Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"WOLFGANG FECHNER"

Przetwarzanie biogazu z odpadów komunalnych na metanol do paliw do silników Otta

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono proces anaerobowego przetwarzania odpadów komunalnych na biogaz, wydajność tego procesu w zależności od rodzaju biomasy, a także wpływ czasu na skład chemiczny biogazu. Opisano technologię przemiany biogazu w gaz syntezowy i przemianę gazu syntezowego w metanol w trójfazowym reaktorze. Produkcja biogazu metodą anaerobową ystematyczny wzrost liczby mieszkańców na świecie powodu[...]

Termiczna utylizacja odpadów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono warianty kompleksowego utylizowania odpadów komunalnych i przemysłowych oraz osadów z oczyszczalni ścieków. Opisano zasadę działania miejskiej elektrociepłowni zasilanej nie segregowanymi śmieciami i osadami z oczyszczalni ścieków. chwili opanowania przez człowieka umiejętności posługiwania się ogniem aż do chwili, gdy rozpoczęto przetwarzanie węgla, ropy naftowej i gazu ziemn[...]

Przetwarzanie piasków i łupków bitumicznych na paliwa silnikowe

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rozmieszczenie złóż bitumicznych na świecie. Omówiono proces rafinacji roponośnych piasków i łupków bitumicznych i podano schemat ich przerobu na paliwa silnikowe.Prognozy dotyczące szybkiego wyczerpywania się złóż ropy naftowej, rozpowszechniane po dwóch nieoczekiwanych wzrostach jej ceny w latach 1973 i 1979, nie sprawdziły się, ponieważ do takich przewidywań nie było podst[...]

Innowacje w przetwórstwie gudronu na paliwa silnikowe

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano dwustopniowy proces νisbreakingu pozostałości z próżniowej destylacji ropy naftowej. Opisano hydrorafinację z hydrokrakingiem destylatów z tej operacji, ekstrakcję pozostałości w warunkach nadkrytycznych oraz przerób ekstraktu na paliwa silnikowe. opa naftowa zajmowała czołową pozycję w światowej gospodarce paliw i energii przez wiele dziesięcioleci i utrzyma ją równie[...]

Hydrorafinacja i hydrokraking gudronu na katalizatorze Ni-Mo/y-AI2O z fluorową modyfikacją nośnika

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono tendencje rozwoju występujące w światowym przetwórstwie ropy naftowej. Opisano instalację laboratoryjną do dynamicznego testowania układu katalitycznego Ni-Mo/γ-Al2O3 z nośnikiem modyfikowanym jonami fluorkowymi. Przedstawiono proces jednoczesnej hydrorafinacji i hydrokrakingu gudronu przeprowadzony na katalizatorze nie modyfikowanym i modyfikowanym jonami F-. postępujące[...]

Deasfaltyzacja gudronu przeznaczonego do przerobu na paliwa silnikowe

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono właściwości fizykochemiczne asfaltenów i żywic. Opisano instalacje badawcze przeznaczone do ekstrakcji tych substancji z gudronu w warunkach podkrytycznych i nadkrytycznych dla stosowanych rozpuszczalników. Określono wpływ rozmaitych parametrów na wydajność i selektywność badanych procesów. odczas przerobu ropy naftowej wielkocząsteczkowe związki (zawierające atomy siarki, tle[...]

Innowacje analityczne w charakterystyce pozostałości ropnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono proces ekstrakcyjnego rozdziału dowolnej próbki jakiegokolwiek typu gudronu (pozostałości po próżniowej destylacji ropy) przy użyciu n -pentanu w warunkach nadkrytycznych i pokazano schemat zastosowanej instalacji. celu sprostania wymaganiom technologii przetwarzania gudronu (pozostałości po próżniowej destylacji ropy naftowej) coraz rzadziej stosowanego jako składnik oleju opa[...]

Kraking gudronu z użyciem rozpuszczalnika w warunkach nadkrytycznych

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano warunki termicznego krakingu pozostałości z próżniowej destylacji ropy naftowej (gudronu) z udziałem różnych rozpuszczalników w warunkach nadkrytycznych. Przedstawiono schemat wielkolaboratoryjnej instalacji do badań dynamicznych w temp. do 465°C i pod ciśnieniem do 12 mPa oraz wyniki badań nad wpływem szeregu parametrów na stopień konwersji surowca oraz na uzysk produktów.[...]

Wysoka sprawność ogniwa paliwowego zasilanego metanolem

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano wszystkie typy niskotemperaturowych oraz wysokotemperaturowych ogniw paliwowych. Przedstawiono ich właściwości w porównaniu z elektrogeneratorami napędzanymi turbinami gazowymi i silnikami tłokowymi. Opisano wyniki własnych badań nad niskotemperaturowym ogniwem paliwowym zasilanym bezpośrednio metanolem oraz tlenem. osnące zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną, [...]

 Strona 1