Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Iwanicka"

Miedź w środowisku wodnym Zbiornika Goczałkowice


  Przeprowadzona analiza wykazała, że woda i osady denne Zbiornika Goczałkowice są zanieczyszczone związkami miedzi. Przyczyną przekroczenia naturalnej zawartości jest działalność antropogeniczna, związana ze spływami z pól uprawnych, hodowlą ryb w stawach oraz ściekami bytowo-gospodarczymi i przemysłowymi wnoszonymi do zbiornika przede wszystkim przez rzekę Wisłę. Stężenia miedzi w wodach zbiornika nie wykazują zmian sezonowych, które widoczne są w dopływach. Wyraźne są natomiast przestrzenne zmiany w rozkładzie stężeń w osadach dennych. W osadach dennych wykazano istotną dodatnią korelację między stężeniem miedzi a zawartością materii organicznej oraz między stężeniem miedzi i frakcją ilastą. Największe koncentracje miedzi w osadach dennych obserwuje się wzdłuż dawnego koryta Wisły.Zbiornik Goczałkowice jest zlokalizowany na 68 km biegu Wisły. Zaopatruje w wodę aglomerację katowicką i rybnicką, jak również chroni przed powodzią tereny położone poniżej [6]. W głównej mierze jest zasilany wodami Wisły. Oprócz niej zasilają go wody rzeki Bajerki, wody przepompowywane z terenów odwadniających tereny nadbrzeżne oraz opady atmosferyczne. Jego zlewnia obejmuje tereny górskie, podgórskie i nizinne, zajmowane przez lasy, pola uprawne oraz hodowlane stawy rybne [15]. Charakter działalności gospodarczej prowadzonej na terenie zlewni zbiornika w dużej mierze decyduje o dopływających do niego zanieczyszczeniach. Wśród zanieczyszczeń dostających się do środowiska wodnego znajdują się metale ciężkie, w tym także miedź [3]. Może ona występować zarówno w wodzie jak i w osadach dennych. Zakumulowane w nich związki mogą stanowić wtórne zanieczyszczenie wody na długo po likwidacji pierwotnego źródła zanieczyszczeń. Przykładem może być miedziowanie toni wodnej zbiornika w czasie zakwitów fitoplanktonu dawkami 0,1-0,2 g/m3 w końcu lat osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych [2]. Celem artykułu jest analiza stężeń miedzi w wodach Zbi[...]

 Strona 1