Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF MITKO"

Badanie materiałów zaszczepiających pod kątem przydatności w oznaczaniu biochemicznego zapotrzebowania tlenu w wodzie i ściekach

Czytaj za darmo! »

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT) jest jednym ze wskaźników zanieczyszczeń organicznych w wodzie i ściekach, który pozwala określić podatność próby na biodegradację. BZT jest również jednym z podstawowych parametrów oceny efektywności procesów wykorzystywanych w technologii oczyszczania ścieków. Oznaczenie BZT opiera się na określeniu ilości tlenu (w mgO2/dm3), potrzebnego do utlenien[...]

Zastosowanie chromatografii jonowej do oznaczania jonów nieorganicznych w wodach naturalnych o zróżnicowanej mineralizacji

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zagadnienia związane z oznaczaniem chlorków, siarczanów(VI), azotanów( V) oraz bromków w wodach naturalnych o zróżnicowanym składzie fizykochemicznym i mineralizacji. Przedmiotem badań były wody powierzchniowe i podziemne oraz wody kopalniane. Do badań wykorzystano chromatograf jonowy ICS-2500 firmy Dionex z detekcją konduktometryczną z supresją. Rozdzielanie przeprowadzono [...]

Oznaczanie wybranych pierwiastków ziem rzadkich w środowiskowych próbkach wody DOI:10.15199/62.2017.11.19


  Lantan, cer, prazeodym, neodym, promet, samar, europ, gadolin, dysproz, holm, erb, tul, iterb i lutet to pierwiastki z grupy lantanowców określanych powszechnie jako pierwiastki ziem rzadkich REE (rare earth elements). Lantanowce charakteryzują się zbliżonymi właściwościami fizyczno-chemicznymi, w większości przypadków występują na +3 stopniu utlenienia oraz tworzą tlenki o charakterze zasadowym. REE występują w przyrodzie w stanie dużego rozproszenia. Minerały, które zawierają w swoim składzie te metale, np. monacyt, bastnaesyt i ksenotym, są trwałe i odporne na wietrzenie. W środowisku naturalnym nie występuje jedynie promet, który jest pierwiastkiem promieniotwórczym1). Powszechnie stosowany jest podział REE na dwie grupy: LREE (light rare earth elements) i HREE (heavy rare earth elements). Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) zalicza do grupy LREE metale od lantanu do gadolinu, a do HREE metale od terbu do lutetu. Ponadto dane literaturowe podają wiele innych podziałów metali ziem rzadkich2, 3). Lantanowce stosuje się w wielu innowacyjnych procesach technologicznych, dlatego zainteresowanie nimi systematycznie wzrasta. Pierwiastki te są wykorzystywane m.in. w produkcji katalizatorów, magnesów, urządzeń medycznych i optycznych, w metalurgii oraz we współczesnych technologiach jądrowych, w biotechnologii i medycynie1, 4). Głównym dostawcą surowców pierwiastków ziem rzadkich są Chiny, pokrywające 93% światowego zapotrzebowania na REE. Przyczyniło się to do poszukiwania przez inne kraje alternatywnych źródeł metali ziem rzadkich, w postaci nowych złóż (np. tereny Grenlandii, dno Oceanu Spokojnego), jak i technologii odzysku z surowców wtórnych, hałd fosfogipsów czy złóż węgla kamiennego1, 4-6). Szerokie zastosowanie lantanowców niesie ze sobą także ryzyko przedostawania się tych pierwiastków do ekosystemów. Badania wykazały tak pozytywny,jak i negatywny wpływ REE na procesy metaboliczne organizmów żywych oraz[...]

Zastosowanie równania podziału do oceny wpływu udziału form specjacyjnych metali w glebie na ich zawartości w roślinach leczniczych DOI:10.15199/17.2015.8.4


  Ocenę roli zawartości pierwiastków w roślinach przeprowadzono w oparciu o równanie podziału, a przydatność współczynników podziału K1 i K2 na przykładzie jedenastu gatunków roślin. Współczynniki z równania podziału charakteryzujące udział danego pierwiastka w formie wymiennej i adsorbowalnej w glebie ustalono metodą graficzną. Uzyskane w badaniach równania podziału pozwoliły określić udział formy wymiennej i adsorbowalnej w glebie na ogólną zawartość metalu w danej roślinie. Udział form wymienych i adsorbowanych w kształtowaniu się ogólnej zawartości metalu w roślinie, okazał się być bardzo zróżnicowany ze względu na gatunek. Badania potwierdziły, że równanie podziału jest dobrym narzędziem do weryfikacji zjawiska kumulacji metali w roślinach z różnych siedlisk obszarowych oraz udowodniły przydatność współczynników podziału do oceny zdolności kumulacji przez roślinę, form biodostępnych pierwiastków obecnych w glebie.Wstęp Ocenę kumulacji wybranych metali z ich biodostępnych zasobów obecnych w glebie oparto na interpretacji równania podziału [2]. Równanie podziału ma następującą postać: [...]

Intoksykacja środowiska przyrodniczego w sąsiedztwie punktowego źródła emisji miedzi na przykładzie Huty Miasteczko Śląskie DOI:10.15199/17.2017.12.5


  Wstęp W przyrodzie istnieje naturalny obieg pierwiastków śladowych, który charakteryzuje się zrównoważonym bilansem masowym między wybranymi elementami środowiska. W tym bilansie jako rezultat procesów hipergenicznych oraz imisji pierwiastków, znaczącą rolę odgrywa łańcuch trofi czny "gleba - roślinność". Sedymentowane związki pierwiastków charakterystycznych dla danego rodzaju emisji przemysłowej determinują wielkość tzw. pojemności chemoekologicznej oraz swoistą charakterystykę chemoekologiczną wybranego obszaru przyrodniczego. Permanentna emisja określonych ilości jonów metali może przyczynić się do znacznego wzrostu zawartości pierwiastków w glebie i roślinności w stosunku do ich naturalnego geochemicznego tła. Podkreślić należy, że zasięg oddziaływania punktowego lub obszarowego źródła emisji ma charakter nie tylko lokalny. Duże ilości związków Pb, Cd, Cu, Zn powyżej tzw. tła geochemicznego stwierdzono w glebie w zasięgu kilkunastu kilometrów od Huty w Głogowie [1]. Na terenach rolniczych udział w bilansie związków miedzi w środowisku przyrodniczym także mają fungistatycznie wykorzystywane preparaty miedziowe [10]. Roślinność pobiera jony miedzi w formie kationu metalicznego, kationów kompleksowych, a także w postaci połączeń metaloorganicznych. Najwięcej związków jonów miedzi zatrzymują na ogół korzenie roślin w nawiązaniu do stopnia uwodnienia, temperatury i pH gleby i udziału pierwiastków antagonistycznych. Pamiętać należy również o kumulacji związków lub jonów miedzi przez blaszki liściowe. Przenikanie składników mineralnych przez hydrofobową warstwę kutykuli odbywa się zgodnie z zasadą dyfuzji. Pewne ilości jonów miedzi są potrzebne roślinie i determinują prawidłowy wzrost i rozwój rośliny wchodząc w połączenia z aminokwasami, białkami, składnikami błon komórkowych itd. [10]. 492 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ GRUDZIEŃ 2017 Ostatecznie wśród czynników decydujących o stopniu i miejscu kumulacji jonu danego [...]

Zmiana zawartości wybranych metali w wodach powierzchniowych i w sąsiedztwie składowiska popiołów elektrownianych


  Gwałtowny rozwój przemysłu energetycznego i wydobywczego skutkuje powstawaniem nowych składowisk odpadów ze spalania węgla kamiennego, które są bardzo uciążliwe dla środowiska. Ustalono, że składowisko odpadów niekorzystnie wpływają na skład jakościowy i ilościowy poszczególnych "geochemicznych krajobrazów" i są przyczyną ich degradacji. W odległości 100 i 2500 m zawartości molibdenu w pyle (ng/g) wynosiły odpowiednio wokół składowiska odpadów elektrownianych w Knurowie 3566 i 509, składowiska Szczygłowice 230 i 80, w Halembie 140 i 20.Gwałtowny rozwój przemysłu energetycznego i wydobywczego skutkuje powstawaniem nowych składowisk odpadów ze spalania węgla kamiennego, które są bardzo uciążliwe dla środowiska. Składowiska odpadów niekorzystnie wpływają na skład jakościowy i ilościowy poszczególnych "geochemicznych krajobrazów" i są przyczyna degradacji ich otoczenia [1]. Na obszarze oddziaływań składowiska zjawisko wtórnego pylenia powoduje zmianę pH odpadów atmosferycznych w granicach od 5,0 do 7,5. W rezultacie obok naturalnych radioizotopów np. 226 Ra (miesięczna ilość od 30 do130 mg) wymywane są także do warstw wodonośnych związki wielu pierwiastków, nierzadko przekraczane są dopuszczalne poziomy ich występowania. Przykładowo miesięczny ładunek związków Pb, Cd, Cu wymywany ze składowisk odpadów Elektrowni Jaworzno wynosi odpowiednio 5,26 mg/m2 mies., 0,39 mg/m 2 mies, 0,95 mg/m2 mies. Z kolei obliczony współczynnik wymiany mas wybranych związków chemicznych wynosi dla tego składowiska odpadów energetycznych kolejno: Pb - 3,34, Cd - 3,72, Cu - 3,15. Innymi skutkami wpływu składowiska odpadów energetycznych są: - wzrost współczynnika ekotoksykacji w przyziemnej warstwie powietrza, - uśrednienie składu granulometrycznego pyłów z preferencyjnym przeciętnym największym występowaniem poszczególnych metali w odpowiednich frakcjach: Cd - 5,9 μm, Ni - 5,4 μm, Zn - 3,9 μm, Cr - 1,8 μm, Fe - 0,2 μm. [2, 3].[...]

 Strona 1