Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław Zwierzycki"

Środki drogowego transportu materiałów niebezpiecznych w temperaturach kontrolowanych

Czytaj za darmo! »

Według przepisów ADR [1] niektóre materiały samoreaktywne klasy 4.1 i nadtlenki organiczne klasy 5.2 wymagają transportu w tzw. temperaturach kontrolowanych, przy użyciu chłodzonych środków transportu, pod adresem których sformułowane zostały określone postulaty. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy wspomniane postulaty mogą być spełnione przez pojazdy używane w innych dziedzi[...]

Chłodniczy transport żywności wymagania międzynarodowej umowy ATP

Czytaj za darmo! »

Systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na chłodnicze środki transportu żywności. Wynika to nie tylko z dużego udziału żywności mrożonej w rynku spożywczym, ale i ze wzrastającego popytu na żywność mało przetworzoną, wymagającą chłodzenia podczas transportu. Transport chłodniczy stanowi ważne ogniwo całego łańcucha żywnościowego. Zalecane warunki transportu żywności i skutki ich niedotrzymani[...]

Zużycie tribologiczne węzłów tarcia sprężarek chłodniczych smarowanych olejami poliestrowymi


  W węzłach tarcia sprężarek chłodniczych zazwyczaj znajduje się mieszanina oleju i czynnika chłodniczego. Ilość czynnika chłodniczego w oleju smarowym zależy od temperatury mieszaniny oraz od ciśnienia czynnika chłodniczego. W celu określenia wpływu obecności czynnika chłodniczego w oleju smarowym na wielkość zużycia elementów sprężarek chłodniczych w warunkach laboratoryjnych, należy odzwierciedlić parametry pracy węzłów tarcia. Do badań tribologicznych przygotowane zostało prototypowe stanowisko badawcze z węzłem tarcia typu block-on-ring oraz z komorą wysokociśnieniową pozwalającą symulować warunki pracy sprężarek chłodniczych. W artykule przedstawiono wyniki badań zużyciowych dla olejów do sprężarek chłodniczych w mieszaninie z czynnikiem chłodniczym R134a. Słowa kluczowe: badania zużycia, sprężarka chłodnicza, czynnik chłodniczy Tribo logica l wear of refrigeration compressor friction joints lubricated by po lyester oi ls Friction nodes in refrigeration compressors are lubricated with a mixture of lubricating oil and refrigerant. The concentration of refrigerant in oil depends on temperature and pressure of the refrigerant. Determining the effect of this mixture on the size of wear in refrigeration compressors in laboratory conditions is only possible through an accurate reflection of friction parameters. The authors managed to prepare the prototype stand to tribological test with a model block-on-ring friction node and the high-pressure chamber allowing for simulated conditions in refrigeration compressors. The present paper i[...]

Production and characterization of thermal insulation materials based on polyurethane and aerogels Wytwarzanie i charakterystyka materiałów termoizolacyjnych na bazie poliuretanu i aerożeli DOI:10.15199/62.2015.1.12


  Eight com. aerogels were used as fillers for polyurethane foams tested for their compression and tensile strength. The addn. of selected aerogel filler resulted in enhancing of the thermal insulating properties of the foam. Dokonano mikrostrukturalnej oraz fizykochemicznej charakterystyki aerożeli zastosowanych do wytwarzania pianek poliuretanowych. Określono najistotniejsze parametry dyspersyjne napełniaczy oraz ich charakter hydrofilowo- hydrofobowy. Kompozyty przebadano pod kątem wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie. Bardzo istotnych informacji dostarczyły badania termoizolacyjnych właściwości otrzymanych kompozytów przeprowadzone metodą ścianki pomocniczej. Stwierdzono, że pianka z dodatkiem napełniacza PEX 40 jest najbardziej odpowiednia (w przyszłych badaniach aplikacyjnych) jako materiał o względnie dobrych właściwościach termoizolacyjnych. W dzisiejszych czasach bardzo ważną rolę odgrywają materiały termoizolacyjne o stosunkowo małym współczynniku przewodzenia ciepła. Do tradycyjnych materiałów tego typu należą: wełna mineralna, ekspandowany polistyren (styropian), polistyren ekstrudowany, celuloza, korek oraz poliuretany. Dane literaturowe wskazują, że wełna mineralna stanowi 60% rynku materiałów izolacyjnych, a ekspandowany i ekstrudowany polistyren wraz z poliuretanami 27%1, 2). Bardzo istotną rolę odgrywają materiały termoizolacyjne nowej generacji, które wykazują znacznie mniejsze przewodnictwo cieplne. Należą do nich przede wszystkim aerożele1), a także próżniowe panele izolacyjne, panele izolacyjne wypełnione gazem oraz materiały zmiennofazowe. W aspekcie alternatywnych materiałów warto również wyróżnić materiały bazujące na resztkach tekstylnych, odpadach elastomerowych, wełnie owczej, włóknach bawełnianych oraz porowatym tlenku glinu. Próżniowe panele izolacyjne składają się z mikroporowatego rdzenia (najczęściej stosowana jest pirogeniczna krzemionka z otwartymi porami) oraz wielowarstwowego filmu ba[...]

 Strona 1