Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Zofia Pogorzelska"

Bezpieczne materiały i wyroby do kontaktu z żywnością

Czytaj za darmo! »

Do produkcji materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wprowadzane są coraz to nowe substancje oraz wykorzystywane są nowe technologie. Materiały i wyroby wyprodukowane z nieodpowiednich surowców i w niewłaściwy sposób, niezgodnie z obowiązującymi przepisami mogą być zagrożeniem dla żywności. Przepisy dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zh[...]

Bezpieczeństwo zdrowotne materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w świetle aktualnych przepisów

Czytaj za darmo! »

Na skutek konieczności ujednolicenia przepisów krajowych z aktami prawnymi Unii Europejskiej, nasze wewnętrzne wymagania odnośnie jakości zdrowotnej materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością są takie same jak we wszystkich państwach członkowskich. W artykule omówiono najważniejsze postanowienia zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego, dotyczącym tej właśnie sprawy[...]

Health Safety of Materials and Articles Intended to Come into Contact With Food

Czytaj za darmo! »

Regulations applicable to materials and articles intended to come into contact with food aim to achieve two purposes - protection of consumer health and removing barriers in free trade of goods. Harmonization of national laws with the EU legislation has made health quality requirements of materials and articles intended to come into contact with food identical in all EU Member States. Regard has to be given to the priority sequence of the applicable legislation, beginning from EU regulations, through EU decisions, verdicts of the European Court of Justice, to the national legislation. Uniform requirements for materials and goods incorporate the need to assure health and life safety, and to a growing extent also aim to protect the natural environment. EU Regulations are direc[...]

Bezpieczeństwo zdrowotne materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w świetle aktualnych przepisów


  Do produkcji materiałów i wyrobów przeznaczonych do kon - taktu z żywnością stale wprowadza się nowe substancje oraz wykorzystuje nowe technologie. Materiały i wyroby wyproduko - wane z nieodpowiednich surowców i w niewłaściwy sposób, niezgodnie z obowiązującymi przepisami mogą być zagroże - niem dla żywności. Jednolite wymagania stawiane materiałom [...]

Aspekty środowiskowe i jakości zdrowotnej butelek PET z udziałem surowców z recyklingu


  Recykling odpadów opakowaniowych jest jedną z metod postępowania z odpadami zgodnych z wymaganiami ochrony środowiska. Przy obecnym stanie wiedzy o korzystnych dla środowiska rodzajach opakowań oraz technologiach w dziedzinie odzyskiwania odpadów, recykling należy traktować jako metodę preferowaną. Największe znaczenie ma recykling materiałowy - powszechnie stosowany w przypadku opakowań z tradycyjnych materiałów opakowaniowych, w tym butelek z PET [1]. Dyrektywa Unii Europejskiej 2008/98/WE [2] w sprawie odpadów, podkreślając znaczenie recyklingu w hierarchii metod postępowania z odpadami, stawia tę metodę przed odzyskiem energii. Nowa definicja recyklingu bardziej precyzyjnie określa ten proces jako proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Rozporządzenie 282/2008 [3] w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dopuszcza pod pewnymi warunkami użycie surowców wtórnych z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością. Wymagania zawarte w rozporządzeniu są bardzo rygorystyczne i dotyczą: zzpochodzenia odpadów, które mogą być poddane procesom recyklingu; surowiec z tworzywa sztucznego musi pochodzić z produktów znajdujących się w obiegu zamkniętym i kontrolowanym, tak by stosowane były wyłącznie materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, a zanieczyszczenia zostały wyeliminowane do minimum, zzjakości tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; musi ona zostać określona i podlegać kontroli zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami, zzobowiązkowego uzyskania zezwolenia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) na proces recyklingu, który powinien pozostawać pod kontrolą odpowiedniego systemu zapewniania jakości, gwarantującego, że tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu spełniają wymagania wyszczególnione w z[...]

 Strona 1