Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marie Sejkorová"

O zależności widm w podczerwieni zużytych olejów silnikowych od ich lepkości kinematycznej DOI:10.15199/62.2018.1.5


  Rosnąca mobilność ludzi jest jednym ze wskaźników zamożności społeczeństwa i ekonomicznego sukcesu człowieka1). Ludzkość wykorzystuje silnikowe pojazdy samochodowe już od ponad 100 lat2). Ze względu na trwałość silników spalinowych bardzo istotne znaczenie ma prawidłowa obsługa techniczna i właściwie dobrane środki eksploatacyjne, w tym oleje i smary. Zadaniem oleju silnikowego jest zmniejszenie tarcia współpracujących elementów, smarowanie zespołów silnika w szerokim zakresie temperatur, chłodzenie silnika, zapobieganie korozji wewnętrznych części silnika, tłumienie drgań oraz ograniczanie zużycia części ruchomych silnika. W literaturze można znaleźć wiele prac3-10), których autorzy wskazują na duże znaczenie jakości oleju silnikowego w różnych stanach eksploatacji silników spalinowych i urządzeń mechatronicznych. W trakcie użytkowania środków transportu może dochodzić do bardzo dużych zmian lepkości oleju silnikowego8). Przyczyną wzrostu lepkości oleju podczas eksploatacji jest jego degradacja termiczna i oksydacyjna11), a w przypadku silników o zapłonie samoczynnym jeszcze dodatkowo przedostawanie się sadzy do oleju. W normalnych warunkach eksploatacji olej silnikowy w misce olejowej silnika pozostaje stabilny oksydacyjnie. W przestrzeni tłokowej silnika olej poddany jest jednocześnie wysokiemu obciążeniu termicznemu i utleniającemu w obecności obcych substancji, które mogą katalitycznie wpłynąć na jego utlenianie. Na ściankach cylindra, tłoka i pierścieni tłokowych osiadają lepkie muły i lakiery osadowe oraz resztki pochodzące z procesów spalania. Stabilność oksydacyjna węglowodorów wzrasta w szeregu: nienasycone < aromatyczne < cykliczne nasycone (nafteny) < izoalkany12). 50 97/1(2018) Mgr inż. Jacek CABAN - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 45. Prof. dr hab. Andrzej MARCZUK - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 45. Zatem gorsza stabilność [...]

Wpływ dodatku ferrocenu do oleju napędowego na zadymienie spalin i hałaśliwość silnika DOI:10.15199/62.2018.8.13


  W wyniku spalania paliw węglowodorowych dochodzi do wzrostu zanieczyszczenia atmosfery, najczęściej w gęsto zabudowanych aglomeracjach i w światowych metropoliach. Pomimo że w ostatnich dziesięcioleciach udało się zmniejszyć poziom niektórych substancji zanieczyszczających, to ciągle wg Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) ok. 25% mieszkańców UE mieszka w odległości mniejszej niż 500 m od ciągu komunikacyjnego, którym przejeżdża ponad 3 mln samochodów rocznie1). Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę pojazdów na naszych drogach każdego roku, niezwykle ważne jest określenie ryzyka emisji metali ciężkich w wyniku dzisiejszej komunikacji2), a także poziomu hałasu. Ze względu na trwałość silników spalinowych bardzo istotne znaczenie ma prawidłowa obsługa techniczna i właściwie dobrane środki eksploatacyjne, w tym oleje, smary3) oraz paliwa. Do oceny warunków eksploatacyjnych stosowanych jest wiele podejść, ze względu na to, że w praktyce występują różne okoliczności umożliwiające (lub nie) stosowanie określonych metod4). Ponadto, w związku z eksploatacją środków transportu istotne są względy środowiskowe, a więc redukcja emisji zanieczyszczeń oraz hałasu pochodzących z pojazdów. W literaturze można znaleźć szereg prac badawczych5-17), dotyczących oceny stanu technicznego silników spalinowych prowadzonej różnymi metodami diagnostycznymi5-10), wpływu rodzaju paliwa na emisję spalin11-13) oraz badania środków transportu w eksploatacji14-17).Pierwsza ogólnoeuropejska regulacja emisji zanieczyszczeń wytwarzanych przez pojazdy silnikowe weszła w życie w 1992 r. jako norma znana pod oznaczeniem EURO I. Od tego czasu doszło do sukcesywnego zmniejszania limitów emisji, przy czym ostatnia zmiana nastąpiła w 2014 r. w wyniku wprowadzenia ograniczeń EURO VI. W odniesieniu do pojazdów mechanicznych wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym (ZS) zostały wprowadzone limity emisji węglowodorów, tlenku węgla, tlenków azotu i cząstek stałych. Największe[...]

 Strona 1