Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"BARTOSZ KOCZURKIEWICZ"

Ewolucja mikrostruktury austenitu stali wysokowęglowej w warunkach fizycznej symulacji DOI:10.15199/24.2016.5.7


  Na podstawie wyników badań metalograficznych próbek po fizycznych symulacjach obróbki cieplno-plastycznej określane są zmiany mikrostruktury i identyfikowane są zjawiska usuwające umocnienie odkształceniowe w materiale. Ich znajomość umożliwia sterowanie parametrami odkształcenia i ich wpływem na zmiany mikrostruktury w stali. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem parametrów odkształcenia na zmiany mikrostruktury stali wysokowęglowej przeprowadzonych z wykorzystaniem symulatora Gleeble 3800. The hardening and increasing deformation resistance are results of plastic strain. Effects of that phenomena are observed as changes in plastic flow curves determined by plastometric tests. Determination of softening phenomena is possible using metallographic observation of samples after physical modeling. It allows to control the deformation parameters and their impact on changes in the microstructure of steel. The results of influence of the deformation parameters on austenite microstructure in high carbon steel are presented. Słowa kluczowe: mikrostruktura austenitu, stale wysokowęglowe, fizyczne modelowanie Key words: microstructure of austenite, high-carbon steels, physical modeling.1. Cel i zakres badań. Odkształcanie plastyczne powoduje umocnienie materiału i wzrost oporu odkształcenia. Zmianie ulegają kształt i orientacja poszczególnych ziarn, generowane są pasma odkształcania oraz zwiększa się poziom energii wewnętrznej metalu. Widocznym efektem tego zjawiska jest zmiana charakteru krzywych plastycznego płynięcia uzyskiwanych na podstawie badań plastometrycznych [7]. Zaletą plastometrów jest możliwość zastosowania ich do prowadzenia fizycznych symulacji odkształcania w ściśle kontrolowanych warunkach. Celem badań było określenie wpływu odkształcenia na zmiany mikrostruktury austenitu stali wysokowęglowej C70D w warunkach fizycznej symulacji. Stale wysokowęglowe są walcowane w nowoczesnych układach ciągłych. Liniowa prędkość [...]

Analiza wpływu podwyższonych temperatur na własności wytrzymałościowe prętów zbrojeniowych ze stali B500SP

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zmian temperatury na własności mechaniczne prętów zbrojeniowych ze stali B500SP. Badania wykonywano z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej Zwick Z100 wyposażonej w oporowy piec firmy Maytec. Badania przeprowadzono stosując temperatury wygrzewania prętów w zakresie 100÷600 °C przez 360 min. Po wygrzewaniu próbki chłodzono swobodnie. Statyczną próbę rozciągania przeprowadzano w temperaturze otoczenia. Na podstawie prób rozciągania określono umowną granicę plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie badanej stali w funkcji temperatury. The paper presents the results of investigation into the effect of temperature variations on the mechanical properties of reinforcing bars made of steel B50SP. A Zwick Z100 testing machine equipped[...]

Analiza wpływu podwyższonych temperatur na własności wytrzymałościowe prętów zbrojeniowych ze stali 18G2-b

Czytaj za darmo! »

w pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem zmian temperatury na własności mechaniczne prętów zbrojeniowych ze stali 18g2-b. do badań wykorzystano maszynę wytrzymałościową zwick z100 wyposażoną w piec oporowy maytec. badania prowadzono w zakresie temperatur 20÷600 °c stosując czas wygrzewania 30 min. rejestrowano siłę oraz wartości wydłużeń. na ich podstawie określono umowną granicę plastycz[...]

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do przewidywania wielkości ziarna austenitu po wielostopniowym odkształcaniu stali niskowęglowej na gorąco

Czytaj za darmo! »

W pracy wykorzystano sztuczne sieci neuronowe do prognozowania struktury odkształcanego austenitu w stali niskowęglowej. Krótki czas reakcji na zmianę sygnałów wejściowych modelu opartego na sieci neuronowej umożliwia wykorzystanie takiego rozwiązania w czasie rzeczywistym do ciągłej analizy parametrów odkształcenia i sterowania nimi w sposób zapewniający uzyskanie pożądanych właściwości gotowy[...]

Analiza przemian fazowych zachodzących podczas ciągłego chłodzenia wysokowęglowej stali stopowej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawione zostały wyniki fizycznych symulacji przemian fazowych, zachodzących w materiale podczas chłodzenia z różnymi prędkościami, oraz badań dylatometrycznych prowadzonych dla supertwardej stali bainitycznej. Opierając się na symulacjach komputerowych wygenerowano wstępny wykres CTPC dla stali o analizowanym składzie chemicznym. Wykorzystując dylatometr DIL 805 przeprowadzono obróbkę cieplną, polegająca na chłodzeniu próbek nagrzanych do temperatury austenityzacji z różnymi prędkościami. Badania uzupełniono analizą mikrostruktury próbek po fizycznych symulacjach chłodzenia oraz pomiarem twardości. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano rzeczywisty wykres CTPC dla wysokowęglowej stali bainitycznej. S. 566 HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 The article present the re[...]

Phase changes in super fine-grained steel during continuous cooling process

Czytaj za darmo! »

In this work the investigations of the steel with 0,1 %C, 0,8 %Mn and Al addition which favor the fine structure of steel obtaining were presented. During investigations the specimens were heated to temperature: 910 °C and 1100°C and austenitized in these temperatures by 300 s, and then cooled with cooling rate: 0.1÷150 °C/s. The specimens after the cooling process were investigated in metallographic way to reveal details of formed structure and the Vickers’ hardness were measured. As a result of complex investigation two CTPc diagrams were elaborated. W pracy przedstawiono badania stali o zawartości około 0,1 %C, 0,8 %Mn z dodatkiem Al, który sprzyja powstawaniu w stali drobnoziarnistej struktury. Podczas badań próbki nagrzewano do temperatur: 910 i 1100 °C, austenityzowano w tych temperaturach przez 300s, a następnie chłodzono z szybkościami z zakresu: 0,1÷150 °C/s. Próbki po chłodzeniu poddano badaniom metalograficznym w celu ujawnienia powstałej struktury oraz określono twardość metodą Vickers’a. W wyniku przeprowadzonych kompleksowych badań opracowano dwa wykresy CTPc dla badanej stali. Key words: regulated rolling, phase changes, super fine-grained steel Słowa kluczowe: walcowanie regulowane, przemiany fazowe, stale superdrobnoziarniste 2010 r. Hutnik - Wiadomo ści hutnicze S. 231 3. Result. As a result of investi[...]

Isothermal phase transformation occuring in the experimental designed superfine-grained constructional steel

Czytaj za darmo! »

Increasing the mechanical properties of constructional steel by applicable thermoplastic treatment advisable due to the relatively low price. In this work the investigations of steel with 0.1 %C, 0.8 %Mn and Al addition which favour the fine-grained structure of steel arising were done. As a result of complex investigations the TTT diagram was elaborated. The dilatometer tests were done. Test results allow to construct true diagrams of phase transformation occuring during isothermal heating process. The specimens were heated to austenitizing temperature, austenitized and then cooled with cooling rate 150 °C/s up to the isothermal heating temperature. After that the specimens were investigated in metallographic way to reveal detalis of formed structure and the Vickers’ hardness were measured. Podniesienie właściwości wytrzymałościowych stali konstrukcyjnych poprzez odpowiedni rodzaj obróbki cieplnoplastycznej jest bardzo pożądane ze względu na relatywnie niską cenę. W pracy przedstawiono badania stali o zawartości około 0,1 %C i 0,8 %Mn z dodatkiem Al, dzięki któremu powstaje w stali drobnoziarnista struktura. W wyniku przeprowadzonych badań opracowano wykres CTPi. Zakres eksperymentu obejmował przeprowadzenie badań dylatometrycznych, których wyniki umożliwiły budowę rzeczywistych wykresów przemian fazowych zachodzących podczas wygrzewania[...]

Wpływ warunków hartowania na strukturę blach ze stali konstrukcyjnej S690QL


  W pracy przedstawiono wyniki badań numerycznych wpływu procesu hartowania blachy grubej ze stali S690QL na zmiany struktural- ne. Symulacje komputerowe przeprowadzono z wykorzystaniem programu komputerowego Forge3D, bazującego na metodzie elementów skończonych. Odwzorowano warunki obróbki cieplnej blach ze stali S690QL prowadzonej w warunkach przemysłowych. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów określono procentowy udział składników strukturalnych powstałych w wyniku hartowania. Weryfikację uzyskanych danych przeprowadzono podczas fizycznych symulacji z wykorzystaniem dylatometru DIL 805A/D. Wyniki przeprowadzonych badań umożliwiły określenie wpływu warunków hartowania na zmiany struktury zachodzące w badanej stali. The paper presents the results of the numerical tests of the hardening process influence on structural changes in S690QL steel plates. Computer simulations were performed using a computer program Forge3D, based on the finite element method. Heat treatment conditions of the steel plate modeled industrial environments of the process. On the basis of experiments determined percentage factor structures share resulting from the hardening. Verification of the obtained results during the physical simulation were performed using a dilatometer DIL 805A/D. The influence of hardening conditions on microstructure plate were determinate. The results of the study allowed to determine the influence of the change structures occurring in the examined steels hardening conditions on its structure. Słowa kluczowe: hartowanie, stal konstrukcyjna, mikrostruktura, walcowanie blach, obróbka cieplna Key words: hardening, constructional steel, microstructure, sheets rolling, heat treatment.Wprowadzenie. Blachy grube ze stali S690QL po obróbce cieplnej są wykorzystywane jako materiał konstrukcyjny między innymi: w budowie statków, konstrukcjach mostów, [...]

Teoretyczno - doświadczalna analiza zmian temperatury materiału w procesie wytwarzania rury surowej w ławie przepychowej DOI:10.15199/24.2018.12.6


  Wprowadzenie. Jednym ze sposobów wytwarzania rur stalowych bez szwu jest przepychanie na ławie. W pracy przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu wy- twarzania rury surowej w ławie przepychowej sześcio- walcowej. Dane do symulacji numerycznych przyjęto na przykładzie jednego z zakładów produkujących rury bez szwu. Istniejąca technologia walcowania w analizowanym zakładzie została opracowana ponad dwadzieścia lat temu. Obecnie na świecie dąży się do wytwarzania rur o wyższych właściwościach mechanicznych z gatunków stopowych, dla których konieczne jest zachowanie wysokiego reżimu temperaturowego. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie badań mających na celu określenie roz- kładów temperatury i jej zmiany w procesie wytwarzania rur bez szwu. Symulacje numeryczne przeprowadzono w programie Forge 2011®. Program Forge2011 umożliwia wyznaczenie pól temperatury, naprężeń, odkształceń oraz prędkości odkształceń w analizowanej strefie odkształcane- go metalu. Istotną zaletą wpływającą na dokładność uzy[...]

 Strona 1  Następna strona »