Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Łukaszczyk"

Waste from agri-food sector, communal and targeted crops as a source of biogas Odpady z sektora rolno-spożywczego, komunalnego i upraw celowych jako źródło biogazu DOI:10.12916/przemchem.2014.732


  A review, with 27 refs., of waste raw materials (maize silage, rye, beets, grass, kitchen waste, manure and slurry from swine, cattle and sheep). A method for calcg. the efficiency of biogas prodn. based on the chem. compn. of substrates without any need for lab. anal. was also presented. Przedstawiono możliwości wykorzystania surowców z sektora rolniczego, spożywczego, komunalnego i celowych upraw rolniczych do wytwarzania biogazu. Wskazano potencjalne możliwości uzysku biogazu z poszczególnych rodzajów biomasy: kiszonek kukurydzy, żyta, buraków, traw, odchodów zwierząt i różnorodnych odpadów z przetwórstwa rolnospożywczego. Zaprezentowano też metody obliczania wydajności biogazu na podstawie składu chemicznego i zawartości poszczególnych grup związków chemicznych w substratach, bez konieczności przeprowadzania analizy laboratoryjnej. Na podstawie literatury przedmiotu sformułowano wnioski dla rozwoju biogazowni rolniczych, z uwzględnieniem równowagi pomiędzy produkcją żywności i energii.Energia skumulowana w biomasie w wyniku fotosyntezy może być pozyskiwana w różnych procesach konwersji, a jednym z nich jest fermentacja anaerobowa1, 2). Podczas biologicznego rozkładu białek, węglowodanów i tłuszczów powstaje biogaz - mieszanina gazów, wśród których dominują metan i ditlenek węgla. Naturalnym źródłem metanu są odchody zwierzęce, obornik i gnojowica, dlatego odpady te są dobrym surowcem, stanowiącym element składowy wsadu organicznego w biogazowniach rolniczych. Ze względu na małe stężenie substancji organicznych w gnojowicy szczególnie istotne jest uzupełnianie wsadu różnymi substratami (kosubstratami) organicznymi, dostępnymi na lokalnym rynku. Mogą to być różnorodne odpady organiczne pochodzące z produkcji roślinnej i zwierzęcej, przemysłu spożywczego, a także biomasa z celowych upraw roślin energetycznych. W polskim ustawodawstwie funkcjonuje pojęcie biogazu rolniczego. W myśl ustawy3) biogaz rolniczy to paliwo gaz[...]

 Strona 1