Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"SYLWESTER MORDECKI"

Ciśnieniowa dezynsekcja surowców roślinnych przy użyciu gazowego ditlenku węgla.Pierwsza w Polsce instalacja przemysłowa

Czytaj za darmo! »

Omówiono proces ciśnieniowej dezynsekcji surowców roślinnych, prowadzony za pomocą gazowego ditlenku węgla. Proces zaprojektowano opierając się na wynikach badań przeprowadzonych w Instytucie Nawozów Sztucznych. Proces eliminuje stosowane dotychczas trujące związki chemiczne i nie powoduje zanieczyszczenia środowiska, bowiem zastosowany ditlenek węgla jest produktem odpadowym powstającym [...]

Aspekty bezpieczeństwa zastosowania cieczy Diversa do wydzielania amoniaku z gazu syntezowego metodą absorpcji w niskociśnieniowym procesie syntezy

Czytaj za darmo! »

Omówiono aspekty bezpieczeństwa zastosowania amoniakalnego roztworu azotanu amonu, zwanego cieczą Diversa, do wydzielania amoniaku z gazu syntezowego. Przedstawiono wyniki badań rozkładu cieczy Diversa, przeprowadzonych w dużej skali, odzwierciedlającej warunki w przemysłowej instalacji do absorpcji-desorpcji amoniaku w cieczy. Badania przeprowadzono na poligonie wojskowym. Badano wybuchowość saletry amonowej, samej cieczy Diversa oraz cieczy w obecności wodoru i metanu. Samples (9 kg) consisting of mixts. contg. the com. dusty salpetre or reagent-grade NH4NO3, NH3 (4.6 to 23% by mass), an explosive and an elec. detonator were field tested for explosivity in open or closed vessels under atm. pressure or under pressure up to 40 atm and at temp. up to 90°C. An explosion took place only in the case of samples with low NH3 content (below 13%) or treated at 90°C under pressure 9 atm. The samples of a comps. typical for the industrial NH3 absorption in Divers liqs. (NH3-satd. aq. soln. of NH4NO3) were safe in operation. Amoniakalny roztwór azotanu amonu, zwany od jego odkrywcy cieczą Diversa, wykazuje duże ujemne odchylenie od prawa Raoulta. Właściwość ta może być wykorzystana do wydzielenia amoniaku z gazu syntezowego w procesie absorpcji. Ten sposób wydzielania produktu może być rozważany zwłaszcza w niskociśnieniowej syntezie amoniaku1). Równowaga fazowa ciecz-para dla układu NH4NO3-NH3 była przedmiotem badań przeprowadzonych w Instytucie Nawozów Sztucznych w ramach p[...]

Nowy sposób wydzielania produktu w niskociśnieniowej syntezie amoniaku

Czytaj za darmo! »

Omówiono poszukiwania tańszego, niż wykraplanie przez głębokie chłodzenie, sposobu wydzielania amoniaku z gazu w niskociśnieniowej syntezie. Rozważono adsorpcję na sitach molekularnych, separację membranową oraz absorpcję w rozpuszczalnikach nielotnych. Stwierdzono, że tylko absorpcja w rozpuszczalnikach nielotnych może być korzystniejsza pod względem energochłonności od chłodzenia gazu. [...]

Modernizacja instalacji syntezy amoniaku w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A.

Czytaj za darmo! »

Instalację syntezy amoniaku w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. z lat sześćdziesiątych zmodernizowano przez zmiany w reaktorze, umożliwiające zamianę katalizatora gruboziarnistego (6-10 mm) na wydajniejszy katalizator drobnoziarnisty (1,5-3 mm). Obniżono przy tym spadek ciśnienia gazu z zachowaniem istniejącego naczynia ciśnieniowego dawnego reaktora TVA. Nowy typ reaktora INS-27 pracuje j[...]

Modernizacja wytwórni amoniaku w Zakładach Azotowych "Kędzierzyn" DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono w skrócie zmiany modernizacyjne przeprowadzone w wytwórni amoniaku w ZA"Kędzierzyn" w okresie od jej uruchomienia w latach pięćdziesiątych do początku lat siedemdziesiątych. Omówiono obecne zamierzenia, których celem jest zwiększenie zdolności produkcyjnej wytwórni do 1500 Mg na dobę i jednoczesne zmniejszenie zużycia energii w przeliczeniu na jednostkę produktu. Przedstawiono przyjęte koncepcje i szczegółowe rozwiązania w poszczególnych węzłach technologicznych wytwórni (tzn. w wytwórni gazu syntezowego, w układzie jego oczyszczania oraz w węźle syntezy amoniaku). Wytwórnia amoniaku w Zakładach Azotowych "Kędzierzyn" została uruchomiona w 1954 r. Wprowadzona technologia nie odbiegała pod względem nowoczesności od stosowanych wówczas w Europie (zgazowanie koksu z użyciem powietrza i pary w generatorach bezciśnieniowych, odmywanie C 0 2 wodą i CO ługiem miedziowym, synteza w reaktorach typu NEC itp.). Do 1979 r. wprowadzono wiele zmian modernizacyjnych, w których wyniku zastąpiono koks gazem ziemnym i częściowo koksowniczym i osiągnięto produkcję na poziomie 1350 Mg na dobę (według pierwotnego projektu ok. 600 Mg na dobę). Zmiany w całym ciągu wytwarzania i oczyszczania gazu polegały głównie na zbudowaniu dwóch instalacji do katalitycznego półspalania metanu (większej do gazu ziemnego, mniejszej do frakcji metanowych i metanowo- wodorowych oraz do gazu koksowniczego), zastąpieniu jednego z myć wodnych - myciem potasowym itp. Usprawnienia te opisano w dwóch publikacjach U2). W innych pracach3^ 6) i w patentach7^ 10) przedstawiono zmiany wprowadzone w syntezie amoniaku. Te ostatnie polegały na doskonaleniu reaktorów typu NEC i wprowadzaniu rozwiązań oryginalnych (w obu wypadkach bez wymiany istniejących naczyń ciśnieniowych). W rezultacie średnia (wielomiesięczna) wydajność uzyskiwana w każdym z siedemnastu reaktorów wzrosła z 40 do 79 Mg na dobę. Unowocześniono też i odnowiono zespół kompresorów tłokowych gazu syn[...]

Modernizacja produkcji amoniaku w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach

Czytaj za darmo! »

Produkcję amoniaku w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach zmodernizowano przez zastąpienie siedmiu małych jednostek syntezy, wybudowanych w latach dwudziestych XX w., jednostką o zdolności produkcyjnej 480 t/d, odkupioną od Zakładów Azotowych w Pet na Węgrzech. Jednostkę pochodzenia węgierskiego zainstalowano i zmodernizowano w celu zwiększenia jej zdolności produkcyjnej do 500 t/d, w[...]

 Strona 1