Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Seweryn CICHOŃ"

Nauczanie w szkole wyższej i jego jakość

Czytaj za darmo! »

Państwo, środowisko akademickie, rynek (m.in. pracodawcy, studenci, absolwenci) wymagają od szkoły wyższej wysokiej jakości usługi edukacyjnej.Rynek usług edukacyjnych przechodzi wiele przekształceń, zarówno odnośnie struktury podmiotowej, jak i przedmiotowej. Rozwój ten dotyczy również szkół wyższych działających na terenie Polski. Świadczenie usług edukacyjnych na wysokim poziomie jest skutecznym czynnikiem w walce z konkurencją1. J. West-Burnham i R. Davies twierdzą iż "jakość wyznacza potrzeby klienta, oświata stanęła wobec problemu, którym jest rozdźwięk między tym, czego klienci naprawdę potrzebują, a tym co ich zdaniem jest im potrzebne. Często nie są to te same sprawy. Zadaniem zarządzających systemem edukacji jest pogodzenie tych rozbieżności"2. Różne interpretacje definicji jakości usługi edukacyjnej Wielokrotnie podejmowano próbę ustalenia definicji jakości usługi edukacyjnej, która ma interdyscyplinarny charakter, a cechy ją określające determinują jej pojmowanie w kategorii subiektywnej, wartościowanej przez klientów szkoły wyższej. W związku z tym proponuje się przyjęcie następujących założeń wyznaczających ramy w definiowaniu jakości usługi edukacyjnej3: 1. Ocena jakości usługi edukacyjnej przysparza klientowi większe trudności niż ocena produktu o charakterze materialnym. 1 W. Nowaczyk-Jankiewicz, Z Kłos: Promocja usług edukacyjnych, Problemy Jakości 3/2006, s. 11. 2 D. Ekiert-Grabowska, D. Elsner: Jakość, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zarządzaniu oświatą, Antologia IV, Wydawnictwo Finansowane z Funduszy PHARE Unii Europejskiej- Program TERM, s. 30. 3 J.E.G. Bateson: Managing Service Marketing, THE DRYDEN PRESS 1989, s. 123 [w:] J. Maciąg: Wzorzec jakości usługi edukacyjnej, Problemy Jakości 2/2005, s. 24. 2. Percepcja jakości usługi jest wynikiem porównania jakości oczekiwanej z rzeczywistą. 3. Ewaluacja jakości jest ściśle związana i uwarunkowaną ewaluacją procesu świadczenia us[...]

Czynniki determinujące usługi edukacyjne uczelni wyższych - wyniki badań DOI:10.15199/48.2017.7.4


  Do czynników sukcesu organizacji tworzących przewagę nad konkurencją należą: jakość, koszty i zadowolenie klienta. Uczelnia wyższa ma decydujące znaczenie w podnoszeniu i doskonaleniu kwalifikacji, w kształtowaniu postaw, które rzutują na jakość i poziom gospodarki kraju. Każda organizacja dążąca do sukcesu powinna zakładać osiąganie celu nadrzędnego działalności, jakim jest ciągła poprawa jakości. Jakość zarządzania szkołą wyższą jest ściśle powiązana z jakością usługi edukacyjnej. Jakość usługi edukacyjnej staje się wyzwaniem dla teorii i praktyki w zarządzaniu organizacją edukacyjną. Zarządzanie jakością szkoły wyższej powinno wnieść konkretne efekty i służyć poprawie przyszłości [3,5,7,8]. Zarządzanie uczelnią wyższą w obecnych czasach nabiera nowego wymiaru. Od uniwersytetu wymaga się już nie tylko pełnego zaangażowania w to, co dzieje się wewnątrz organizacji, ale również żywych relacji z otoczeniem [1]. Zatem szkoła wyższa powinna być innowacyjna, podążać za trendami, podejmować działania przedsiębiorcze, marketingowe, być zorientowana na wiedzę, kapitał ludzki, społeczną odpowiedzialność, rozwój lokalny, regionalny, rynek pracy, potrzeby studentów, firm i instytucji. 24 2017 L i p i e c Uczelnia wyższa jako organizacja działa w oparciu o szereg specyficznych zasobów przy uwzględnieniu prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej [2]. Do zasobów uczelni można zaliczyć m.in.: kadrę, z podziałem na naukowców i pracowników administracyjnych, aparaturę naukowo- -badawczą, zasoby biblioteczne, archiwa, budynki i budowle. Kompleksowe wykorzystywanie zasobów umożliwia uczelni efektywne funkcjonowanie. Zwraca się uwagę na to, że skuteczne zarządzanie uczelnią wyższą wymaga dużego wysiłku i zaangażowania kadry kierowniczej - władz uczelni. Istnieje wiele przyczyn wdrażania zmian w organizacji. Kadra zarządzająca odgrywa istotną rolę w procesie wdrażania zmian w organizacji świadczącej usługi edukacyjne, którą j[...]

 Strona 1