzroście tego rynku na poziomie ok. 7% (rys. 7 w artykule p. Z. Fornalskiego, s. 464) powinniśmy mieć przed sobą jeszcze 4-5 lat w miarę zrównoważonego rozwoju, ale... Polska gospodarka w okresie ostatnich 15 lat rosła w tempie średnio ok. 4,5% rocznie, a na podstawie danych FEFCO (z lat 2000-2010), przyjmując średnioroczny wzrost produkcji tektury falistej i wyrobów pochodnych w naszym kraju na ok. 7%, można bez większego ryzyka określić korelację tych dwóch wskaźników mniej więcej na poziomie 1:2. P[...]

Opakowania z tektury falistej w perspektywie najbliższych lat DOI:


  Choć produkcja papieru w Europie od 2007 r. systematycznie spada - Polska, jak i pozostałe kraje Europy Środkowo- -Wschodniej trzymają się nieźle, odnotowując wzrost jego zużycia. W latach 2000-2013 ilość zużywanego w Polsce papieru wzrosła o ponad 115% (62/133 kg/głowę). Polska ma największy udział we wzroście zużycia papieru w naszej części Europy - przypada na nas blisko 60% przyrostu (2,7 Mt w Polsce na szacowane 4 Mt dla krajów CEE). Papier dzieli się na kilka podstawowych grup, spośród których sukcesywnie tracą na znaczeniu (zużyciu) głównie papiery graficzne i gazetowe, a rośnie zużycie i zapotrzebowanie na papiery do produkcji tektury falistej, tektury lite czy papiery higieniczne.Tak więc polski producent opakowań z tektury falistej jest nie tylko osadzony w dobrym czasie, ale również w dobrym geopolitycznie miejscu. Jednakże sam fakt, iż rynek rośnie, a nie kurczy się, w tej branży nie wystarcza, aby osiągać stały wzrost i rozwój organiczny biznesu wytwarzającego opakowania kartonowe. Rzeczywistość ostatnich lat nie pozwala na złapanie oddechu biorąc pod uwagę tempo zmian zachodzących w naszym biznesowym otoczeniu. Firmy nowych technologii rosną jak grzyby po deszczu, a spośród tej masy niektóre z nich zyskując w oszałamiającym tempie wyceny wartości biznesowej, trudnej wręcz do zrozumienia dla przedstawiciela "tradycyjnego" biznesu, jakim jest branża papiernicza. Tutaj szacując wartość firmy nadal liczymy wyniki osiągane w czasie realnym i w świecie rządzonym klasycznymi prawami rynku: przychodem/kosztem i wynikiem. Mimo swego tradycyjnego charakteru, jakim cechuje się biznes opakowań z papieru - np. kartonów z tektury falistej - również tu nie da się nie zaobserwować wzrastającego tempa zachodzących zmian. Zmienia się nasze otoczenie, m.in. przez szybką ewolucję wymagań odbiorców opakowań, jak również przez ofertę i możliwości dostawców surowca czy technologii, na liczbie konkurującyc[...]

Najlepsza na wszystko... DOI:


  Or ga ni za cja FEF CO (Eu ro pej ska Fe de ra cja Pro du cen tów Tek tu ry Fa li stej) kil ka lat te mu za ini cjo wa ła wspa nia łą kam pa nię pro mu ją - cą tek tu rę fa li stą i wy ro by z niej wy twa rza - ne - głów nie opa ko wa nia i POS -y, zna ną pod ha słem Cor ru ga ted of Co ur se.Pa pier i pro duk ty z nie go pro du ko wa ne ba zu ją na od na wial - nych za so bach na szej pla ne ty, ja ki mi są głów nie włók na ce lu lo - zy uzy ski wa ne z ob rób ki drew na. Ma sa ce lu lo zy ma wie lo krot ne wy ko rzy sta nie ze wzglę du na bar dzo wy so ki sto pień re cy klin gu (60%). Funk cjo nu je obie go wo wie le mi tów do ty czą cych pa pie ru i je go - rze ko mo - zgub ne go wpły wu na śro do wi sko na tu ral ne. Tym cza sem pa pier, opa ko wa nia z tek tu ry li tej czy fa li stej, je śli tyl ko wy twa rza [...]

Nowa kadencja - wyzwania i szanse dla Sekcji Tektury Falistej DOI:


  Analizując bieżące uwarunkowania funkcjonowania rynku opakowań papierowych, a w szczególności papierów do produkcji tektury falistej i wytwarzanych z nich wyrobów oraz misję naszego Stowarzyszenia, jak i wchodzącej w jego skład Sekcji Tektury Falistej, pokuszę się o określenie trzech kluczowych, moim zdaniem, obszarów, na których winniśmy skupić uwagę w nadchodzących latach. Doświadczając w ostatnich latach tego, co niesie ze sobą zmienność i niepewność dzisiejszej ekonomii sądzę, iż to właśnie te obszary niosą największy potencjał zagrożeń i szans jednocześnie: - Kwestie legislacyjne na poziomie europejskim i krajowym, - Reprezentatywność rynku a członkostwo w STF/SPP, - Zasoby ludzkie - nowe pokolenie. Prawodawstwo i administracja są środowiskiem, które z jednej [...]

Tektura falista - szanse i wyzwania rynku opakowań DOI:


  Zrównoważony rozwój - filozofia, z którą utożsamia się coraz większa część społeczeństwa, jak również stale rosnąca grupa międzynarodowych korporacji i przedsiębiorstw działających na rynkach lokalnych - za podstawowe założenie przyjmuje rozwój w zgodzie z harmonią i możliwościami środowiska naturalnego. Innymi słowy chodzi o to, aby rozwój cywilizacji, który pociąga za sobą rozwój przemysłowy nie zwiększał degradacji środowiska, a wręcz odwrotnie - tam gdzie to możliwe przywracał równowagę i powiększał strefy czystości i zdrowia w tym właśnie środowisku. Pod tym względem papier, tektura i opakowania z niej wykonane wpisują się idealnie w filozofię zrównoważonego rozwoju (sustainability). Dość zatrważające są niestety wyniki niektórych badań, wskazujących w swoich prognozach rozwoju rynków opakowaniowych zwiększenie się udziału opakowań wykonanych z surowców, których nie tylko współczynnik możliwego bezwzględnego odzysku ze środowiska jest relatywnie niski, ale również jego bieżący poziom nie odpowiada wyzwaniom, jakie dojrzałe społeczeństwo stawia przed[...]

 Strona 1