Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jan Hupka"

Kinetyka ekstrakcji zdyspergowanego oleju z wody DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad ekstrakcją zdyspergowanego oleju z wody za pomocą CC14 w prostym ekstraktorze z mieszadłem łapowym. Stwierdzono, że proces przebiega zgodnie z równaniem kinetycznym I rzędu. Kinetyka ekstrakcji zależy od ilości użytego rozpuszczalnika, intensywności mieszania faz i stopnia dyspersji oleju, natomiast nie zależy (w badanym zakresie) od stężenia oleju w wodzie. Metody oznaczania produktów naftowych rozproszonych w wodzie i ściekach, powszechnie stosowane w laboratoriach analitycznych, można podzielić na grawimetryczne i spektroskopowe1,2). Istotną operację podczas ilościowej analizy zawartości oleju w wodzie stanowi ekstrakcja. Błąd analizy jest zależny od wydajności procesu oraz od charakteru i ilości wyekstrahowanych zanieczyszczeń nieorganicznych lub środków powierzchniowo czynnych3^ 5). Wydajność ekstrakcji przede wszystkim zależy od: - rodzaju użytego rozpuszczalnika, - rozwinięcia powierzchni międzyfazowej rozpuszczalnik-woda, - czasu trwania procesu, - fizykochemicznej charakterystyki analizowanej emulsji olej-woda (O/W). Ekstrakcja zdyspergowanego oleju z wody polega na mechanicznym lub ręcznym wytrząsaniu próbki emulsji z rozpuszczalnikiem, a następnie grawitacyjnym rozdzieleniu faz. Czas wytrząsania i intensywność tej operacji są dobierane na podstawie doświadczeń zdobytych w trakcie analizy zaolejonych wód, co nie wyklucza możliwości popełniania znacznych błędów. Świadczy o tym, na przykład, praca Mędrzyckiej i współautorów dotycząca oznaczania oleju w wodzie w obecności środków powierzchniowo czynnych6). Celem niniejszej pracy jest wykazanie istotnych różnic w wydajności ekstrakcji zdyspergowanego oleju z wody w zależności od przyjętych warunków procesu oraz fizykochemicznych właściwości analizowanej próbki. Ekstrakcja oleju z wody, mimo powszechnego stosowania, jest ** Fotografie Autorów zamieściliśmy w nr. 3/88 s. 128 (red.) 9 Q O PRZEMYSŁ CHEMICZNY 67/6(1988) w niewielkim stopniu zba[...]

Zagrożenia środowiska podczas eksploatacji gazociągów podmorskich

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wybrane zagadnienia eksploatacji gazociągów podmorskich (nie związanie z budową lub likwidacją gazociągu), w tym zagrożenia dla rekreacyjnego i gospodarczego korzystania z morza. Uszkodzenie gazociągu podmorskiego jest zazwyczaj spowodowane korozją, działaniami morskimi lub zagrożeniami naturalnymi. W określonych warunkach mogą wytrącić się kryształy hydratów węglowodorów gazowych, co może prowadzić do zablokowania linii przesyłowej. Omówiono konsekwencje środowiskowe i ekonomiczne związane z uwolnieniem gazu pod wodą wskutek nieszczelności gazociągu. Selected problems of subsea gas pipeline operation (formation of MeH hydrates, corrosion marine activities, related failures, natural threats, inspections) were discussed. MeH proliferation in sea water, safety of marine navigation and fishery, and fire hazard after pipeline leakage were also taken into consideration. W związku z przygotowaniami do budowy dwóch nitek gazociągu Nord Stream na dnie Bałtyku wzrasta zainteresowanie oddziaływaniem gazociągów na środowisko morskie i zagrożeniem dla rekreacyjnego i gospodarczego korzystania z morza. Bezpieczeństwo eksploatacji gazociągów podmorskich zależy od profesjonalności ich projektowania i budowy, przygotowań do oddania do eksploatacji, inspekcji podczas eksploatacji oraz sposobu likwidacji awarii1). Nie bez znaczenia jest średnica rurociągu, ukształtowanie dna, głębokość i zanieczyszczenie akwenu, przez który jest on prowadzony, wielkość statków oraz natężenie ich ruchu, czy też liczba platform serwisowych. Typowy rurociąg podmorski (ropociąg, gazociąg) składa się z betonowej warstwy ochronnej i balastowej, izolacji antykorozyjnej zewnętrznej, rury stalowej oraz izolacji antykorozyjnej wewnętrznej (rys. 1)2, 3). Rodzaj i jakość ochrony przeciwkorozyjnej wpływają Rys. 1. Przekrój poprzeczny typowego rurociągu podmorskiego z ochroną zewnętrzną3) Fig. 1. Cross-section of a typical subsea pipeline with external p[...]

Wydzielanie tlenku węgla(IV) z mieszanin gazowych z zastosowaniem imidazoliowych cieczy jonowych


  Nowoczesnym podejściem do separacji tlenku węgla(IV) z mieszanin gazowych jest zastosowanie cieczy jonowych jako materiału absorpcyjnego. Niemierzalna prężność par i możliwość modyfikacji budowy kationu i wyboru anionu cieczy jonowych sprawiają, że związki te mogą zastąpić obecnie stosowane aminy. Przedstawiono wpływ struktury chemicznej cieczy jonowych, ciśnienia oraz temperatury na efektywność absorpcji CO2 i innych gazów w cieczach jonowych. Zaprezentowano również możliwość zastosowania cieczy jonowych jako medium separacyjnego immobilizowanego na nośniku polimerowym. Zastosowanie unieruchomionych ciekłych membran w procesach separacyjnych umożliwia stosowanie niewielkich ilości selektywnie działających absorbentów. A review, with 65 refs., of methods used for removal CO2 from gaseous mixts. by absorption in ionic liqs. In particular, sorption mechanisms and effects of ionic liq. structure and compn. on the sepn. efficiency were discussed. Obecnie w wielu krajach przyrost mocy wytwórczych ma miejsce w małych jednostkach tzw. energetyki rozproszonej. Definicja generacji rozproszonej nie została bezpośrednio uwzględniona w ustawie prawa energetycznego. Jest to stosunkowo nowa dziedzina i nie ma jeszcze ugruntowanej i powszechnie akceptowanej terminologii. Według Grupy Roboczej 37-23 CIGRE (WG 37-23) generacja rozproszona oznacza źródła o mocach nie przekraczających 50-100 MW, których rozwój nie jest planowany centralnie i które obecnie nie podlegają też centralnemu dysponowaniu mocą, a przyłączone są najczęściej do sieci elektroenergetycznej1). Produkują energię elektryczną skojarzoną z wytwarzaniem energii cieplnej, wykorzystując odnawialne źródła energii2-7). Ważne źródło energetyki rozproszonej, szczególnie w Polsce, może stanowić biomasa wykorzystywana na cele energetyczne m.in. w procesach bezpośredniego spalania biopaliw stałych, przetwarzania na paliwa ciekłe oraz gazowe, np. biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczaln[...]

Wyznaczenie współczynników dyfuzji tlenku węgla(IV) przez membrany wysycone cieczą jonową

Czytaj za darmo! »

Wykazano możliwość zastosowania imidazoliowych cieczy jonowych osadzonych na nośnikach polimerowych SILM (supported ionic liquid membrane) do absorpcji CO2. W badaniach wykorzystano sole imidazoliowe posiadające w strukturze aniony fluoroalkilowe typu [Tf2N] i [TfO], które selektywnie separują tlenek węgla( IV). Wyznaczono współczynniki dyfuzji CO2 przez poszczególne SILM na podstawie ilości dyfundującego CO2 przez powierzchnię membrany. Uzyskane wyniki umożliwiły ocenę efektywności pracy otrzymanych SILM, dobór cieczy absorbujących oraz nośników polimerowych. Two (CF3SO3)2NR (I) and CF3SO3R ionic liqs. (where R = 1-ethyl-3-methylimidazolium) were supported on polypropy lene, poly(vinylidene fluoride), polyamide and polyetherosulfone membranes (porosity 80%, pore size 0.2 μm) and used for absorption of CO2 from its mixt. with N2 (concns. 20, 50 and 100%). The highest diffusion coeff. showed the I liq. supported on polyetherosulfone (6.08·10-10 m2/s). Zmniejszenie emisji związków węgla, głównie tlenku węgla(IV), powstających w procesach przemysłowych, jest w chwili obecnej jednym z najważniejszych zagadnień ochrony środowiska. Ciecze jonowe odgrywają istotną rolę w projektowaniu technologii selektywnej separacji CO2 z mieszanin gazowych ze względu na wysoką zdolność do absorpcji CO2 przy jednoczesnej niskiej współabsorpcji innych gazów1-5). Konieczność usuwania zanieczyszczeń z gazów odlotowych, jak również oczyszczanie powietrza hal technologicznych, jest nie tylko wynikiem wzrastania świadomości ekologicznej społeczeństwa, ale również zmian legislacyjnych zachodzących w ostatniej dekadzie. Obecnie w procesach oczyszczania gazów wykorzystuje się wiele operacji i procesów jednostkowych. Ze względu na znaczne możliwości adaptacyjne, często stosowaną metodą usuwania zanieczyszczeń z fazy gazowej jest absorpcja. Głównymi kierunkami modyfikacji tej technologii jest synteza nowych absorbentów. W ostatnim okresie zwró[...]

 Strona 1