Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR SYGUT"

Wpływ zmiany temperatury na długości pasma na plastyczne płynięcie metalu

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań numerycznych wpływu niejednorodnego pola temperatury na długości wlewka ciągłego na plastyczne płynięcie metalu w procesie walcowania prętów w wykrojach. Badania przeprowadzono dla wlewka ciągłego o przekroju prostokątnym 180 × 145 mm ze stali C35. Badania numeryczne przeprowadzono na podstawie rzeczywistych danych technologiczne. Symulacje numeryczne procesu walcowania wykonano za pomocą programu komputerowego Forge2007 ® opartego na metodzie elementów skończonych. The paper presents the results of numerical investigations of influence of the temperature changes on the continuous casting length on the metal plastic flow in the rods rolling process in the grooves. Research was conducted for continuous casting about rectangular section 180 × 145[...]

Numerical verification of the rolls calibration for 200×6 mm flat bars rolling

Czytaj za darmo! »

Numerical verification of the rolls calibration for 200×6 mm flat bars rolling was carried out within this work for the technological conditions of a Bar Rolling Mill. The purpose of the performed theoretical analysis was to verify the correctness of the developed roll pass design scheme for the ability to assure the proper shape and dimensions of finished product. The scope of studies carried out within the work covered the verification of the stability and symmetricalness of band during the rolling process in edging passes. For the theoretical studies, the Forge2008® software application was used. 2010 r. Hutnik - Wiadomo ści hutnicze S. 215 W pracy przeprowadzono numeryczną weryfikację kalibrowania walców do walcowania prętów płaskich o wymiarach 200×6 mm, dla warunków technologicznych jednej z walcowni prętów. Celem przeprowadzonej analizy teoretycznej było sprawdzenie poprawności opracowanego schematu kalibrowania walców pod kątem zapewnienia właściwego kształtu oraz wymiarów wyrobu gotowego. Zakres przeprowadzonych w pracy badań obejmował również sprawdzenie stabilności i symetryczności pasma podczas procesu walcowania w wykrojach osadczych. Do badań teoretycznych wykorzystano program komputerowy Forge2008®. Keywords: mathematical modelling, flat bars rolling, band stability, spring steel Słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, walcowanie prętów płaskich, stabilność pasma, stal sprężynowa 1. Introduction. In flat bars rolling practice, numerous rolling schemes are used. Their diversi[...]

Wpływ nierównomiernego rozkładu temperatury na długości wsadu na parametry energetyczno-siłowe podczas walcowania prętów okrągłych

Czytaj za darmo! »

Nagrzewanie wsadu (wlewka ciągłego) przed procesem walcowania jest bardzo ważnym etapem procesu technologicznego walcowania prętów w walcowniach ciągłych. Osiągnięcie wymaganej temperatury wsadu oraz jej dopuszczalnej różnicy na jego długości zależy od sposobu nagrzewania wsadu oraz od eksploatacji pieca grzewczego. Główną przyczyną powstawania znacznych różnic temperatury na długości wsadu, w przypadku jego nagrzewania w piecu pokrocznym, jest zakłócenie ich prawidłowej pracy w wyniku zużycia uszczelnień pomiędzy elementami stałymi i ruchomymi trzonu pieca. Powstały nierównomierny rozkład temperatury na długości wsadu wpływa na zmianę parametrów energetyczno-siłowych podczas walcowania prętów okrągłych. W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczące wpływu nierównomiernego rozkładu temperatury na długości wsadu (wlewka ciągłego) na parametry energetyczno-siłowe podczas walcowania prętów okrągłych. Pomiary termowizyjne oraz pomiary parametrów energetyczno- siłowych przeprowadzono w ciągłej walcowni bruzdowej D350 w jednym z zakładów przemysłowych. Metallic charge heating before rolling process is very important stage of technological process of bars rolling in continuous rolling mills. Achieve of requires metallic charge temperature and permissible [...]

Odporność korozyjna bimetalowych prętów żebrowanych otrzymanych metodą zgrzewania wybuchowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań nad odpornością korozyjną bimetalowych prętów żebrowanych, w których rdzeń wykonany był ze stali węglowej C45E natomiast warstwa platerująca ze stali austenitycznej X2CrNi18-10. Żebrowane pręty bimetalowe otrzymano metodą zgrzewania wybuchowego i walcowania na gorąco w wykrojach. Badania korozyjne żebrowanych prętów bimetalowych obejmowały testy w zakwaszonej mgle solnej oraz pomiary polaryzacyjne w siarczanowych roztworach zawierających jony chlorkowe. W celu określenia wpływu procesu wytwarzania bimetalowych prętów żebrowanych na mikrostrukturę stali platerującej oraz jakości połączenia pomiędzy rdzeniem a warstwą platerującą przeprowadzono analizę mikroskopową przekrojów poprzecznych bimetalowych prętów żebrowanych. Słowa kluczowe: bimetalowe pręty żebrowane, korozja elektrochemiczna, mikrostruktura Corrosion resistance of bimetallic ribbed bars produced by the explosive cladding method This work summarizes the results of corrosion resistance of bimetallic ribbed bars produced of C45E type mild steel plated with X2CrNi18-10 austenitic stainless steel. Bimetallic ribbed bars were obtained by the explosive cladding method and hot rolling. Corrosion tests included tests in acidifi ed salt spray and polarization measurements in sulphate solution with addition of chloride ions. In order to determine the impact of production process of bimetallic ribbed bars for microstructure of cladding bars and the quality of the joints between the core and a clad layer the microscopic observations in cross-section of bimetallic ribbed bars were carried out. Keywords: bimetallic ribbed bars, electrochemical corrosion, microstructure ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wprowadzenie Żelbet, z powodu swoich cennych właściwości, takich jak odporność na znaczne obciążenia statyczne i dynamiczne, ogniotrwałość czy dłu[...]

 Strona 1