Wyniki 1-10 spośród 57 dla zapytania: authorDesc:"Wiesława Szafulera"

Produkcja, kontrola i znakowanie pieczywa wytwarzanego metodami ekologicznymi

Czytaj za darmo! »

Informacje dotyczące rolnictwa ekologicznego oraz produkcji żywności metodami ekologicznymi zamieszczono w numerach 11/04 oraz 12/04 "Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego". Niniejszy artykuł zawiera podstawowe informacje z tego zakresu, które mogą być pomocne przy podejmowaniu produkcji metodami ekologicznymi.PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Ustawa z dnia 20 kwietni[...]

Przepisy prawne dotyczące produkcji i znakowania przetworzonej żywności ekologicznej

Czytaj za darmo! »

I. PRZEPISY PRAWNE Podstawowymi przepisami prawnymi, które określają zasady ekologicznej produkcji roślinnej, pasz, ekologicznego chowu zwierząt, jak również produkcji żywności przetworzonej są: 1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. Nr 93, poz. 898) - jest nowelizowana, 2. rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 189 z 20.07.2007 r.), 3. rozporządzenie komisji (WE) nr 889/2008 z 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i ko[...]

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Czytaj za darmo! »

Podstawowymi dokumentami prawnymi w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego są: 1. ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) - jest nowelizowana, 2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U. Nr 209, poz. 1518), 3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rejestru produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako środki spożywcze, wzoru powiadomienia oraz metod obliczania kosztów związanych z wydawaniem opinii o tych produktach (Dz.U. Nr 120 poz. 830). Inne ważne rozporządzenia to m.in.: 4. rozporządzenie (WE) nr 1924/2006[...]

Co mówi prawo

Czytaj za darmo! »

Pytania zamieszczone w poniższym tekście to wybrane z wielu, zgłaszanych do redakcji telefonicznie, listownie itp. Pochodzą one również od uczestników seminarium "Tradycja i nowoczesność nadzieją piekarstwa", zorganizowanego przez Centrum Obsługi Piekarstwa AKO S.A. w Bydgoszczy*. Pieczywo i wyroby ciastkarskie świeże a preferencyjny podatek (7 proc.) W załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfi kacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, 2008) [4], wyszczególniono grupy pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich opodatkowane stawką podatku w wysokości 7 proc. W pozycji 25 załącznika podano, że preferencyjna stawka dotyczy: "pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich świeżych". Stawką tą (7 proc.) objęto również[...]

IV Międzynarodowy Dzień Celiakii

Czytaj za darmo! »

Co setny Polak ma celiakię, ale tylko 5 proc. z nich o tym wie.16 maja 2009 r. Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej zorganizowało w Warszawie konferencję naukową oraz targi żywności bezglutenowej. W tym dniu wszystkie kraje należące do Europejskiego Zrzeszenia Stowarzyszeń Osób z Celiakią (AOECS) organizują podobne uroczystości. Ich celem jest zwrócenie uwagi mediów, środowisk naukowych i medycznych oraz społeczeństwa na problemy osób z celiakią. Upowszechnianie tej wiedzy jest bardzo ważne, ponieważ celiakia nieleczona powoduje poważne powikłania zdrowotne, z nowotworami jelit włącznie, które wymagają drogiego leczenia. Niniejszy artykuł uzupełnia problematykę celiakii opisaną w artykułach Ewy Lange "Celiakia - nowe perspektywy w zapobieganiu i lec[...]

 Strona 1  Następna strona »