Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy WOWCZAK"

Kreacja konserwatorska na przykładzie ogrodów wilanowskich

Czytaj za darmo! »

Obecne czasy, naznaczone wzrastającym udziałem czynników społecznych i ekonomicznych również w jak najszerzej pojmowanej konserwacji zabytków i architektury krajobrazu stawiają coraz to nowe wyzwania dla form działania przy realizacji prac konserwatorskich związanych z zabytkowymi parkami czy ogrodami. Stąd też interesujące jest wprowadzanie działania, określanego jako "kreacja konserwatorska". Rozumiana i widziana przez pryzmat idei tożsamości miejsca, pod którym identyfi kowana jest tak zwana "dawna" i "nowa" tożsamość - może sprostać wielu wymaganiom konserwatorskim i rosnącej różnorodności oraz bogactwa potrzeb i oczekiwań społecznych i w przestrzeni publicznej, i prywatnej, obejmującej historyczne założenia zielone. Od konserwacji do kreacji konserwatorskiej Jeżeli przyjmiemy, że tożsamość miejsca [Myczkowski 2003] jest wyrazem tradycji i kultury oraz kanonu miejsca (obiektu, zespołu, założenia ogrodowego lub parkowego czy większego fragmentu krajobrazu) - to posługując się tym pojęciem możemy zidentyfi kować zarówno przesłanie historii dla danego ogrodu lub parku, jak i uzyskać istotne wskazania dla działań konserwatorskich, rewaloryzacyjnych czy kreatorskich. Przybliżmy zatem te pojęcia do skali tak zwanego założenia zielonego lub tworzących go zespołów i obiektów: architektury rezydencjonalnej, jej fragmentów, architektury ogrodowej i tworzonych przy jej użyciu układów komponowanych - parków i ogrodów. Tradycja i kultura miejsca to zespół czynników składających się na treść danego ogrodu czy parku, stanowiącego czasem nawet tylko jego fragment, związanych z wszystkimi nawarstwieniami historycznymi (materialnymi i niematerialnymi), mającymi aktualny wyraz w jego kompozycji. Stanowią one podstawowy składnik tożsamości miejsca rozumiany jako dawna kompozycja percypowana przez człowieka. 􀁹 rewaloryzacja - to przywracanie wartości historycznych, kompozycyjnych i funkcjonalnych historycznego za[...]

 Strona 1