Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ FRYDRYSZAK"

Wielki Kanał Brdy


  Rys. 1. Mapa hydrograficzna Wielkiego Kana.u Brdy [15] Gospodarka Wodna nr 7/2011 285 RYSZARD OKO.SKI, MAGDALENA URBAN, ANDRZEJ FRYDRYSZAK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Katedra In.ynierii Sanitarnej i Wodnej Wielki Kana. Brdy nawadniania pol uprawnych i ..k Borow Tucholskich. Projekt budowy Wielkiego Kana.u Brdy (rys. 1) oraz nieznacznie oddalonego Kana.u Czarnej Wody powsta. w ci.gu sze.ciu lat. Sporz.dzony zosta. przez specjalnie powo.an. przez krola komisj.. G.ownym celem kana.u by.o nawadnianie ..k na wyznaczonych kompleksach, by uzyska. jak najlepsze pokosy traw przeznaczanych na siano. Budow. kana.u rozpocz.to w miejscu dawnego m.yna (dzisiejszego Mylofu), po uprzednim zatwierdzeniu przez krola Fryderyka Wilhelma III najlepszego projektu. Jako pierwsz. wybudowano zapor. w 138 km Brdy, ktora dawa.a pocz.tek uj.ciu wod do kana.u. Zapora zamkn..a zlewni. rzeki o powierzchni 1859 km2 i spi.trza.a wody do 12 m. Dzi.ki tak wysokiemu spi.trzeniu mo.na by.o uzyska. grawitacyjny sp.yw wod na ca.ej d.ugo.ci kana.u. Zapora w Mylofie mia.a dwa jazy, ktore regulowa.y rozprowadzenie wody mi.dzy kana.em a rzek.. Sta.a szeroko.. kana.u przy dnie wynosi.a 16 m, w koronie wa.ow 20 m, d.ugo.. 20,70 km. Kana. ko.czy si. w miejscowo.ci Bar.ogi, a trasa jest tak wytyczona, .e tylko 1/3 d.ugo.ci biegnie w nasypie. Wielki Kana. Brdy nie jest najkorzystniejszym teoretycznie modelem hydraulicznym. Jednak owcze.ni budowniczowie tak powi.zali sieci rz.dnych wysoko.ciowych, by od zapory na Brdzie prowadzi. kana. do planowanego uj.cia do rzeki Wdy z bardzo ma.ym spadkiem, co jest sztuk. i zas.uguje na uznanie. Nale.y zwroci. uwag. na to, i. wielki projekt nie zosta. wykonany w ca.o.ci, a mimo to doskonale spe.nia. sw. rol.. Wysoko.. terenow, przez ktore zaprojektowano i wykonano prace, kszta.towa.a si. na rz.dnej 119,000 m n.p.m. Zako.czenie kana.u stanowi basen Bar.ogi, od ktorego zaczyna si. rownie. uj.[...]

 Strona 1