Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Cierpiszewski"

Przegląd aktywności patentowej i publikacyjnej w zakresie opakowań aktywnych i inteligentnych DOI:10.15199/42.2016.8.1


  W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się zwiększone zainteresowanie opakowaniami aktywnymi i inteligentnymi. Związane jest to z potrzebą dostarczania bezpiecznej i wysokiej jakości żywności oraz pojawiającymi się nowymi preferencjami konsumentów, którzy coraz częściej poszukują produktów o wyższej jakości, jednak mniej przetworzonych i zawierających mniej dodatków [1]. Konsumenci jednocześnie oczekują dłuższego okresu przechowywania oraz możliwości łatwego przygotowania do spożycia zakupionej żywności. Wymagania te mogą przyczynić się do wzrostu cen, ale część konsumentów byłaby skłonna zaakceptować taką zmianę [2]. Potencjalne czynniki, które mogą mieć wpływ na rozwój opakowań aktywnych i inteligentnych, znaleźć również można w pracy Olsmats i Jari Kaivo-oja [3]. Autorzy przedstawiając główne kierunki rozwoju opakowań uważają, że powinny one:  przyczyniać się do zmniejszenia ilości odpadów,  zapewniać lepszą ochronę żywności oraz posiadać wyższą barierowość w celu zmniejszenia strat i przedłużenia okresu przydatności do spożycia,  być projektowane w taki sposób, aby pozwalały na komunikację pomiędzy produktem a użytkownikiem. Wprawdzie nie ma w nich bezpośredniego odniesienia do opakowań aktywnych i inteligentnych, ale przedstawione wymagania mogą być spełnione przez zastosowanie takich rozwiązań. Zgodnie bowiem z definicją zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1935/2004 zadaniem opakowań aktywnych jest przedłużenie okresu przydatności żywności do spożycia i w tym czasie stan opakowanej żywności nie powinien ulec obniżeniu. Natomiast opakowania inteligentne umożliwiają monitorowanie jakości znajdujących się w opakowaniu produktów i komunikowanie ewentualnych zmian konsumentowi [4]. Dzięki swoim właściwościom opakowania aktywne i inteligentne mogą nie tylko utrzymać na odpowiednim poziomie i monitorować jakość żywności, ale także przyczynić się do zmniejszenia jej marnotrawstwa. Do opakowa[...]

Rola opakowań inteligentnych w łańcuchach logistycznych DOI:


  Wprowadzenie Zainteresowanie konsumentów wysokiej jakości żywnością oraz uwidaczniające się ich nowe preferencje są motorem napędowym zmian w pakowaniu żywności. Nowym kierunkiem, który obserwuje się na rynku, jest zwiększone zainteresowanie opakowaniami aktywnymi i inteligentnymi.Większość badań wykazuje ich duże znaczenie dla konsumenta, ale mogą one również stanowić pomoc dla producentów, dystrybutorów i handlowców. Zadaniem opakowań aktywnych jest przedłużenie okresu przydatności żywności do spożycia bez pogorszenia jej jakości. Z kolei opakowania inteligentne umożliwiają monitorowanie jakości znajdujących się w opakowaniu produktów i dają możliwość jej łatwej oceny. Takie działanie pozwala konsumentowi na dokonanie wyboru towaru na podstawie jego rzeczywistego stanu, a producentom i handlowcom pozwala dostosować okres przechowywania wyznaczając rzeczywisty stopień zmian zachodzących w produkcie. Oznacza to, że wykorzystanie opakowań aktywnych i inteligentnych w praktyce może nie tylko ułatwiać utrzymanie jakości żywności i jej monitorowanie, ale także przyczynić się do zmniejszenia strat. Funkcje opakowań Zachodzące na rynku opakowań przeobrażenia oraz nowe oczekiwania konsumentów wymusiły zmiany obowiązującego ustawodawstwa. Porównując sprzedaż opakowań aktywnych i inteligentnych w Japonii, USA i Europie łatwo zauważyć, że ich rozpowszechnienie w krajach Unii Europejskiej jest bardzo ograniczone. Przyczyną są obowiązujące przepisy, które nie nadążały za pojawiającymi się innowacjami technicznymi i technologicznymi w opakowalnictwie żywności [Heckman 2005, Dainelli i in. 2008]. Dopiero zmiany w przepisach zapoczątkowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1935/2004 OPAKOWANIE 11/2016 36 ROZWIĄZANIA PAKUJĄCE I LOGISTYCZNE EKONOMIA I TECHNOLOGIE Rola opakowań inteligentnych w łańcuchach logistycznych RYSZARD CIERPISZEWSKI KATEDRA TOWAROZNAWSTWA I EKOLOGII PRODUKTÓW PRZEMYSŁOWYCH UNIWERSYTET EKONO[...]

Ekstrakcja żelaza(III) w modelowych układach ekstrakcyjnych z fosforoorganicznymi ekstrahentami

Czytaj za darmo! »

Badano szybkość ekstrakcji żelaza(III) z roztworów chlorkowych przy użyciu dwóch handlowych ekstrahentów fosforoorganicznych: Cyanex 921 (tlenek trioktylofosfiny, TOPO, jako substancja czynna) oraz TBP (fosforan tributylu) oraz właściwości powierzchniowe obu ekstrahentów na granicy faz węglowodór/faza wodna. Stwierdzono, że transport jonów Fe(III) z kwaśnego roztworu wodnego do fazy organi[...]

Opakowania inteligentne

Czytaj za darmo! »

Opakowania inteligentne (intelligent packaging), nazywane też sprytnymi (smart packaging), to najnowsza generacja opakowań. Opakowania te mają monitorować lub dostarczać informacji o produkcie, jego jakości, bezpieczeństwie lub lokalizacji podczas transportu, magazynowania, sprzedaży detalicznej oraz podczas użycia [1]. Termin opakowanie inteligentne jest często zamiennie, ale niepoprawnie, używany do określenia opakowań aktywnych. Opakowania inteligentne zawierają wewnętrzny lub zewnętrzny wskaźnik dostarczający wiadomości o historii opakowania. W pracy Heldmana [4] można znaleźć kilka innych definicji tego typu opakowań proponowanych przez różnych autorów.O gólnie opakowania inteligentne można podzielić na [7] pozwalające na utrzymanie jakości produktu, poprawiające wygodę u[...]

Wskaźniki obecności tlenu w opakowaniach

Czytaj za darmo! »

W zakresie dalszego wydłużania okresu trwałości w przechowywaniu zapakowanej żywności rozwiązaniem może być zastosowanie opakowań inteligentnych i aktywnych. Opakowania te regulują i kontrolują wewnątrz skład atmosfery. Wśród wielu rodzajów opakowań inteligentnych i aktywnych ważne miejsce zajmują absorbery tlenu i wskaźniki jego obecności. Wskaźniki te, pozwalające wykryć obecność tlenu mogą być wykorzystane zarówno do kontroli atmosfery opakowania, jak również do monitorowania jego szczelności. Ryszard Cierpiszewski, Wojciech Kozak: Oxygen presence indicators in packages. The application of intelligent and active packaging can be the solution for further prolongation of shelf life in storage of packaged food. These packages control and check the composition of the atmosphere inside the package. Among many types of intelligent and active packages an important place is taken up by oxygen absorbers and indicators of its presence. Such indicators that allow to detect the oxygen presence can be used both for checking the atmosphere in the package and for monitoring its tightness. Autorzy niektórych publikacji wskazują, że tradycyjne systemy pakowania osiągnęły kres swoich możliwości w zakresie dalszego wydłużania okresu trwałości w przechowywaniu zapakowanej żywności. Rozwiązaniem może być zastosowanie opakowań inteligentnych i aktywnych regulujących oraz kontrolujących skład atmosfery wewnątrz opakowania. Tego rodzaju systemy poza wydłużeniem czasu przechowywania umożliwiają monitorowanie warunków przechowywania i integralności opakowania [1, 2]. Uszkodzenie opakowania może prowadzić do zanieczyszczeń mikrobiologicznych, zmiany składu atmosfery w opakowaniach MAP i towarzyszącemu jej najczęściej kontaktowi towaru z tlenem. Obecność tlenu wewnątrz opakowania jest głównym powodem przyspieszonego psucia się żywności. Pierwiastek ten wpływa na rozwój tlenowej mikroflory bakteryjnej. Jest on także przyczyną utleniania się subst[...]

Opakowania aktywne

Czytaj za darmo! »

Opakowania aktywne (AP - active packaging) zrywają z tradycyjną zasadą, że opakowanie i zapakowany produkt w ogóle nie powinny na siebie oddziaływać, a przynajmniej oddziaływania te powinny być jak najmniejsze [1, 2]. Jak się bowiem okazuje, w pewnych przypadkach oddziaływanie pomiędzy opakowaniem a produktem nie musi mieć negatywnych skutków, wręcz przeciwnie - może być bardzo korzystne [3]. Oczywiście, interakcje te muszą być odpowiednio zaplanowane, a nie przypadkowe, aby można było kontrolować ich intensywność i przebieg, a w konsekwencji wpływ na zapakowany produkt. Opakowania aktywne stanowią liczną i zróżnicowaną grupę zarówno pod względem ich przeznaczenia, jak i wykorzystywanych w nich rozwiązań. Współczesne opakowania aktywne rozszerzają funkcje opakowań tradycyjnych o nowe elementy. Zmieniają warunki otoczenia produktów spożywczych tak, aby umożliwić przedłużenie ich trwałości, zapewnienie ich bezpieczeństwa lub poprawę cech sensorycznych, zachowując przy tym ich jakość na właściwym poziomie [4]. POCHŁANIACZE TLENU Pochłaniacze tlenu (oxygen scavenger) są najczęściej wykorzystywane w nowoczesnych opakowaniach aktywnych. Bardzo dużo produktów jest wrażliwych na działanie tlenu - pod jego wpływem ulegają one wielu niekorzystnym zmianom powodującym obniżenie ich jakości, a nawet całkowite zepsucie. Stosowanie pochłaniaczy tlenu polega na włączeniu do opakowania lub materiału opakowaniowego elementów lub substancji usuwających tlen z atmosfery opakowania. Ich zastosowanie może okazać się bardzo użyteczne zwłaszcza tam, gdzie nie sprawdza się bądź też nie może być stosowane np. pakowanie próżniowe (VP) lub pakowanie w modyfikowanej atmosferze (MAP). Działanie najpopularniejszych pochłaniaczy tlenu jest oparte na utlenianiu związków żelaza. Pierwszymi tego typu pochłaniaczami są, wprowadzone jeszcze pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, pochłaniacze Agelessâ japońskiej firmy Mitshubishi Gas Chemical [...]

Realizacja funkcji opakowań w e-handlu w branży kosmetycznej


  Internet staje się coraz popularniejszą platformą handlu tzw. e-commerce. Sprzedaż internetowa pozwala ograniczyć m.in. koszty związane z wynajmem lokali, zatrudnieniem personelu czy wystrojem sklepu. Oznacza to, że koszt dotarcia do klienta jest niższy niż w handlu tradycyjnym. Daje to również możliwość dotarcia do nowych konsumentów, co wiąże się ze zwiększeniem udziału w rynku, poszerzeniem znajomości marki produktów i zwiększeniem przychodów firmy. Z drugiej strony kupujący oszczędzają czas oraz uzyskują możliwość dokonania zakupów o dowolnej porze dnia. Zgodnie z danymi GUS [1], w 2010 roku dostęp do Internetu miało 63,4% gospodarstw domowych, co stanowiło wzrost o 4,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Blisko 55% mieszkańców Polski w wieku 16-74 lat regularnie z niego korzystało. Liczba Polaków dokonujących zakupy przez Internet w latach 2006-2010 wzrosła ponad dwukrotnie (z 3,6 mln w 2006 r. do 8,3 mln w 2010 r.). Najczęściej oferowaną grupą asortymentową są ubrania i sprzęt sportowy, książki i czasopisma, następnie sprzęt elektroniczny (bez komputerowego) oraz artykuły spożywcze i kosmetyki. Ocena sklepów internetowych jest trudna. Wpływa na to bardzo duża liczba kryteriów, jakie należy brać pod uwagę, a ponadto każdy z internautów ma swoje własne preferencje i przyzwyczajenia. TygodnikWprost oraz portalMoney. plco roku sporządzają ranking najlepszych sklepów internetowych [2].Wroku 2010 ocenie poddano 100 najpopularniejszych e-sklepów. Pod uwagę brano ponad sześćdziesiąt różnych kryteriów mających, zdaniem przeprowadzających ranking, największe znaczenie d[...]

Metody określania stężenia tlenu w atmosferze opakowania


  Obecność nadmiernej ilości tlenu w opakowaniu najczęściej przyczynia się do utraty jakości produktów spożywczych, zwłaszcza do pogorszenia właściwości organoleptycznych, takich jak wygląd, konsystencja, zapach i smak. W skrajnych przypadkach zbyt wysokie stężenie tlenu w opakowaniu może doprowadzić do zepsucia zapakowanego produktu. W związku z tym wiele towarów powinno być przechowywanych w atmosferze beztlenowej lub w atmosferze o określonym, zredukowanym stężeniu tlenu. Istnieją jednak zastosowania, w których podczas przechowywania produktu (np. świeżego mięsa) wymagane jest utrzymanie znacznej ilości tlenu w opakowaniu. Kontrola stężenia tlenu w atmosferze opakowania jest niezbędna, aby móc potwierdzić skuteczność metody zastosowanej do jego usunięcia. Bez niej nie ma bowiem informacji o tym, czy proces pakowania został przeprowadzony prawidłowo i co dzieje się wewnątrz opakowania. Tym samym trudno ocenić stan zapakowanego produktu spożywczego w trakcie dystrybucji i przechowywania. Tlen do opakowania może dostać się w różny sposób. Większość wykorzystywanych materiałów opakowaniowych ma dobre właściwości barierowe, jednak tlen może wniknąć do opakowania przez mikropory czy niewłaściwe zamknięcie, np. nieszczelny zgrzew. Podczas produkcji i dystrybucji opakowanie może także ulec uszkodzeniu. Źródłem tlenu może być również sam zapakowany produkt z powodu zachodzących w nim procesów, którym towarzyszy wydzielanie tlenu. Istnieje zatem potrzeba pomiaru stężenia tlenu w opakowaniach w celu zidentyfi kowania i odrzucenia produktów niespełniających wymagań zanim zostaną wysłane do konsumenta. Szybki i pewny pomiar stężenia tlenu w opakowaniu pozwala również na optymalizację procesów pakowania, uwzględniającą dobór materiału opakowaniowego, czas pakowania, ilość i rodzaj gazu stanowiącego składnik atmosfery modyfi kowanej czy rodzaj i pojemność sorpcyjną pochłaniacza tlenu do określonego rodzaju pakowanego produktu i wielk[...]

Wskaźniki ditlenku węgla przeznaczone do monitorowania świeżości żywności


  Wprowadzenie Popyt na bezpieczną żywność o wysokiej jakości oraz zmiany w preferencjach konsumentów są motorem wywołującym zmiany w podejściu do pakowania produktów spożywczych. Jedną z nowych dróg rozwoju jest wykorzystanie opakowań inteligentnych, w których umieszcza się m.in. wskaźniki świeżości, wskaźniki czasu i temperatury (ang. Time and Temperature Indicators, TTI), wskaźniki obecności tlenu itp. [1]. Według definicji opakowanie inteligentne umożliwia monitorowanie jakości znajdującego się w nim produktu oraz komunikuje jej zmiany potencjalnemu konsumentowi. Zatem pozwala ono na dokonanie w trakcie zakupów wyboru towaru na podstawie oceny jego rzeczywistego stanu. Z punktu widzenia handlowców opakowania inteligentne również mogą przyczyniać się do powstawania wielu wymiernych korzyści, na przykład przez uelastycznienie okresu przechowywania świeżych owoców i warzyw wyznaczając ich rzeczywisty stopień utraty świeżości. Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych badania wskazują, że około 90% przebadanych osób byłoby skłonnych zaakceptować wzrost ceny produktu związany z wprowadzeniem do jego opakowania wskaźnika świeżości w granicach 0,14 USD w przypadku świeżego mięsa i 0,25 USD dla sałatek [2]. Wskaźniki świeżości zwane przez niektórych autorów także wskaźnikami jakości są używane w celu sygnalizowania, kiedy jakość monitorowanego produktu staje się nieakceptowalna podczas jegomagazynowania, transportu, sprzedaży detalicznej oraz przechowywania w domu konsumenta [3]. Sygnalizacja ta opiera się na modyfikacji wyglądu wskaźnika zachodzącej w odpowiedzi na zmianę składu atmosfery opakowania, która z kolei jest wynikiem przemian chemicznych i mikrobiologicznych zachodzących w opakowanym produkcie. W rezultacie tych przemian do atmosfery opakowania mogą uwalniać się różnorodne lotne związki chemiczne, np. ditlenek węgla, lotne aminy, siarkowodór, kwas octowy, etylen [4-7]. Wspomniane substancje reagują z zawartymi we wskaźn[...]

 Strona 1  Następna strona »