Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Marcela PALCZEWSKA-TULIŃSKA"

Z półki księgarskiej - Bolesław Hancyk ADR, REACH, CLP NIEBEZPIECZNE CHEMIKA LIA. PORADNIK


  Autor recenzowanej książki to akredytowany ekspert Rządu RP w Komitecie Ekspertów ONZ ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych i Globalnej Harmonizacji Systemów Klasyfikacyjnych. Od wielu lat zajmuje się on bezpieczeństwem chemicznym i w książce w sposób kompleksowy omówił zagadnienia związane z prawnymi rozwiązaniami dotyczącymi zagrożeń dla zdrowia i środowiska wynikających z produkcji, stosowania i transportu chemikaliów. Książka-poradnik została podzielona na kilka części tematycznych, poświęconych Umowie Europejskiej ADR (system regulujący bezpieczny przewóz towarów niebezpiecznych), trzem dyrektywom 67/548/EWG (określanej skrótem DSD Dangerous Substance Directive), 1999/45/WE (określanej skrótem DPD Dangerous Preparation Directive) oraz 91/155/WE (dotyczącej obowiązku producentów preparatów niebezpiecznych w zakresie sporządzania kart charakterystyki dla użytkowników profesjonalnych), a także dwóm rozporządzeniom (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady 1907/2006 (REACH) oraz 1272/2008 (CLP). Autor już we wstępie podkreśla dwoistość systemów bezpieczeństwa chemicznego w Unii Euro[...]

Realizacja pierwszych obowiązków REACH rozpocznie się już w połowie 2008 r.

Czytaj za darmo! »

Dnia 30 grudnia 2006 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE Rozporządzenie nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/9[...]

Ważne elementy dotyczące obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH.Część V. Udzielanie zezwoleń


  Przebrzmiały echa pierwszych rejestracji oraz zgłaszania klasyfikacji do wykazu CLP. Skończyły się telefony typu: "Czy ja muszę coś rejestrować? Przecież REACH, to chemia - mnie to nie dotyczy!" Nadchodzą kolejne etapy. Jeżeli do tej pory zajmowaliśmy się REACH z naciskiem na R - rejestrację, to obecnie proces wchodzi w etap następnych obowiązków: REACH - oceny (evaluation) i wynikających z niej działań, jak weryfikacja i uzupełnianie dokumentacji technicznej, propozycje badań i sprawdzenie zgodności z przepisami. Działania te prowadzi Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) we współpracy z zainteresowanymi przedsiębiorstwami, które rejestrowały substancje, a dyskusje między nimi są w dużej mierze poufne, stąd pomijamy ją w naszym cyklu przeznaczonym dla szerokiego odbiorcy. Chcemy się natomiast skupić na kolejnym elemencie wynikającym z rozporządzenia REACH: systemie udzielania zezwoleń (authorization). Samo pojęcie będące nazwą Tytułu VII rozporządzenia REACH może być mylące, ponieważ sugeruje powstanie obowiązków z chwilą złożenia wniosku o uzyskanie zezwolenia. Tak jednak nie jest. Wynika to z dwoistej struktury tego tytułu. Jego podmiotem są substancje wzbudzające szczególnie wysokie obawy SVHC (substances of very high concern), a przedmiotem - zezwolenia na zastosowania tych substancji, przy czym każdy kierunek zastosowania wymaga uzyskania oddzielnego zezwolenia. Gdyby proces objęty Tytułem VII podzielić na sześć etapów: identyfikację, ustalenie priorytetów, włączenie do Załącznika XIV, złożenie wniosku, udzielenie zezwolenia i przegląd, to trzy pierwsze będą dotyczyć substancji, a trzy kolejne jej zastosowań. Pewne obowiązki pojawiają się już w pierwszym etapie, kiedy substancja SVHC umieszczana jest na tzw. liście kandydackiej (aktualną listę kandydacką substancji SVHC można znaleźć na stronach ECHA pod adresem internetowym: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_ process/candidate_list_table_ e[...]

Ważne elementy dotyczące obowiązków wynikających z rozporządzenia reach Część VI. Karty charakterystyki substancji i mieszanin - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r.


  Karty charakterystyki służą do przekazywania kolejnym użytkownikom informacji o substancjach chemicznych i mieszaninach. W karcie charakterystyki umieszcza się zalecenia dotyczące bezpiecznego stosowania każdej substancji i mieszaniny, która spełnia kryteria klasyfikujące je jako niebezpieczne. Samo rozporządzenie REACH, jak również późniejsze akty prawne zmieniające to rozporządzenie wprowadziły dodatkowe kryteria, przy których należy sporządzić kartę charakterystyki. Są to przypadki, kiedy substancja lub mieszanina jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna (PBT) lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB). Kolejny przypadek to fakt, kiedy substancja w postaci własnej lub jako składnik mieszaniny jest umieszczona na liście kandydackiej do ewentualnego podlegania procedurze zezwoleń (authorisation). Karty sporządza się również dla niektórych mieszanin niesklasyfikowanych jako niebezpieczne, a zawierających substancje niebezpieczne (Artykuł 31.3 rozporządzenia REACH). Nie dostarcza się karty charakterystyki dla wyrobów, poza sklasyfikowanymi zgodnie z rozporządzeniem CLP (wyroby wybuchowe i piroforyczne). Karta charakterystyki składa się z 16 sekcji i sporządza się ją w języku kraju, w którym produkt wprowadzany jest do obrotu, chyba, że kraj(e) członkowski(e) postanowi(ą) inaczej (Artykuł 31.5 rozporządzenia REACH). Zgodnie z zapisami w artykule 31, ust. 8 rozporządzenia REACH, karta charakterystyki jest dostarczana bezpłatnie. W przypadku, gdy sporządzono Raport Bezpieczeństwa Chemicznego, informacje podane w karcie charakterystyki powinny być zgodne z informacjami zawartymi w tym raporcie oraz z danymi podanymi w dokumentacji rejestracyjnej. Dodatkowo, w takim przypadku, w załączniku do karty charakterystyki zamieszcza się odpowiednie scenariusze narażenia. Informacje zawarte w kartach charakterystyki muszą również spełniać wymagania ustalone w Dyrektywie 9[...]

Ważne elementy dotyczące obowiązków wynikających z rozporządzenia reaCH Cz. VIII**. ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów (załącznik XVII do rozporządzenia reaCH)


  Podstawowym obowiązkiem, jaki Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) nakłada na podmioty produkujące lub importujące spoza Unii Europejskiej substancje chemiczne w ilości co najmniej 1 t/r jest rejestracja substancji w odpowiednim terminie, uzależnionym od zakresu tonażowego, w jakim jest ona produkowana lub importowana. Poza tym wymaganiem rozporządzenie REACH nakłada wiele obowiązków dodatkowych. Jednym z nich jest stosowanie ograniczeń dotyczących produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów. Substancje podlegające ograniczeniom wraz z ich opisem wymienione są w Załączniku XVII do rozporządzenia REACH. Procedura ograniczeń ma na celu kontrolowanie zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska, wynikających z produkcji, stosowania lub wprowadzania do obrotu substancji w postaci własnej, w mieszaninach lub wyrobach, które takie zagrożenia stwarzają. Ograniczenie oznacza warunek lub zakaz produkcji, stosowania lub wprowadzania do obrotu takiej substancji. Wszystkie decyzje dotyczące ograniczeń są podejmowane przez Komisję Europejską w procedurze komitologii. Każde przyjęte ograniczenie zostaje włączone do Załącznika XVII rozporządzenia REACH. Wprowadzanie ograniczeń odbywa się na podstawie przepisów tytułu VIII (Ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów) rozporządzenia REACH. Z dniem 1 czerwca 2009 r. Załącznik XVII rozporządzenia REACH zastąpił Dyrektywę 76/769/EWG, w której dotychczas znajdowały się ograniczenia dotyczące zarządzania i stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych. Do dnia 2 czerwca 2010 r. dla ograniczeń nie objętych przepisami Załącznika XVII obowiązywało Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Prac[...]

Karty bezpieczeństwa produktu wg programu Światowej Strategii dla Produktów - cele, problemy, perspektywy


  Program Światowej Strategii dla Produktów GPS (Global Product Strategy) jest inicjatywą realizowaną przez Międzynarodową Radę Stowarzyszeń Chemicznych ICCA (International Council of Chemical Associations). Ma ona na celu przyczynienie się do zmniejszenia negatywnych skutków działania substancji chemicznych na życie ludzkie i środowisko do 2020 r. Włączony w kontekst programu Odpowiedzialność i Troska® (Responsible Care®), GPS ma skupiać się na wzmocnieniu działań z zakresu gospodarowania produktem (Product Stewardship) w całym łańcuchu dostaw. Ten politycznie brzmiący i bardzo ogólny cel jest realizowany na drodze tworzenia i publicznego udostępniania kart bezpieczeństwa produktu (safety summary), dokumentów opisujących substancję i zagrożenia z nią związane. Program ma charakter dobrowolny, ale członkowie ICCA, a także sygnatariusze Karty Ogólnej Odpowiedzialność i Troska® RCGC (Responsible Care® Global Charter) mają obowiązek uczestniczenia w nim z tytułu członkostwa. Program GPS zapoczątkowany w końcu 2010 r. obchodził już trzecie urodziny wciąż nie mogąc nabrać właściwego rozmachu. Co prawda nie prowadzono badań systematycznych, ale można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że większość technologów, specjalistów prawodawstwa chemicznego z jednej, a odbiorców chemikaliów, czy po prostu zainteresowanych informacją o bezpieczeństwie chemicznym, z drugiej strony, o programie nie słyszała. A przecież ci pierwsi mieli dokumenty programu ICCS-GPS tworzyć, a drudzy z nich korzystać. Światowa strategia dla produktów Produktem tworzonym w GPS jest karta bezpieczeństwa produktu (Karta), a celem programu jest stworzenie ogólnodostępnej e-biblioteki tych Kart. Założenia programu są następujące: 1. Karty tworzy się dla substancji, a w programie biorą udział wszyscy producenci. 2. Program stworzony jest zwłaszcza dla rozpowszechniania bezpieczeństwa chemicznego w państwach nie mających odpowiedni[...]

Ważne elementy dotyczące obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH Część I. Warunki ściśle kontrolowane dla półproduktów

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), dla półproduktów dozwolone jest stosowanie ograniczonych wymogów rejestracyjnych pod warunkiem, że są one wytwarzane i stosowane w warunkach ściśle kontrolowanych podczas całego "cyklu życia". W takim przypadku nie jest wymagane opracowanie Raportu Bezpieczeństwa Chemicznego oraz scenariuszy narażenia zarówno dla półproduktów wyodrębnianych w miejscu wytwarzania, jak i półproduktów transportowanych. Cykl życia półproduktu wyodrębnianego zaczyna się wraz z jego wytworzeniem, a kończy w momencie zastosowania substancji w procesie syntezy do wytworzenia innej substanc[...]

 Strona 1  Następna strona »