Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Kozakiewicz"

Farby proszkowe modyfi kowane nanocząstkami polimerowymi

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nowe osiągnięcia z zastosowaniem nanocząstek w materiałach powłokowych. Otrzymane nanocząstki organiczne, o rozmiarach 100- 150 nm, o specyfi cznej budowie i morfologii, stosowano jako dodatek modyfi - kujący do hybrydowych farb proszkowych (poliestrowo-epoksydowych). Nanoproszki polimerowe otrzymywano poprzez wysuszenie rozpyłowe dyspersji polisiloksanowo-akrylowych, wcześniej [...]

Konferencja nt. "Silikony w materiałach powłokowych"

Czytaj za darmo! »

Organizatorem wyjątkowo interesującej Konferencji nt. ,,Silicones in Coatings" ("Silikony w materiałach powłokowych"), drugiej z serii "High Performance Coating Materials'' {"Materiały powłokowe o doskonałych właściwościach"), która odbyła się 29÷31.01.1996 r. w Brukseli, było Paint Research Association (PRA) - organizacja zrzeszająca ponad 100 firm z całego świata zainteresowanych prowadz[...]

Wybrane utwardzalne materiały polimerowe - wdrożenia Instytutu Chemii Przemysłowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań stosowanych i prac wdrożeniowych w przemyśle, pochodzących z byłego Instytutu Tworzyw Sztucznych (do 1970 r.) i z Instytutu Chemii Przemysłowej (od 1971 r. do chwili obecnej). Tematyka artykułu obejmuje żywice epoksydowe, nienasycone żywice poliestrowe, żywice i lakiery poliestroimidowe, poliestrole przeznaczone do wyrobu poliuretanów oraz poliuretany, ze szczególnym[...]

Poli(uretano-moczniki) na podstawie oligowęglanodioli otrzymanych z użyciem węglanu etylenu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań otrzymywania oligowęglanodioli do wytwarzania poliuretanów do zastosowań biomedycznych. Wykazano, że prepolimery uretanowe otrzymane z oligowęglanodioli utwardzane wodą dają elastomery poli(uretano- mocznikowe) charakteryzujace się dużą wytrzymałością mechaniczną (wytrzymałość na rozciąganie > 40 MPa, przy wydłużeniu 325%) i małą chłonnością wody (0,13%). Oligo-[...]

RVC - reticulated vitreous carbon. Structure, precursor polymer materials, process of manufacturing and applications DOI:10.15199/28.2016.2.6


  In this paper the review of literature data concerning preparation, properties and applications of Reticulated Vitreous Carbon (RVC) is presented. Vitreous carbon is a kind of carbon material with specific structure which deviates from crystalline structure of graphite as it has various defects of graphene layers (gaps, five-part rings, interstitial atoms or hetero-atoms substituted instead of carbon atoms) without mutual orientation and fixed distance between layers. Such structure is called “turbostratic" and it is characteristic for materials obtained through carbonization (pyrolysis) of organic substances, usually organic polymers. Because of the orientation level of the packages of graphene layers, vitreous carbon, including RVC, belongs to the group of materials which do not graphitize at high temperature. Type of defects in vitreous carbon structure depends mostly on the choice of precursor material, its preparation and type and method of its processing. In this paper some examples of the most frequently used RVC precursors (e.g. furfuryl resin, phenol-formaldehyde resin) and the methods of RVC preparation starting from the basic framework that is the 100% open-cell polyurethane foam (so called “reticulated foam"). Methods of restructuring the standard commercial polyurethane foam to get the reticulated foam suitable for RVC preparation (i.e. reticulation" methods) are described. The process of impregnation of reticulated foam thus obtained with resins and curing the resulting composite as well as stages of thermal processing leading to carbonization are also discussed. Due to specific properties (high specific surface, thermal and electrical conductivity and good mechanical strength) RVC is presently applied in electrochemistry, medicine or metallurgy. Other forms of vitreous carbons comprise Monolithic Vitreous Carbon (MVC) and Cellular Vitreous Carbon (CVC) — the latter can be applied as sound-absorbing material. Ke[...]

RVC - retykulowany węgiel szklisty. Struktura, prekursory polimerowe, proces wytwarzania oraz zastosowanie DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono przegląd danych literaturowych dotyczących otrzymywania, właściwości i zastosowania retykulowanego węgla szklistego (Reticulated Vitreous Carbon — RVC, węgiel szklisty o strukturze szkieletowej). Węgiel szklisty to materiał węglowy o specyficznej strukturze wykazującej odchylenia od krystalicznej struktury grafitu, w postaci warstw grafenowych zdefektowanych przez występowanie luk, pierścieni pięcioczłonowych, atomów międzywęzłowych i heteroatomów, bez wzajemnej orientacji oraz ustalonej odległości od siebie. Strukturę tę określa się mianem "turbostratycznej" i jest ona typowa dla materiałów otrzymywanych na drodze karbonizacji (pirolizy) substancji organicznych, zazwyczaj polimerów organicznych. Ze względu na poziom orientacji pakietów warstw grafenowych węgiel szklisty, także retykulowany, należy do materiałów niegrafityzujących w wysokiej temperaturze. Pakiety warstw grafenowych w tych materiałach mają mały rozmiar i dowolną orien[...]

Zastosowanie nanocząstek o zaprojektowanej budowie jako modyfikatorów farb proszkowych

Czytaj za darmo! »

Farby proszkowe stanowią jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się kierunków w dziedzinie materiałów powłokowych. Wielkość globalnej produkcji tych farb ocenia się obecnie na ok. 650 tys. ton, a dynamikę wzrostu produkcji na poziomie 5÷6 %. Przyczyną jest wyjątkowo przyjazny dla środowiska sposób ich nanoszenia, który umożliwia nakładanie farby na powierzchnię w postaci proszku nie z[...]

Działania Instytutu Chemii Przemysłowej na rzecz instytucji państwowych i organizacji międzynarodowych

Czytaj za darmo! »

IChP oprócz realizowania prac wynikających ze statutowej działalności naukowo- -badawczej wykonuje szereg zadań, zlecanych przez agendy rządowe, dotyczących wdrażania w krajowym przemyśle chemicznym programów dostosowawczych do ustawodawstwa europejskiego. W tym zakresie Instytut współpracuje też z wieloma organizacjami międzynarodowymi.nstytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w W[...]

Wdrożenia przemysłowe Instytutu Chemii Przemysłowej w zakresie syntezy i przetwórstwa polimerów

Czytaj za darmo! »

Wdrożenia przemysłowe Instytutu Chemii Przemysłowej stanowią istotny wkład w rozwój polskiego przemysłu tworzyw sztucznych. Przedstawiono podstawowe wdrożenia w zakresie polimerów konstrukcyjnych, nowych odmian PCW (również do zastosowań medycznych), nienasyconych żywic poliestrowych (zwłaszcza ekologicznych), klejów i kitów oraz polimerów krzemoorganicznych. Szereg technologii wdrożono nie [...]

Nowe materiały polimerowe

Czytaj za darmo! »

Omówiono najnowsze prace badawcze realizowane w dziedzinie polimerów w Instytucie Chemii Przemysłowej. Tematyka ta obejmuje polimerowe systemy hydrofobowe, polimery zdolne do tworzenia specyficznych struktur uporządkowanych, polimery topologiczne i biodegradowalne oraz tworzywa konstrukcyjne i absorbujące energię. Opisano właściwości tych materiałów i przedstawiono najciekawsze możliwości ic[...]

 Strona 1