Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Adam Mierzwiński"

Główne problemy ochrony środowiska w działalności gospodarczej – wyzwania dekady 2010-2020

Czytaj za darmo! »

Być może, najważniejszym problemem dla przedsiębiorców w dekadzie 2010-2020 będzie przetrwanie w warunkach "falującego kryzysu". Przyzwyczailiśmy się do myślenia, że dobra koniunktura w gospodarce jest trwała. Że nic złego zdarzyć się nie powinno, a jeśli już, to dlaczego miałoby się to nam przytrafić. Może jednak warto pamiętać o "starotestamentowych" latach chudych i tłustych. Należy być przygotowanym na to, że nadchodzące lata nie będą raczej zaliczone do tłustych. To opracowanie jest próbą naszkicowania głównych problemów, z którymi przedsiębiorcy spotkają się lub mogę się spotkać w swojej działalności w najbliższych latach. Rozumienie spraw ochrony środowiska ewoluuje a ewolucja ta wynika z faktu, że każdy czas niesie określone wyzwania. Nikt rozsądnie myślący nie chce rezygnować ze zdobyczy cywilizacji. Nikt, lub prawie nikt, nie chce także hamować postępu cywilizacyjnego. Pytanie nie dotyczy tego "czy", ale "jak" osiągać kolejne cele społeczne i gospodarcze. W dyskusji nad kierunkami dalszego rozwoju oraz kolejnymi celami uczestniczą także przedsiębiorcy. Ich udział w wyznaczaniu owych kierunków i celów powinien być coraz większy. Mają oni bowiem tę przewagę nad politykami i naukowcami, że funkcjonują w bardzo realistycznym świecie, którego granice z jednej strony wyznaczają dostępne (dla nich) rozwiązania techniczno-technologiczne, z drugiej zaś - konkurencyjność ich wyrobów lub usług. Muszą zatem stąpać po stabilnym gruncie, bo podstawą ich działalności jest rachunek ekonomiczny. W rachunku ekonomicznym przedsiębiorcy coraz większą rolę odgrywa pozycja "ochrona środowiska". I nie są to tylko wydatki na nowe filtry, modernizację oczyszczalni ścieków, czy też inne rozwiązania służące ochronie środowiska wg filozofii "końca rury". Nie są to tylko opłaty za korzystanie ze środowiska. Koszty ochrony środowiska to także, a może przede wszystkim, wdrażanie nowych technologii lub doskonalenie już stosowanych tak, aby były [...]

Rtęć - problem środowiskowy i gospodarczy


  Codziennie patrzymy na otaczający nas świat. Ten w skali mikro - nasze najbliższe otoczenie, i ten w skali makro. Współczesne środki komunikacji pozwalają nam bowiem być wirtualnie w miejscach bardzo odległych. Patrzymy, ale czy widzimy to co ważne? Czy zauważamy tylko swoje problemy, czy może stać nas także na zauważanie problemów innych? A może jest tak, że informacja dociera do nas, ale nie pozostawia w nas żadnego śladu. Jesteśmy za to "przygotowani" na przyjęcie kolejnej informacji. I znów na krótko, bo ta kolejna będzie zapewne jeszcze ciekawsza. Poniżej przedstawiono zarys problemu, jaki wiąże się z rtęcią - jednym z tzw. metali ciężkich. Jest to sygnał, że na forum międzynarodowym trwają prace nad sformułowaniem katalogu zakazów i nakazów, który będzie wiązał się z konkretnymi obowiązkami przede wszystkim tych użytkowników środowiska, którzy wykorzystują w swojej działalności rtęć lub surowce i materiały zawierające rtęć. Wprowadzenie obowiązków dla użytkowników środowiska wiązać się będzie z koniecznością kontroli wypełniania tych obowiązków. To zaś jest "obszar" aktywności służb administracji publicznej.Rtęć w środowisku, a przede wszystkim doświadczenia z przeszłości, powodują określone emocje społeczne. Należy zatem przykładać należytą uwagę do analiz związanych z emisjami rtęci i jej wpływem na poszczególne elementy środowiska w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Pobieżne lub nierzetelne potraktowanie tego zagadnienia może stać się przyczyną opóźnień w procesie inwestycyjnym, bowiem może być podstawą do formułowania skutecznych odwołań i skarg odnoszących się do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Rtęć i związane z nią zagrożenia Rtęć w środowisku naturalnym występuje co prawda w ilościach śladowych, ale z uwagi na jej wysoką toksyczność oraz zdolność przenoszenia się w łańcuchach troficznych (pokarmowych) stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludz[...]

Niektóre problemy organizacji działań ratowniczych po wielkich awariach chemicznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano zagrożenia, które mogą wystąpić podczas dużych awarii w zakładach chemicznych. Przedyskutowano potrzeby i możliwości w zakresie sił i środków koniecznych do likwidacji wielkich awarii. Sformułowano propozycje dotyczące organizacji akcji ratowniczej w razie wystąpienia takich awarii. Niniejszy artykuł ma charakter dyskusyjny. Został on napisany w celu rozważenia problemów, które w ostrej formie występowały już w niektórych krajach i mogą wystąpić także u nas. Jego dyskusyjność polega na tym, że proponuje się rozwiązania nie zawsze zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami i instrukcjami działania lub w nich nie przewidywanymi (jeżeli takie istnieją). Zostały one opracowane pod wpływem wydarzeń o znacznie mniejszej skali od rozważanych w tym artykule. Charakterystyka zagrożeń Obecnie społeczeństwo coraz wyraźniej uświadamia sobie fakt istnienia licznych, otaczających nas zagrożeń. Jeśli pominie się zagrożenia związane z ewentualnością powszechnej wojny nuklearnej i chemicznej, to na pierwsze miejsce wysuną się zagrożenia naturalnego środowiska człowieka, których głównym źródłem jest przemysł i niektóre jego produkty. Podstawową formą zagrożeń ekologicznych jest emisja szkodliwych substancji do otoczenia. Ma ona charakter ciągły, co umożliwia pomiary i kontrolowanie ilości emitowanych substancji. Ten typ zagrożeń jest najlepiej zbadany i wydaje się, że w przyszłości będzie można nad nim zapanować. Zagrożenie naturalnego środowiska może także powstawać w wyniku awarii zaistniałych podczas produkcji, transportu oraz magazynowania produktów niebezpiecznych dla otoczenia. Awarie przemysłowe to wybuchy, pożary lub niekontrolowane przedostawanie się toksycznych substancji do otoczenia. W bardziej złożonych sytuacjach występują dwie lub wszystkie trzy postacie łącznie. Przedmiotem niniejszych rozważań będą następstwa wielkich awarii i niektóre problemy związane z akcją ratowniczą po takich awariach. Przez pojęcie "w[...]

 Strona 1