Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW BAŁAGA"

Mikrostruktura i rozkład naprężeń w modyfikowanej wiązką plazmy warstwie wierzchniej stopu Ti-6Al-4V

Czytaj za darmo! »

Tytan i jego stopy są jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się grup materiałów. Ze względu na małą gęstość, dużą wytrzymałość właściwą oraz dobre właściwości korozyjne stopy te zyskały szczególną pozycję w przemyśle lotniczym, chemicznym, okrętowym, motoryzacyjnym, medycynie oraz wyrobie sprzętu sportowego [1÷4]. Oprócz konwencjonalnych zabiegów obróbki cieplnej i cieplno- chemicznej, w celu uzyskania określonych właściwości warstwy wierzchniej coraz częściej stosuje się modyfikację powierzchni przez oddziaływanie skoncentrowanych źródeł ciepła. Zastosowanie takich źródeł jak laser czy plazma, pozwala na precyzyjny wybór miejsca przeprowadzanej obróbki i uzyskanie warstwy wierzchniej o podwyższonych właściwościach użytkowych z zachowaniem pożądanych właściwości podłoża[...]

Analiza zmian właściwości dynamicznych i termicznych ABS z dodatkiem barwnika po procesach starzenia

Czytaj za darmo! »

Techniczna i ekonomiczna przydatność materiałów polimerowych zależy od tego, czy będą one spełniały wymagania sztywności i wytrzymałości tak, aby ich trwałość w warunkach użytkowania była dostateczna. Tradycyjne mechaniczne charakterystyki otrzymywane jako wynik badań przy obciążeniu statycznym, przy rozciąganiu, ściskaniu i skręcaniu są niewystarczające do przewidywania zachowania się materiałów polimerowych w warunkach użytkowania, jak również w długim okresie. Problemem jest więc wybór metod badania, pozwalających przewidywać zmianę właściwości w funkcji czasu na podstawie danych doświadczalnych [1÷7]. Sposób obciążenia przewidziany dla pomiarów eksperymentalnych zmieniających się sinusoidalnie jest często bardzo zbliżony do schematów obciążeń występujących w praktycznych zastosowaniach materiałów polimerowych. Termiczna analiza dynamicznych właściwości mechanicznych (DMTA) jest jednym ze sposobów oceny przemian zachodzących w materiałach polimerowych w szerokim zakresie temperatury i częstotliwości zmian obciążeń. W wyniku tej analizy otrzymuje się przebieg zmian modułów dynamicznych Younga i tangensa strat mechanicznych. Znajomość przebiegu tych zmian pozwala na ustalenie związku między molekularnymi parametrami i właściwościami mechanicznymi materiałów polimerowych [8÷13]. Celem badań było określenie wpływu starzenia promieniami UV oraz w niskiej temperaturze na wybrane właściwości akrylonitrylbutadien- styrenu z dodatkiem barwnika. Pojęcie starzenie używane jest do określenia zmian właściwości fizycznych polimerów spowodowanych reakcjami chemicznymi, termicznymi, biologicznymi, mechanicznymi lub fotochemicznymi, w wyniku których zachodzi rozerwanie łańcucha makromolekuły [14, 15]. Stosowanie tworzyw polimerowych w środowisku naturalnym wymaga dobrania odpowiedniego typu w zależności od przeznaczenia, temperatury, czasu, naprężeń. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości dynamicznych i termicznych badanych materi[...]

Analiza zmian właściwości termicznych i struktury kompozytu poliamidu 6 z kulkami szklanymi po procesie wygrzewania

Czytaj za darmo! »

W celu otrzymania materiału polimerowego o określonych właściwościach termicznych i strukturze są stosowane procesy mieszania polimerów z napełniaczami. Obecnie zwiększa się liczba kompozytów wytworzonych na osnowie poliamidów. Jest to uzasadnione zaletami metod ich wytwarzania, szerokimi możliwościami ich wykorzystania, możliwością mieszania podczas przetwórstwa i warunkami eksploatacji [1÷6]. Właściwości wytworów z materiałów polimerowych zależą od rodzaju napełniacza i czynników strukturalnych polimeru (ciężar cząsteczkowy, budowa fizyczna łańcucha, krystaliczność, budowa chemiczna makrocząsteczek, orientacja molekularna). Warunkami użytkowymi są: temperatura, czas obciążenia, ciśnienie, odkształcenie itp. Techniczna i ekonomiczna przydatność kompozytów polimerowych zależy od tego, czy będą one spełniały wymagania sztywności i wytrzymałości, tak aby ich trwałość w warunkach użytkowania była dostateczna. Na właściwości kompozytu również mają wpływ: wytrzymałość i właściwości termiczne napełniacza, sztywność osnowy oraz wytrzymałość połączenia między napełniaczem a osnową [7÷10]. Innym sposobem polepszenia właściwości wyprasek z materiałów polimerowych częściowo krystalicznych jest ich obróbka cieplna umożliwiająca zwiększenie stopnia krystaliczności, co wpływa na zmianę właściwości mechanicznych, termicznych i użytkowych uzyskanych wyrobów. Jak wykazano w pracach autorów [11÷18], w których przedstawiono wyniki badań wpływu wygrzewania na stopień krystaliczności, obróbka cieplna powoduje zwiększenie udziału fazy krystalicznej w porównaniu z próbkami nie wygrzewanymi. Ponadto wygrzewanie wpływa na zmianę właściwości mechanicznych i termicznych kompozytów polimerowych. Celem badań była analiza zmian właściwości termicznych, struktury, stopnia krystaliczności, barwy i połysku kompozytu poliamidu 6 z 30% zawartością kulek szklanych po procesie wygrzewania. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ Jako materiał do badań użyto kompozyt poliamid[...]

Różnice i podobieństwa ceramiki budowlanej wytworzonej przez małą cegielnię i nowoczesny zakład produkcyjny


  Cegła ceramiczna oraz pustak ścienny to materiał najczęściej stosowany w budownictwie. W pracy przedstawiono analizę porównawczą własności materiałów ceramicznych wyprodukowanych w dwóch zakładach produkcyjnych różniących się pod względem maszyn, urządzeń a także nowoczesności stosowanych technologi. Pierwszy materiał pochodził z cegielni nowocześnie wyposażonej i z bardzo dużym asortymentem produktów. Drugi został wyprodukowany w małym zakładzie produkcyjnym, gdzie do wypału stosowany jest piec kręgowy Hoffmana, a wiele prac wykonywanych jest ręcznie. Słowa kluczowe: cegła ceramiczna, pustak ścienny, porowatość, mikrostruktura. "Differences and similarities of building ceramic produced by small brickwork and a modern production plant" Abstract Brick and block wall is the most widely used material in construction. The paper presents a comparative analysis of properties of ceramic materials produced at two production sites differing in terms of machinery, equipment and modernity in the underlying technology. The first material came from a brickyard having modern facilities and a very large range of products. The second was produced in a small factory, where the firing furnace is used cord Hoffman, and much work is done by hand. Keywords: brick, structural-wall tile, porosity, microstructure.1. Wprowadzenie Do najstarszych materiałów budowlanych, prócz drewna i kamieni naturalnych, należy zaliczyć glinę. To ona stała się już w czasach neolitu podstawowym materiałem budowlanym, który służył do wylepiania szałasów mieszkalnych, głównie w części naziemnej. Glina po zarobieniu z wodą stawała się materiałem bardzo plastycznym, łatwo obrabialnym i prostym w użyciu. Właściwości plastyczne surowca są wyjątkowe. Charakterystyczny wygląd powierzchni, trwała, naturalna barwa, dowolny kształt, jaki można nadać na etapie formowania wyrobom, oraz możliwość szkliwienia powierzchni po wypaleniu czerepu sprawiają, że ceramika od stule[...]

Phosphorus segregation in a Cr-Mo steel austenitised during various periods of time


  In low-alloy steels and cast steels long-term operated in the equipment of conventional power industry phosphorus is the most harmful impurity, which segregates to grain boundaries and interphase boundaries causing a decline of strength properties, which at the operating conditions of high temperature and pressure makes a major problem. The paper presents results of studies on phosphorus segregation in a Cr-Mo steel after various periods of austenitising. The phosphorus segregation depth was assessed using the method of nickel plating of the studied steel surface. Results obtained for four austenitising periods allowed selecting the optimum parameters of heat treatment. Structural examinations were carried out using optical and scanning microscopy. W niskostopowych stalach i staliwach eksploatowanych długotrwale w urządzeniach konwencjonalnej energetyki fosfor jest najbardziej szkodliwą domieszką, która segreguje do granic ziaren i granic międzyfazowych powodując spadek własności wytrzymałościowych, co przy warunkach pracy temperatura i ciśnienie stanowi poważny problem. W artykule przedstawiono wyniki badań segregacji fosforu w stali Cr- -Mo po różnych czasach austenityzowania. Oceny głębokości segregacji fosforu dokonano metodą niklowania powierzchni badanej stali. Uzyskane wyniki dla czterech czasów austenityzowania pozwoliły wytypować najbardziej optymalne parametry obróbki cieplnej. Badania strukturalne przeprowadzono za pomocą mikroskopii optycznej i skaningowej. Key words: steels for power industry, phosphorus segregation, nickel plating Słowa kluczowe: stale dla energetyki, segregacja fosforu, metoda niklowania.1. Introduction. In low-alloy Cr-Mo steels and cast steels long-term operated in the equipment of con- ventional power industry at temperatures ranging from 350 to 580 °C phosphorus is the most harmful impu- rity, because it segregates to grain boundaries and to ca[...]

Krystalizacja natryskiwanej plazmowo powłoki hydroksyapatytowej

Czytaj za darmo! »

Do grupy materiałów bioceramicznych zalicza się hydroksyapatyty, które ze względu na szczególne własności znajdują szerokie zastosowania w biotechnologii. Są to związki obecne w układach kostnych organizmów ludzi i zwierząt. W ramach badań na powierzchnię stopu tytanu Ti-6V-4AlELI naniesiono metodą natryskiwania plazmowego hydroksyapatytową powłokę ceramiczną (HA) z różnymi dodatkami modyfik[...]

Evaluation of the degree of wear of rotational instruments used in dentistry


  Medical tools and instruments comprise a very wide as well as functionally and geometrically diversified group of products. Dental instruments are a special group of medical instruments. They are used irregularly and with varying intensity, they are in direct contact with a tissue environment and with body fluids, with agents used for sterilisation and disinfection, medicines, they are subject to operational wear and sometimes to damage. A relatively large number of used dental instruments results from the variety of functions fulfilled by these tools. An intensive development of technology causes continuously increasing requirements for materials, both in the field of operational life and of corrosive-erosive effect. The material wear proceeds mainly on the surface, therefore the development of surface treatments creates broad possibilities to manufacture products of required properties based on the existing materials. The use of surface engineering techniques enables forming the microstructure, phase and chemical composition, state of internal stresses in surface layers of processed materials (metallic, ceramic, plastic), so forming their practical properties, such as: corrosion resistance, resistance to friction and erosive wear, resistance to oxidation at elevated temperatures, increase in the fatigue strength as well as biocompatibility with the environment of tissues and body fluids [1ö15]. MATERIAL AND METHOD OF TESTS The studies comprised rotational instruments - commercial steel drills used in dentistry, modified according to various treatment options: [...]

 Strona 1