Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ ZAWADZKI"

Badania eksperymentalne konwekcyjnej wymiany ciepła od układów równomiernie grzanych, poziomych i pochylonych rur do powietrza

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania doświadczalne wymiany ciepła między zewnętrznymi powierzchniami równomiernie grzanych rur poziomych i nachylonych do poziomu, umieszczonych jedna nad drugą w płaszczyźnie pionowej, a powietrzem otaczającym taki układ. Główną uwagę zwrócono na wpływ obecności dolnej grzanej rurki na warunki przejmowania ciepła dla rurek usytuowanych nad nią. Stwierdzono, że współczynniki [...]

Badania eksperymentalne konwekcyjnej wymiany ciepła od układów równomiernie grzanych,poziomych i pochylonych rur do powietrza

Czytaj za darmo! »

OZNACZENIA D - średnica zewnętrzna rurki, g - przyspieszenie ziemskie, Ga - liczba Galileusza, gl3/í2, Gr - liczba Grashofa, g b(Tw - Tê)D3/n2, l - długość rurki, Nu - liczba Nusselta, aD/ l, SV - pionowa odległość między osiami rurek, Tw - temperatura powierzchni rurki, Tê - temperatura otaczającego powietrza, a - średni współczynnik przejmowania ciepła na powierzchni rurk[...]

Warunki wymiany ciepła po stronie powietrznej skraplaczy rurowo-drutowych i ich wpływ na zużycie energii w domowych urządzeniach chłodniczych

Czytaj za darmo! »

Jednym z głównych źródeł zużycia energii w gospodarstwach domowych są chłodziarki i zamrażarki. Prace badawcze dotyczące tych urządzeń ukierunkowane są na zmniejszenie zużycia energii, a także na zwiększenie użytecznej pojemności w stosunku do objętości całego urządzenia. Mają na to wpływ charakterystyki konstrukcyjne i robocze parownika i skraplacza. Skraplacze w takich urządzeniach zbudowane są najczęściej jako wymienniki typu rurowo-drutowego, czyli zbudowane z pojedynczej rury, w której płynie czynnik chłodniczy, oraz szeregu stalowych drutów służących jako rozwinięcie powierzchni wymiany ciepła. Wymiana ciepła po stronie powietrznej wymiennika ciepła stanowi krytyczny parametr decydujący o ilości wymienianego drogą konwekcji naturalnej i promieniowania ciepła. Analiza czynnik[...]

Zastosowanie pochodnych niecałkowitego rzędu do modelowania stanów przejściowych w obwodach elektrycznych zawierających indukcyjność

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zastosowanie rachunku różniczkowego ułamkowego rzędu do analizy osobliwych obwodów elektrycznych. Celem badań jest analiza stanu przejściowego w obwodzie zawierającym idealne źródło prądu i indukcyjność. Pokazano wyniki badań symulacyjnych dla wybranych rzędów pochodnych. Przeprowadzono analizę porównawczą odpowiedzi układu, wyznaczonych dla różnych definicji pochodnych ułamkowego rzędu. Abstract. Application of differential calculus of fractional order in analysis of peculiar electrical circuits has been presented in the paper. The aim of the research is the analysis of the transient state in a circuit containing an ideal current source and inductance. Simulation results for selected orders of derivatives have been shown. Comparative analysis of the system responses, calculated for various definitions of derivatives of fractional orders has been also carried out. (Applying derivatives of the fractional order for modeling transient states in electrical circuits containing inductance). Słowa kluczowe: ciągły, obwód elektryczny, stan przejściowy, pochodna ułamkowego rzędu. Keywords: continuous, electrical circuit, transient state, fractional degree derivative. Wstęp Pochodne niecałkowitego rzędu zwane też różniczkocałkami znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach wiedzy. Są ciekawym uogólnieniem dobrze znanych układów dynamicznych które opisujemy za pomocą "klasycznych" równań różniczkowych zawierających pochodne całkowitego rzędu [1]. Dobrym przykładem ich zastosowania mogą być stany przejściowe występujące w obwodach elektrycznych zawierających indukcyjność L i pojemność C. Opisuje się je za pomocą zależności w których związki pomiędzy prądami i napięciami lub napięciami i prądami można ogólnie określić pochodną niecałkowitego rzędu, np.: (1)     d t u L d i d t i C d u L L C C  ;  Analiza układu w którym nienaładowany kondensator (z[...]

Analiza porównawcza metod wyznaczania transformacji linearyzujących nieliniowe równania stanu układu DOI:10.12915/pe.2014.04.07

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono zastosowanie elementów teorii geometrii różniczkowej do konstrukcji transformacji przestrzeni stanu, linearyzującej dynamiczny układ nieliniowy. Omówiono metody wyznaczania transformacji linearyzujących nieliniowe równania stanu układu (wejście-stan układu nieliniowego) oraz przeprowadzono ich analizę porównawczą. Przedstawiono warunki, jakie musi spełniać układ nieliniowy aby możliwe było przeprowadzenie zabiegów linearyzujących. Abstract. The paper presents an application of elements of the theory of differential geometry for building the state space transformation, which linearizes a nonlinear dynamic system. The methods of determining the transformations for linearizing the nonlinear state equations (input-state of nonlinear system) are discussed and comparative analysis of them is performed. The conditions to be met by a nonlinear system to be able to carry out linearizing operations are also presented.(Comparative analysis of methods for determining the transformation linearizing the nonlinear equations of the system state). Słowa kluczowe: układ nieliniowy, transformacja przestrzeni stanu, nawiasy Liego, linearyzacja. Keywords: nonlinear system, state space transformation, Lie brackets, linearization. doi:10.12915/pe.2014.04.07 Wstęp Obwody elektryczne o parametrach skupionych, układy mechaniczne czy elektromechaniczne mogą być opisane skończoną liczbą wzajemnie sprzężonych równań różniczkowych zwyczajnych i zależności algebraicznych [1-4]. Rzeczywiste układy fizyczne wykazują cechy nieliniowości oraz dodatkowo posiadają zmienne w czasie parametry. Badanie takich układów sprowadza się do analizy ich modelu matematycznego, który w ogólnym przypadku ma charakter nieliniowy. Stosując jednolite podejście matematyczne, opis stanu wielu rzeczywistych układów fizycznych można przedstawić za pomocą nieliniowego równania stanu [5-7]. Ogólnie nieliniowy model układu opisujący jego dynamikę w przestrzeni stanu mo[...]

Złożone (kombinowane) metody intensyfikacji konwekcyjnej wymiany ciepła przy przepływie jednofazowym płynów w rurach

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono analizę wybranych, złożonych metod intensyfikacji wymiany ciepła, zachodzącej przy jednofazowym przepływie płynu w rurach, w których wzmocnienie wymiany ciepła uzyskano dzięki połączonemu zastosowaniu wkładek zaburzających przepływ wraz z rozwinięciem powierzchni wewnętrznej rury lub wkładki. Omówiono przypadki przepływu w rurze o śrubowym wgnieceniu powierzchni z wkładką ze skr[...]

Złożone (kombinowane) metody intensyfikacji konwekcyjnej wymiany ciepła przy przepływie jednofazowym płynów w rurach

Czytaj za darmo! »

WYKAZ STOSOWANYCH OZNACZEŃ b - wymiar charakteryzujący ożebrowanie wewnętrzne, rys. 10, c p - ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu, J/kg K, D - średnica wewnętrzna, szerokość wkładki, m, EGM - entrophy generation minimalization, redukcja generacji entropii, e - wymiar charakteryzujący ożebrowanie wewnętrzne, wysokość grzbietu, rys. 1 i rys. 10, m, f - współczynnik tarcia Fanninga, [...]

Wykorzystanie rurek ciepła w nowoczesnych wymiennikach ciepła

Czytaj za darmo! »

Rurki ciepła stanowią bardzo wygodny element efektywnej regulacji termicznej. Są stosowane jako wymienniki ciepła w urządzeniach chłodniczych, pompach ciepła, urządzeniach do odzysku ciepła w systemach wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Istotne znaczenie mają tutaj współczynniki przejmowania ciepła, zarówno dla strefy skraplacza, jak i strefy parownika. Wartości tych współczynników mieszczą się w zakresie 103÷105 W/m2K i są znacznie korzystniejsze niż w klasycznych wymiennikach ciepła. Dlatego też, wymienniki zbudowane na bazie rurek ciepła, mogą mieć mniejszą powierzchnię wymiany ciepła i mniejszą masę, dlatego też znalazły szerokie zastosowanie w urządzeniach związanych z najnowocześniejszymi technologiami wykorzystującymi podzespoły elektroniczne. W pracy przedstawiono pod[...]

Connecting a Capacitor to Direct Voltage in Aspect of Fractional Degree Derivatives

Czytaj za darmo! »

Application of differential calculus of fractional degree in analysis of peculiar electrical circuits has been presented in the paper. The researched object is an uncharged capacitor connected directly to terminals of ideal voltage source. Simulation results for selected degrees of derivatives have been shown. Comparative analysis of the system responses, calculated for various definitions of derivatives of fractional degree has been also carried out. Streszczenie. W artykule przedstawiono zastosowanie rachunku różniczkowego ułamkowego rzędu do analizy osobliwych obwodów elektrycznych. Obiektem badań jest nienaładowany kondensator załączany bezpośrednio na zaciski idealnego źródła napięcia. Pokazano wyniki badań symulacyjnych dla wybranych rzędów pochodnych. Przeprowadzono analizę po[...]

Postęp w technologii powlekania wyrobów włókienniczych

Czytaj za darmo! »

Powlekanie wyrobów włókienniczych jest jedną z podstawowych technologii stosowaną w chemicznej obróbce wyrobów włókienniczych. Jest technologią ekologiczną, gdyż charakteryzuje się bardzo niskim zrzutem ścieków do środowiska naturalnego. Umożliwia również uzyskanie (szczególnie przy powlekaniu pianą) oszczędności energetycznych oraz zapewnia możliwość bardzo precyzyjnego sterowania ilością naniesionych substancji chemicznych. Celem powlekania jest uszlachetnienie wyrobów włókienniczych poprzez nadanie im nowych funkcji użytkowych. Istnieje cała gama wyrobów uszlachetnianych technologią powlekania. Są to tkaniny na parasole, rolety, rolety typu black-out, tkaniny o właściwościach trudno zapalnych, wyroby sportowe, artykuły techniczne i wiele innych. Powlekanie niektórych z nich [...]

 Strona 1  Następna strona »