Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"EWA LEŚNIEWSKA"

Aktywność katalityczna układów Fe-Ni/Al20 3 w reakcji metanizacji dwutlenku węgla DOI:

Czytaj za darmo! »

Metanizację dwutlenku węgla przeprowadzono w reaktorze bezgradientowym w szerokim zakresie temperatury (400^823 K), dla różnych stosunków objętościowych substratów (H2:C 0 2), różnych szybkości przepływu mieszaniny reakcyjnej oraz dla różnych składów katalizatorów Fe-Ni/Al70 3. Katalizatory Fe-Ni/AI20 3 wykazywały mniejszą aktywność w porównaniu z katalizatorami niklowymi osadzonymi na A120 3, a większą w porównaniu z katalizatorami żelazowymi. Metanizacja tlenku węgla jest stosunkowo dobrze opracowana1,2), natomiast znacznie mniej danych literaturowych dotyczy reakcji wodoru i dwutlenku węgla3 _6). Zagadnienie to jest istotne, ponieważ dwutlenek węgla może się tworzyć podczas metanizacji tlenku węgla: 2H2 + 2C O -----------> CH4 + C 0 2, (1) CO + H20 -----------► C 0 2 4- H2, (2) i reagować z wodorem: 4H2 + C 0 2 —------- >- CH4 + 2H20 . (3) Bliższa znajomość przebiegu reakcji (5) ma więc zasadnicze znaczenie zarówno w metanizacji dwutlenku węgla, jak i podczas otrzymywania metanu z tlenku węgla. Katalizatory aktywne w metanizacji tlenku węgla są, ogólnie biorąc, aktywne również w metanizacji dwutlenku węgla. Uwodornienie C 0 2 na katalizatorach żelazowych naniesionych na węgiel aktywny pod ciśnieniem atmosferycznym prowadzi do otrzymania tlenku węgla i metanu3). Podobne rezultaty uzyskali Dwyer i Samorjai4), badając uwodornienie C 0 2 na polikrystalicznych foliach Fe pod zwiększonym ciśnieniem. Niewielką ilość wyższych węglowodorów otrzymali autorzy pracy5), uwodorniając C 0 2 na katalizatorach Fe/C pod ciśnieniem 5 MPa. W pracy6) wykazano, że w obecności katalizatorów niklowych dwutlenek węgla przekształca się tylko w metan, co potwierdzono również w pracy7). Poglądy na mechanizm uwodornienia dwutlenku węgla można podzielić na dwie grupy8^ 12). W jednym wypadku uważa się, że redukcja dwutlenku węgla do metanu biegnie przez przejściowy etap tworzenia się tlenku węgla8" 10*, a w drugim zakłada się, że w mechan[...]

Konieczność kontrolowania stężenia rtęci w środowisku

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawowe wiadomości o rtęci, ze szczególnym uwzględnieniem toksycznego działania tego pierwiastka na środowisko i ludzi. Przytoczono wybrane normy zawartości rtęci w produktach żywnościowych i podano zawartości we włosach, rybach i roślinach. Wymieniono najbardziej tragiczne przypadki zatruć (choroba Minamata, Irak, Amazonia). Omówiono automatyczny analizator rtęci SP-3D, p[...]

Badania oddziaływań zaadsorbowanego wodoru i tlenu na katalizatorach Fe/Al2O3, Ni/Al2O3 i Fe-Ni/Al2O3

Czytaj za darmo! »

Oddziaływania między zaadsorbowanym wodorem i tlenem na powierzchni katalizatorów Fe/Al2O3, Ni/Al2O3 i Fe-Ni/Al2O3 badano metodą chromatograficzną. Katalizatory Fe/Al2O3 i Ni/Al2O3 zasadniczo różnią się pod względem reaktywności zaadsorbowanego wodoru. Nikiel wywiera aktywacyjny wpływ na reaktywność wodoru zaadsorbowanego na żelazowych centrach aktywnych bimetalicznych układów Fe-Ni/Al2O3. [...]

Badanie właściwości sorpcyjnych i dyspersji naniesionych katalizatorów palladowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań naniesionych katalizatorów Pd/Al203 uzyskane metodą temperaturowo programowanej desorpcji (TPD) wodoru oraz metodą rentgenograficzną poszerzenia linii (XRD). Stwierdzono stosunkowo dobrą zgodność wielkości krystalitów Pd wyznaczonych na podstawie pomiarów selektywnej chemisorpcji wodoru i za pomocą metody XRD. Wykazano, że mimo zjawiska SMSI (Strong Metal Support [...]

Adsorpcja wodoru na katalizatorach Ni/Al20 3, Fe/Al20 , i Fe-Ni/Al (X w szerokim zakresie temperatury DOI:

Czytaj za darmo! »

Metodą chromatograficzną badano proces adsorpcji wodoru na Badania wykonano metodą chromatograficzną w aparaturze opisakatalizatorach Ni/Al20 3, Fe/Al20 3 oraz Fe-Ni/Al20 3. Stwierdzo- nej w pracy 1). Jako gaz nośny stosowano argon pozbawiony śladowych zanieczyszczeń tlenowych4*, przepływających z szybkością 40 cm3/min. Detektor przewodnościowo-cieplny (PC) zasilano prądem o natężeniu 100 mA. Masa próbki badanego katalizatora wynosiła ок. 1 g. Używany w badaniach elektrolitycznych wodór wprowadzono do układu za pomocą sześciodrożnego zaworu dozującego, wyposażonego w kapilarę o objętości 0,42 cm3. Badania prowadzono w zakresie temperatury 298 -i- 873 K. Oznaczone objętości adsorbowanego wodoru przeliczono (dla każdego doświadczenia) na objętość gazu w warunkach normalnych. no, że na katalizatorach żelazowym i bimetalicznym adsorpcja wodoru jest silnie aktywowana termicznie oraz że zawartość żelaza w katalizatorach bimetalicznych wpływa na ich właściwości sorpcyjne w temperaturze pokojowej. W katalitycznych reakcjach zachodzącyc[...]

Badanie właściwości układu Fe-Ni/Al2O3 metodami TPD, TPR i TPO DOI:

Czytaj za darmo! »

Określono sposób oddziaływania wodoru z katalizatorem Fe-Ni/Al20 3. Badania przeprowadzono metodami temperaturowo programowanej desorpcji (TPD) i temperaturowo programowanej redukcji (TPR) w szerokim zakresie temperatury (295-f-873 K). Również określono sposób oddziaływania tlenu z tym katalizatorem, stosując metodę temperaturowo programowanego utleniania (TPO). W celach porównawczych wykonano badania dla katalizatorów monotnetalicznych Fe/Al20 3 i Ni/AI20 3. Stwierdzono istotny wpływ* warunków prowadzenia procesu adsorpcji wodoru (metodą impulsową i metodą ciągłą) na charakter krzywych TPD dla katalizatora Fe-Ni/Al2Ó3. Od 1923 r. *> katalizatory żelazowe są - obok katalizatorów kobaltowych - często stosowane w badaniach reakcji Fischera-Tropscha prowadzonej w skali laboratoryjnej, jak również są używane w procesach przemysłowych2^ 4). W 1902 r. Sabatier i Senderens 5> zastosowali w reakcji metanizacji katalizator niklowy. W literaturze brakuje danych na temat zachowania się w reakcji Fischera-Tropscha katalizatorów typu Fe-Ni/ /'A120 3. W trzech publikacjach omówiono jedynie układ Fe-Ni,/Si02, przedstawiając głównie badania, w których wykorzystano efekt Mossbauera 6-^8>. W jednej z tych prac 7>- opisano TPR układu 4Fe-Ni/SiOs.- *) F o to g ra fię A u to ra zamieściliśmy w n r. 7/86 na str. 359 (red.) W niniejszej pracy określono w jaki sposób wodór - podstawowy substrat reakcji Fischera-Tropscha - oddziałuje z katalizatorem Fe-Ni/Al20 3. Próby przeprowadzono w szerokim zakresie temperatury (2954-873 K) metodami TPD i TPR. W celach porównawczych wykonano podobne badania dla katalizatorów monometalicznych typu Fe/Al20 3 i Ni/Al20 3. Część doświadczalna Preparatyka katalizatorów Katalizatory (zawierające 6% wrag. metalu) mono- i bimetaliczne otrzymywano stosując metodę Impregnacji, tzn. nanosząc na A120 3 (firmy Mercka, o granulacji 0[...]

Zastosowanie metod TOF-SIMS i SEM do badań ZrO2 oraz katalizatora Pt/ZrO2

Czytaj za darmo! »

Spektrometrię mas jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu (TOF-SIMS) oraz elektronową mikroskopię skaningową (SEM) zastosowano do zbadania składu warstw powierzchniowych ZrO2 i katalizatora 5%Pt/ZrO2 oraz określenia dyspersji fazy aktywnej. Wykazano przydatność obu metod do fizykochemicznej charakterystyki katalizatorów. Aldrich's pure ZrO2, BET sp. surface 29 m2/g, was studied [...]

Badania katalizatorów Fe-Pd/Al2O3 metodami temperaturowo programowanej redukcji oraz utleniania

Czytaj za darmo! »

Badano oddziaływanie bimetalicznych katalizatorów Fe-Pd/Al203 z wodorem i tlenem w szerokim zakresie temperatury. Dążono do określenia podatności katalizatorów na redukcję, wpływu palladu na redukowalność tlenkowej fazy żelazowej, wpływu utleniania na przebieg procesów temperaturowo programowanej redukcji oraz wzajemnego oddziaływania obu metalicznych składników w procesach ich redukcji i u[...]

Catalytic reduction of fatty acids. Katalityczna redukcja kwasów tłuszczowych


  A review, with 58 refs., of fatty acids, esters and their catalytic conversion to resp. fatty alcs. Dokonano przeglądu literatury na temat procesu redukcji wyższych kwasów tłuszczowych lub ich estrów do alkoholi lub aldehydów metodą katalitycznej redukcji z wykorzystaniem katalizatorów mono- i bimetalicznych. Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się optymalizacji procesów technologicznych zgodnie z zasadami zielonej chemii i ochrony środowiska naturalnego, które niejako wymuszają opracowywanie i wdrażanie technologii przyjaznych dla środowiska1). W związku z tym prowadzone są badania dążące do modyfikowania już istniejących lub szukania nowych rozwiązań korzystnych pod względem ekonomicznym i niewpływających negatywnie na środowisko lub minimalizujące ich negatywny wpływ na nie. Większość z tych technologii opiera się na procesach katalitycznych2, 3). W ten trend wpisuje się opracowywanie nowych układów katalitycznych, efektywnych w procesie redukcji kwasów tłuszczowych do alkoholu lub aldehydu, które stają się surowcami w wielu gałęziach przemysłu4-7). Wyższe alkohole, takie jak oktylowy, cetylowy, stearynowy czy oleinowy pełnią ważną funkcję w przemyśle środków powierzchniowo czynnych lub plastyfikatorów. Są szeroko stosowane w smarach, żywicach, środkach zapachowych, kosmetykach, szamponach i odżywkach. W ostatnim czasie podjęto badania nad potencjalnym ich wykorzystaniem w medycynie, suplementach diety oraz w biopaliwie8-11). W tym celu rocznie na całym świecie produkuje się ok. 3 mln t wyższych alkoholi12). W ostatnich latach, środki powierzchniowo czynne na bazie alkoholi tłuszczowych zdobyły wysokie miejsca na rynku chemicznym ze względu na swoje doskonałe właściwości detergentowe i łatwiejszą biodegradację13, 14). Jest to bardzo istotne z punktu widzenia koniecz-ności ochrony środowiska. Rozwój produkcji alkoholi tłuszczowych otrzymywanych z naturalnych surowców wymusza zwiększenie podaży tłuszczów i olejów, a także wz[...]

A direct catalytic reduction of palmitic acid to cetyl alcohol Bezpośrednia katalityczna redukcja kwasu palmitynowego do alkoholu cetylowego DOI:10.12916/przemchem.2014.1414


  Palmitic acid was reduced with H2 to cetyl alc. on 4 TiO2-supported mono- and bimetallic catalysts at increased pressure. The highest acid conversion (40%) and selectivity to the alc. (50%) was achieved on 5%Cu/TiO2 catalyst. Przedstawiono wyniki badań procesu bezpośredniej redukcji kwasu palmitynowego do alkoholu cetylowego pod zwiększonym ciśnieniem. Stwierdzono, że najbardziej efektywnym katalizatorem z przebadanych układów jest 5%Cu/TiO2. Redukcja kwasów tłuszczowych do alkoholi jest jedną z ważniejszych reakcji w wielu gałęziach przemysłu. Znane są efektywne metody otrzymywania alkoholi tłuszczowych z rozmaitych surowców przy zastosowaniu różnych katalizatorów1-3). Rosnące zapotrzebowanie na procesy chemiczne przyjazne dla środowiska przyczyniają się do rozwijania tzw. czystych reakcji, które jednocześnie muszą być wysoko wydajne, ekologiczne i ekonomiczne4). Kwas palmitynowy (kwas heksadekanowy) jest pospolitym nasyconym kwasem tłuszczowym. Występuje jako składnik tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (również w mleku). Jest on jednym z ważniejszych składników (ok. 30% mas.) łoju wołowego oraz oleju palmowego. Stanowi ok. 10% mas. oleju wyciskanego z ziaren palmy kokosowej, a także oleju arachidowego, sojowego i kokosowego5). Kwas palmitynowy to jedno z głównych źródeł pozyskiwania alkoholu cetylowego. Heksadekanol dawniej otrzymywany był z oleju wielorybiego, stąd jego nazwa od cetus, co po łacinie oznacza wieloryb. Obecnie produkuje się go najczęściej na bazie oleju palmowego lub kokosowego, zawierającego kwas palmitynowy. Może być również syntetyzowany chemicznie. Pozyskiwany z kwasu alkohol cetylowy szeroko stosowany jest w przemyśle kosmetycznym do produkcji mydeł, olejów, a także w przemyśle farmaceutycznym do produkcji żeli lub maści. W produktach kosmetycznych znajduje zastosowanie jako środek powierzchniowo czynny i zmiękczający. Pełni również funkcję emulgatora i stabilizatora emulsji, nadając kremom i lotionom [...]

 Strona 1  Następna strona »