Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"JÓZEF KABAŁA"

Nowa metoda zagęszczania i przemywania mieszaniny siarczanu barowego i siarczku cynkowego w czasie produkcji litoponu DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nową metodę zagęszczania i przemywania mieszaniny siarczanu barowego i siarczku cynkowego podczas wytwarzania litoponu. Metoda polega na zastosowaniu dynamicznego filtru płytowego, który zapewnia wysoki stopień zagęszczenia mieszaniny i dokładne przemycie produktu. Znany i stosowany powszechnie w przemyśle farb i lakierów nieorganiczny pigment pod nazwą litopon jest mieszaniną siarczanu barowego i siarczku cynkowego w odpowiednich proporcjach. Otrzymuje się ją w wyniku reakcji siarczku barowego z siarczanem cynkowym. Zwykle stosuje się nadmiar siarczanu cynkowego, który po strąceniu osadu należy usunąć, ponieważ niekorzystnie wpływa na właściwości końcowego produktu. W tym celu osad wielokrotnie przemywa się wodą. Po przemyciu i zagęszczeniu wodną mieszaninę filtruje się zwykle w obrotowych filtrach bębnowych. Przedstawiony sposób jest łatwy do wykonania, lecz wymaga wielu aparatów i zużycia znacznej ilości wody Rys. 1. Dynamiczny filtr płytowy: I - zbiornik; 2 - płyta filtrująca; 3 - króciec do filtratu; 4 - komora; 5 - dno z otworami; 6 - króciec spustowy do przemywania osadu. Wadą tej metody są również straty cennego produktu. Przemywanie osadu siarczanu barowego i siarczku cynkowego można znacznie uprościć i prawie całkowicie uniknąć strat produktu, a także zmniejszyć zużycie wody, dzięki zastosowaniu nowego dynamicznego filtru płytowego1+4) przedstawionego schematycznie na rys. 1. Dr inż. Józ[...]

Standaryzacja modelowych badań procesu filtracji zawiesin DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono klasyfikację procesów mechanicznego rozdzielania zawiesin ciał stałych w cieczach oraz główne kierunki prac w dziedzinie standaryzacji modelowych badań procesu filtracji zawiesin pod stałym ciśnieniem z tworzeniem osadu na powierzchni filtrującej. г*-- Dr inż. Józef KABAŁA w roku 1951 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. Jest adiunktem w Zakładzie Podstaw Inżynierii Chemicznej Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Specjalność - mechaniczne rozdzielanie mieszanin ciecz - ciało stałe. Mechaniczne rozdzielanie zawiesin ciał stałych w cieczach należy do ważnych procesów w inżynierii chemicznej, dla których standaryzacja badań modelowych ma istotne znaczenie. W takich procesach można uzyskać cenne ciało stałe i odpadową ciecz, cenną ciecz i odpadowe ciało stałe lub obie cenne substancje. Wydzielanie ciała stałego z ciekłej mieszaniny odbywa się za pomocą porowatych przegród (np. w procesach filtracyjnych), pełnych przegród (w procesach osadzania i w hydrocyklonach) oraz membran (w filtracji membranowej). Metody mechanicznego rozdzielania zawiesin ciał stałych w cieczach można podzielić na dwie podstawowe grupy: rozdzielanie w polu grawitacyjnym i rozdzielanie w polu sił odśrodkowych. Do pierwszej grupy zalicza się osadzanie zawiesin w osadnikach, rozdzielanie za pomocą sit, filtrację z użyciem porowatych przegród (filtracja z tworzeniem osadu i filtracja wgłębna, w której wydzielanie ciała stałego z rozcieńczonej zawiesiny odbywa się w porach warstwy filtrującej bez tworzenia osadu na jej powierzchni)1]. W ostatnich latach intensywnie się rozwija filtracja dynamiczna2 ^4), . polegająca na zagęszczaniu zawiesiny z ciągłym usuwaniem osadu z powierzchni filtrującej. Dzięki temu w trakcie procesu zagęszczania na PRZEMYSŁ CHEMICZNY 67/9(1988) powierzchni filtrującej nie[...]

Nowy dynamiczny filtr płytowy DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono budowę nowego dynamicznego filtru płytowego oraz wyniki badań zagęszczania i przemywania zawiesiny technicznej kwasu wolframowego oraz zawiesiny uwodnionych tlenków żelaza. Wiadomo, że szybkość filtracji zawiesin ciała stałego w cieczy pod stałym ciśnieniem, z tworzeniem osadu na powierzchni filtrującej, jest odwrotnie proporcjonalna do sumy oporów osadu i przegrody filtracyjnej. Ponieważ opór przegrody jest zwykle mniejszy niż opór osadu, zatem szybkość filtracji zależy przede wszystkim od oporu osadu i zmniejsza się w miarę wzrostu jego grubości. Osady utworzone z drobnoziarnistych i polidyspersyjnych cząstek stawiają często duży opór przepływowi filtratu. Rozdzielenie tego rodzaju zawiesin przez filtrację jest trudne i w wielu wypadkach - dla zachowania określonego przerobu - wymaga użycia wielkich lub wielu filtrów. Chcąc zwiększyć szybkość procesu, najeży usuwać tworzący się na powierzchni filtrującej osad w chwili jego powstawania. Pomysł ten został wykorzystany w filtrach dynamicznych - w nowej grupie urządzeń filtrujących - które od kilkunastu lat są przedmiotem badań i opracowań konstrukcyjnych1,2’. Ciągłe usuwanie osadu z powierzchni filtrującej odbywa się w tych aparatach przez wibrację (lub rotację) elementów filtrujących, przez intensywne mieszanie (lub przepływ filtrowanej zawiesiny w przestrzeni filtrującej), a także przez użycie mechanicznych skrobaków. Zastosowane w przemyśle filtry dynamiczne typu Artisan3’, Escher Wyss4* i Dyno5’ wykazują jednak istotne wady, do których należą: duże zużycie energii, niewielka powierzchnia filtrująca oraz zwiększenie temperatury filtrowanej zawiesiny. W związku z tym wciąż doskonali się ich konstrukcję i poszukuje nowych rozwiązań. Należy do nich dynamiczny filtr płytowy618) opracowany w Zakładzie Podstaw Inżynierii Chemicznej Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. W latach 1981 -h 1985 opracowano koncepcję konstrukcji tego filtru, następn[...]

Zagęszczanie zawiesiny i jej przemywanie w nowym dynamicznym filtrze płytowym DOI:

Czytaj za darmo! »

W wielkolaboratoryjnym modelu dynamicznego filtru - działającego według nowej koncepcji - wykonano próby zagęszczania i przemywania mieszanin ciecz-rozdrobniona faza stała, szczególnie trudnych do rozdzielenia metodą filtracji plackowej. Uzyskane wyniki wskazują na bardzo istotne zalety proponowanego rozwiązania. Zagęszczanie mieszanin ciecz-ciało stałe w filtrach dynamicznych realizuje się zazwyczaj w zakresie małych lub dużych wartości sił ścinających działających w zagęszczanej mieszaninie, zwłaszcza na powierzchni filtrującej. W wyniku zagęszczania w warunkach sprzyjających powstawaniu małych sił ścinających tworzy się na powierzchni filtrującej osad resztkowy (zwykle o grubości 2 ч-4 mm); jego opór hydrauliczny jest czynnikiem spowalniającym proces oraz występuje zjawisko żelowania układu przyczyniające się do ograniczenia stopnia zagęszczenia zawiesiny. Mimo to tego rodzaju filtry dynamiczne - dzięki małym kosztom eksploatacji - są częściej stosowane w przemyśle niż filtry, w których są wytwarzane duże siły ścinające. Zatem optymalna byłaby konstrukcja aparatu umożliwiająca uzyskanie dużego stopnia zagęszczenia i odmycia zawiesiny przy niewielkich kosztach eksploatacji. Przedstawione w literaturze1:5) koncepcje konstrukcji filtrów dynamicznych nie stwarzają jednak takich możliwości, a zbudowane na ich podstawie aparaty przemysłowe charakteryzują się dużym zużyciem energii, małą powierzchnią filtracyjną i stosunkowo dużym zużyciem cieczy stosowanej do przemywania zagęszczonej mieszaniny. Istotny postęp w usprawnieniu zagęszczania i przemywania zawiesin ciecz-ciało stałe stanowi zmodyfikowana wersja dynamicznego filtru płytowego6), w którym siły ścinające są generowane za pomocą strumienia gazu barbotującego w zaw[...]

Zastosowanie nowego dynamicznego filtru płytowego w produkcji czerni żelazowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań prototypu dynamicznego filtru płytowego, który zastosowano do zagęszczania i przemywania uwodnionych tlenków żelaza podczas otrzymywania czerni żelazowej w Kieleckich Zakładach Farb i Lakierów "Polifarb" w Bliżynie. Wdrożony do produkcji nowy filtr zastąpił baterię filtrów typu "Niagara", przyczynił się do zmniejszenia kosztów wytwarzania pigmentu, polepszenia jeg[...]

 Strona 1