Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Kołakowski"

Zmodyfikowana zamknięta metoda oceny z dołu wskaźnika BCT

Czytaj za darmo! »

W pracy zaproponowano nową metodę oceny odporności pudła z tektury falistej na ściskanie bazującą na pomiarze wskaźnika BS rutynowo oznaczanego dla tektury. Omówiono założenia analityczne, na których oparto wyprowadzone zależności na obciążenie krytyczne oraz niszczące dla ściskanej ściany pudla tekturowego, jak i całego pudła. Zmodyfikowano podane w pracy [7] zależności dla przypadku pudeł [...]

Właściwości mechaniczne tulei papierowych Część III. Odporność na zgniatanie płaskie


  Artykuł stanowi trzecią część cyklu publikacji dotyczących badania i przewidywania właściwości mechanicznych tulei papierowych (1, 2). W oparciu o informacje dostępne w literaturze opracowano metody oszacowania odporności na zgniatanie siłami promieniowymi działającymi wzdłuż dwóch przeciwległych tworzących zewnętrznej powierzchni cylindrycznej tulei papierowej. Znajdują one zastosowanie w przypadku, gdy wszystkie warstwy laminatu tworzącego ściankę tulei są wykonane z jednego materiału. Zaproponowane metody oszacowania z dołu i góry zostały opracowane przy założeniu, że papier jest traktowany jak ciało sprężyste i pozwalają w prosty sposób określić granice przedziału, w którym znajduje się wartość odporności tulei na ściskanie płaskie. Słowa kluczowe: tuleje papierowe, odporność na zgniatanie płaskie Wprowadzenie W zastosowaniach praktycznych tuleje papierowe są często poddawane działaniu promieniowych obciążeń ściskających. Symetryczne obciążenie promieniowe, działające na całą powierzchnię zewnętrzną tulei, występuje przy nawijaniu na nią materiałów, np. wstęgi papieru. Punktowe lub liniowo rozłożone obciążenia ściskające przyłożone wzdłuż przeciwległych tworzących na zewnętrznych powierzchniach tulei występują przy wykorzystywaniu ich jako materiału konstrukcyjnego. Znane są różne metody oceny wytrzymałości tulei na działanie sił promieniowych, jak np. próba polegająca na ściskaniu tulei w komorze hydraulicznej (3, 4). W próbie tej na zewnętrzną cylindryczną powierzchnię tulei umieszczonej w komorze oddziałuje równomierne ciśnienie. Najczęściej stosowane jest proste badanie, które zgodnie z nazewnictwem użytym w normie ISO 11093 - 9:2006 (5), służy do określania odporności na zgniatanie płaskie. Sposób wyk[...]

Obliczanie odporności tektury falistej na zgniatanie płaskie


  W artykule przeanalizowano wpływ wilgotności, SCT materiału na warstwę pofalowaną oraz parametrów geometrycznych fali na odporność tektury falistej na zgniatanie płaskie. Na podstawie wyników pomiarów opracowano empiryczne zależności pozwalające na obliczanie wartości FCT, uwzględniające odporność na ściskanie papieru na falę w kierunku podłużnym, oraz wysokość i podziałkę fali. Przeanalizowano również wpływ wilgotności względnej otaczającego powietrza na wytrzymałość tektury falistej na zgniatanie płaskie. Stwierdzono, że zaproponowana metodyka pozwala również opisywać zmiany wartości ECT wywołane zmianami wilgotności tektury. Słowa kluczowe: tektura falista, odporność na zgniatanie płaskie, wilgotność The article analyzes the effect of humidity, SCT of fluting and geometric parameters of the flute on corrugated board flat crush resistance. Based on the results of measurements, empirical models were developed to calculate the FCT on the basis of fluting short span compressive strength in machine direction, and the pitch and height of flute. The influence of relative air humidity on corrugated board flat crush resistance was also analyzed. It was found that the proposed methodology is suitable for the description of ECT values variations due to corrugated board moisture changes. Keywords: corrugated board, flat crash resistance, humidity Wprowadzenie W praktycznych zastosowaniach tektury faliste są poddawane różnym rodzajom obciążeń, a jednym z nich jest zgniatanie siłam[...]

 Strona 1