Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KRYSTYNA PRZEPIERA"

Wykorzystanie metody utleniającego strącania do otrzymywania ferrytów FeFe2O4 i NiFe2O4 z odpadowego siarczanu żelaza(II)

Czytaj za darmo! »

Omówiono jeden z możliwych sposobów wykorzystania odpadowego siarczanu żelaza(II), powstającego podczas produkcji bieli tytanowej. Przedstawiono warunki otrzymywania ferrytów FeFe2O4 i NiFe2O4 oraz przeanalizowano kinetykę procesu utleniania prowadzącego do strącania tych związków. Waste FeSO4 from manufg. TiO2 was air oxidized (air flow intensity 40-80 L/h) in aq. soln. at 60°C and 80°C to Fe(III) and Ni(II) ferrites sepd. by filtration after simultaneous pptn. The reaction rate constant for the 1st order reaction was detd. The ferrite were calcinated at 200 to 900°C. Structure of the ferrites was confirmed by X-ray diffractometry. Podczas wytwarzania ditlenku tytanu metodą siarczanową z rud ilmenitowych powstają dwa uciążliwe produkty uboczne: kwas pohydrolityczny oraz uwo[...]

Adsorpcja jonów niklu(II) z roztworów wodnych przez wodorofosforan tytanu(IV)

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania właściwości sorpcyjnych wodorofosforanu tytanu(IV) jako sorbentu jonów niklu(II) w wodnych roztworach siarczanu niklu. Analizowano wpływ temperatury, stężenia jonów niklu oraz czasu kontaktu faz na wydajność procesu wymiany jonowej. Badania wykazały, że ustalenie równowagi sorpcyjnej zachodzi w czasie krótszym niż 1 h, a sprzyja mu podwyższona temperatura i małe stężenia niklu w roztworze. Stosowany jako sorbent wodorofosforan tytanu(IV) otrzymano metodą strącania z roztworu, z wykorzystaniem przemysłowego siarczanu tytanylu, powstającego podczas produkcji bieli tytanowej metodą siarczanową. Ti(IV) hydrogenphosphates were prepd. by their pptn. from aq. solns. of TiOSO4 with H3PO4 at 85°C and drying at 70°C, analyzed by X-ray diffractometry and thermo[...]

 Strona 1