Wyniki 1-10 spośród 28 dla zapytania: authorDesc:"Konrad Olejnik"

Seminarium firmy Honeywell

Czytaj za darmo! »

Firma Honeywell, jeden z czołowych producentów kompleksowych systemów sterowania dla przemysłu celulozowo-papierniczego, zorganizowała w dniach 29-30 maja br. seminarium techniczne pod tytułem "Nowoczesne rozwiązania dla papiernictwa". Spotkanie to, na którym obecni byli m.in. przedstawiciele fabryk papieru, firm projektowych, a także dostarczających urządzenia dla przemysłu papierniczego, o[...]

Modelowanie i symulowanie pracy układu wodno-masowego maszyny papierniczej

Czytaj za darmo! »

Współczesna produkcja wytworów papierniczych należy do złożonych procesów przemysłowych, niezwykle trudnych do sterowania. Trudności te wynikają z szeregu czynników. Jednym z nich jest sam charakter układu technologicznego, w którym istnieje wiele strumieni cyrkulacyjnych i szereg zbiorników buforowych, co powoduje, że jest to układ okresowo nieustalony. Ponadto rosnący stopień komplikac[...]

Modelowanie zmian przewodności właściwej w układzie wodno-masowym maszyny papierniczej

Czytaj za darmo! »

Woda należy do najpowszechniej stosowanych substancji w produkcji przemysłowej. W technologii papieru ma ona znaczenie podstawowe - służy nie tylko do transportu zawiesiny włóknistej, lecz przede wszystkim bierze czynny udział w wielu operacjach jednostkowych, które mają wpływ na późniejsze właściwości użytkowe gotowego produktu. Modelling the conductivity changes in water system of a pa[...]

Badania nad doborem optymalnych parametrów mielenia mas makulaturowych


  Masy makulaturowe należą do surowców włóknistych, które na skutek swej "przeszłości", czyli wcześniejszego zmielenia, wysuszenia oraz zawartości różnych zanieczyszczeń, charakteryzują się znacznie niższym potencjałem papierotwórczym niż masy pierwotne. Powtórne wykorzystanie takich mas często wymaga więc zastosowania operacji technologicznych pozwalających na regenerację ich zdolności papierotwórczej. Mielenie jest praktycznie jedyną taką operacją, która, jeżeli jest właściwie przeprowadzona, umożliwia uzyskanie największego przyrostu zdolności papierotwórczej mas wtórnych. Publikacje na temat regeneracji mas makulaturowych zaczęły pojawiać się w literaturze naukowej już w latach 70. XX w. Jednymi z pierwszych były prace Szwarcsztajna i Przybysza (1-3). Najbardziej znane opracowania, w których potwierdzono istotny wpływ tego procesu na poprawę zdolności papierotwórczej mas wtórnych należą do Lumiainen’a (4-6). Jednak w literaturze zajmującej się tym tematem wciąż nie ma wystarczającej ilości informacji dotyczących optymalizacji mielenia mas makulaturowych. W ostatnich latach, wraz z rosnącym udziałem mas makulaturowych w procesie wytwarzania papieru (np. w krajach CEPI już ponad 50% mas włóknistych wykorzystywanych do produkcji wytworów papierowych to masy makulaturowe (7)), szczególnie istotny staje się właściwy dobór parametrów mielenia tych mas. Najważniejszym kryterium świadczącym o efektywności mielenia jest uzyskanie finalnego produktu o pożądanych właściwościach przy możliwie najniższych kosztach, m.in. przy minimalnym zużyciu energii. Do najczęściej akceptowanych kryteriów opisujących mielenie i uwzględniających zużycie energii należy obecnie wskaźnik jednostkowego obciążenia krawędzi tnącej SEL (ang. Specific Edge Load) wprowadzony przez Wultsch’a i Flucher’a (8) oraz potwierdzony przez Brecht’a i Siewert’a (9). Wskaźnik SEL może być obliczony z następującego równania [1]: Badania nad [...]

Ocena przydatności i ograniczeń wskaźników SEL i SEC w procesie mielenia


  Mielenie papierniczych mas włóknistych jest jedną z najważniejszych operacji jednostkowych w technologii papieru. Proces ten, mimo swego znaczenia, jest wciąż bardzo słabo opisany matematycznie. Pomimo znajomości jego ogólnych zasad i najważniejszych czynników technologicznych, za pomocą których można kształtować przebieg mielenia, wciąż nie ma generalnie akceptowanej teorii mielenia, która w pełni wyjaśniałaby mechanizm tego procesu oraz umożliwiałaby precyzyjne sterowanie jego przebiegiem. Warto wspomnieć, że współczesną teorię mielenia opracował Emerton (1) w latach 50. XX w. Została ona oparta o doświadczenia własne autora oraz ówczesny stan wiedzy z tego zakresu. Teoria Emertona, choć tylko jakościowa, stanowiła istotny krok w celu usystematyzowania efektów mielenia. Uwzględniono w niej m.in. powstawanie i rozrywanie wiązań wodorowych oraz współdziałanie wody i jej napięcia powierzchniowego w trakcie mielenia. Niezwykle cennym uzupełnieniem tej teorii jest praca Ebelinga (2), w której autor, na podstawie analizy literatury dotyczącej omawianej problematyki, zebrał, przeanalizował i sklasyfikował szereg zjawisk zachodzących podczas mielenia jako tzw. podstawowe efekty mielenia. Najpoważniejszym mankamentem obu wymienionych prac jest ich opisowy charakter, co nie daje podstaw do identyfikacji matematycznego modelu procesu mielenia. Dotychczasowy brak powszechnie akceptowanego ilościowego opisu mielenia papierniczych mas włóknistych nie świadczy bynajmniej o zaniedbaniu tego problemu przez naukowców, ale raczej dowodzi złożoności, subtelności i w pewnym stopniu nieprzewidywalności zjawisk zachodzących w trakcie tego procesu. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, że papiernicza masa celulozowa jest naturalnym i wysoce niejednorodnym materiałem biologicznym. Szczegółowe obserwacje mikroskopowe pokazują, że praktycznie każde włókno celulozowe posiada nieco inną budowę morfologiczną (długość, szerokość, grubość ścia[...]

Kształcenie, nauka i pr zemysł - szanse i wyzwania


  Nietrudno zauważyć, że w ciągu ostatnich lat zmiany zachodzące w naszym otoczeniu znacząco zwiększyły swą dynamikę. Dotyczy to praktycznie wszystkich obszarów naszego życia, w tym oczywiście gospodarki, nauki i szeroko rozumianego szkolnictwa. W wyniku pojawiających się nowych technologii, zmieniających się potrzeb konsumentów, uregulowań prawnych, rosnącej konkurencji i jeszcze wielu innych czynników, wszyscy musimy podejmować wyzwania i dostosowywać się do nowych wymagań - zarówno w sferze ekonomicznej, jak i technologicznej. Niedawny kryzys gospodarczy, czy nawet aktualna sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów jasno pokazują, że obecny świat stanowi system naczyń połączonych. Utrzymanie konkurencyjnej pozycji w takich realiach jest uwarunkowane nie tylko właściwym zarządzaniem w zakresie bieżącej działalności oraz elastycznym dostosowywaniem się do aktualnych trendów i standardów. Warunkiem koniecznym dalszego istnienia firmy jest także perspektywiczne planowanie w zakresie tzw. "inteligentnego i zrównoważonego rozwoju". To ostatnie sformułowanie jest obecnie często używane (a[...]

 Strona 1  Następna strona »