Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA SERWA"

Społeczna percepcja zbiornika retencyjnego Klimkówka po powodzi w 2010 r.

Czytaj za darmo! »

Sposób postrzegania zbiorników retencyjnych przez społeczności żyjące poniżej zapór wodnych może ulegać wahaniom w czasie, w zależności od rodzaju dominującego czynnika kształtującego relacje człowiek - zbiornik retencyjny. Autorzy - na podstawie przeprowadzonej ankiety - omawiają postrzeganie zbiornika Klimkówka po powodzi czerwcowej z 2010 r. przez lokalne społeczności.Budowa i funkcjonowanie zbiorników retencyjnych na rzekach niesie ze sobą wiele zarówno pozytywnych, jak i negatywnych oddziaływań społecznych, kształtujących stosunek ludności do tego typu obiektów hydrotechnicznych (Raport Światowej Komisji… 2000). Percepcja zbiornika retencyjnego przez ludność bytującą w jego bezpośrednim sąsiedztwie zależy od wielu złożonych czynników. Decydującą rolę w tej kwestii odgrywa bilans społeczno-ekonomicznych kosztów i korzyści wynikających z budowy i funkcjonowania zbiornika (Napier i in. Sposób postrzegania zbiorników retencyjnych przez społeczności żyjące poniżej zapór wodnych może ulegać wahaniom w czasie, w zależności od rodzaju dominującego czynnika kształtującego relacje człowiek - zbiornik retencyjny. Autorzy - na podstawie przeprowadzonej ankiety - omawiają postrzeganie zbiornika Klimkówka po powodzi czerwcowej z 2010 r. przez lokalne społeczności. 1983, Napier i in. 1986). Dla ludności mieszkającej poniżej zapór wodnych szczególne znaczenie ma także poczucie bezpieczeństwa, jakie daje zbiornik retencyjny, związanego z minimalizowaniem ryzyka wystąpienia powodzi, ale również potencjalne zagrożenie w razie katastrofy budowli piętrzącej, często wywołujące strach. Obrazując powszechny stosunek społeczny względem zbiorników retencyjnych można stwierdzić, iż obiekty te budzą raczej negatywne emocje, szczególnie w trakcie ich planowania i budowy oraz w pierwszych latach funkcjonowania. Na tym tle, uruchomiony w 1994 r. zbiornik retencyjny Klimkówka na rzece Ropie, w Beskidzie Niskim, rysuje się jak[...]

Skutki zmian temperatury wody poniżej zbiornika Klimkówka dla rekreacyjnego wykorzystania rzeki Ropy


  Na przykładzie Ropy omówiono skutki zmian reżimu termicznego rzeki karpackiej spowodowane powstaniem zbiornika zaporowego dla rekreacyjnego wykorzystania rzeki przez lokalne społeczności. Na Ropie od 1994 r. funkcjonuje zbiornik Klimkówka. Prace terenowe polegały na pomiarach temperatury wody w profilu podłużnym rzeki oraz próbie określenia liczby osób wypoczywających nad rzeką latem powyżej i poniżej zbiornika. Badania ankietowe osób mieszkających w bezpośredniej bliskości koryta rzeki wykazały wyraźne obniżenie atrakcyjności tej rzeki poniżej zbiornika jako miejsca do rekreacji w związku z trwałym obniżaniem temperatury wody w okresie letnim przez zbiornik Klimkówka. Rzeki są naturalnymi ciekami wodnymi [Baścik 2004] oraz jednymi z najbardziej ogólnodostępnych elementów przyrody służących człowiekowi jako miejsca do rekreacji. Stanowią podstawę do rozwoju sportów wodnych, jak również wypoczynku nad wodą. Rzeki oraz zbiorniki wodne są atrakcją dla osób pragnących wypocząć w bezpośrednim kontakcie z wodą [Bielak 2009]. Charakteryzuje je sezonowość ruchu turystycznego. Najwięcej turystów przebywa w okresie letnim, co jest związane z wysokimi temperaturami powietrza oraz wody. Do powszechnych form wypoczynku nad wodą w okresie letnim należą m.in. kąpiele, plażowanie, spływy, wędkarstwo [Krupa i in. 2007; Rut, Rut 2007; Gadomska 2008]. Najpopularniejszą formą rekreacji czynnej uprawianej na rzekach jest pływanie. Rzeki oraz zbiorniki wodne są miejscem bytowania różnorodnych gatunków ryb, m.in.: pstrąga, okonia, troci, karasia, lipienia, klenia [Bielak 2007, Guzdek, Sady 1998]. W związku z tym rozwija się na nich wędkarstwo. Funkcja rekreacyjna i turystyczna rzek odgrywa istotną rolę w życiu człowieka zarówno w obszarach miejskich [Lower, Lower 2007; Kozłowska 2008; Lia, Walter 2010], jak i wiejskich [Maj 2009]. Atrakcyjność rekreacyjna rzeki zależy od wielu czynników. Z ekonomicznego punktu widzenia jest to s[...]

 Strona 1