Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław Koźlak"

Badania porównawcze dotyczące tworzenia się koloidalnych krzemianów manganu i żelaza w aspekcie antykorozyjnego działania szkieł wodnych sodowych

Czytaj za darmo! »

Metodą turbidymetryczną opartą na otrzymywaniu rozpuszczalnych koloidalnych krzemianów manganu i żelaza badano układy zawierające różnomodułowe szkła wodne sodowe produkcji szwedzkiej oraz wybrane sole manganu i żelaza. Z przebiegu krzywych zmętnienia wynika, że koloidalne krzemiany manganu praktycznie nie powstają a tworzenie się krzemianu żelaza zachodzi już w początkowym okresie pomiaru (t[...]

Co wiemy o szkle wodnym?

Czytaj za darmo! »

Krzem jest pierwiastkiem chemicznym, który w układzie okresowym leży w IV grupie - pod węglem. Chemia związków węgla, szczególnie organicznych, jest bardzo obszerna, a ich właściwości, otrzymywanie, zastosowanie itp. opisane są w ogromnej liczbie publikacji i podręczników. Inaczej wygląda zagadnienie związków krzemu. Ukazało się sporo publikacji dotyczących związków organicznych i metalo[...]

Poznanie chemii roztworów szkieł wodnych sodowych wyzwaniem dla ekologów i chemików

Czytaj za darmo! »

W artykule "Co wiemy o szkle wodnym" (AURA 7/2007) przedstawiłem możliwości stosowania szkieł wodnych m.in. w uzdatnianiu wód, ochronie antykorozyjnej obiegów wód przemysłowych i komunalnych, a także w otrzymywaniu mas formierskich. W literaturze problemu istnieje zgodny pogląd, że szkła wodne są przyjazne środowisku i to upoważnia - niezależnie od nieznajomości mechanizmów ich działania - do wszechstronnego stosowania krzemianów metali alkalicznych w różnych dziedzinach gospodarki. Zastosowanie krzemianów sodowych przedstawiono we wcześniejszych pracach [1, 2] sygnalizując jednocześnie, że poznanie składu molekularnego, tj. chemii roztworów wodnych szkieł sodowych, może wskazać na rozszerzenie ich możliwości aplikacyjnych. Szczegółowa analiza danych literaturowych, od[...]

Strażnik miejski ekopartnerem

Czytaj za darmo! »

Czy straż miejska jest potrzebna? To pytanie z różną częstotliwością pojawia się w mediach. Ludzie, którzy mieli kontakt ze strażnikami, zakończony często mandatem karnym, odpowiadają, że nie. Jednak czy osoby wchodzące w konfl ikt z prawem, jeśli nawet jest to najczęściej prawo o wykroczeniach, mogą być obiektywne? Działania funkcjonariuszy nie są kaprysem czy złośliwością, ale wyłącznie egzekwowaniem prawa. W dobie coraz mniejszego poczucia bezpieczeństwa dobrze zorganizowana i zarządzana umundurowana samorządowa formacja, czyli straż miejska, ma do spełnienia ważne zadanie nałożone przez ustawodawcę na samorząd terytorialny - ochronę bezpieczeństwa zamieszkałej na j[...]

Wpływ wybranych fosforanów na właściwości wysokomodułowych sodowych szkieł wodnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Metodami potencjometru i wiskozymetru badano zachowanie się układu z ł o ż o n e g o z w y s o k o m o d u ł o w e g o krzemianu sodu i wody pod wpływem dodatku różnych fosforanów produkcji krajowej. Stwierdzono, ż e dodanie kwaśnego polimetafosforanu sodu wywołuje w takich układach znaczną zmianę wartości pH, a w następstwie tego żelowanie układu. Natomiast dodanie alkalicznego ortofosforanu trójsodowego i słabo kwaśnego trójfosforanu sodu nie powoduje powstawania żelu. Wykazano, że układy z ł o ż o n e z krzemianów, fosforanów i wody, zawierające znaczną ilość wysokom o d u ł o w e g o szkła wodnego, charakteryzują się podobnymi właściwościami fizykochemicznymi, niemal niezależnymi od rodzaju dodanego fosforanu. Wszechstronne możliwości zastosowania w przemyśle stężonych szkieł wodnych są związane z ich właściwościami, np. w przemyśle odlewniczym powszechnie używa się mas formierskich z dodatkiem szkła wodnego. Ich podstawową zaletą jest mała szkodliwość dla otoczenia, a główną wadą - ograniczona wybijalność. W celu poprawienia właściwości technologicznych mas uzupełnia się ich skład modyfikatorami, którymi mogą być rozmaite związki organiczne i nieorganiczne. W kraju szczególne znaczenie j a ko modyfikator ma trójfosforan sodu, zwany polifosem. W niniejszej pracy podjęto próbę wytypowania dwóch innych krajowych fosforanów, które także można by stosować jako modyfikatory mas formierskich, a ponadto starano się wyjaśnić wpływ różnych krajowych fosforanów na właściwości wybranych krzemianów sodu. Część doświadczalna W badaniach stosowano krajowe wysokomodułowe krzemiany sodu ([...]

Próby oczyszczania ścieków pochodzących z odsalania ropy naftowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Określono chemiczny skład ścieków (solanek) powstających w czasie przemywania ropy naftowej. Stwierdzono, że metodą strącania wodorotlenków i w wyniku koagulacji można usunąć metale zawarte w solankach. Podczas wydobywania ropy naftowej wypływają otworami wiertniczymi, z dużych głębokości, silnie zasolone wody (solanki) towarzyszące jej w złożu. Stanowią one z reguły główne źródło ścieków w przemyśle naftowym, jeśli pominąć wody chłodzące i kondensaty. W celu usunięcia solanek ropę naftową płucze się wodą. Powstające w czasie odsalania ścieki są toksyczne i mają przenikliwy, nieprzyjemny zapach. Dokładne oddzielenie ścieków od ropy naftowej w wyniku klarowania mieszaniny jest trudne w związku z częściowym zemulgowaniem składników. Do niedawna w naszym kraju nie prowadzono systematycznie chemicznych analiz solanek. Nie podejmowano też prób odzyskiwania zawartych w nich metali, a ścieki pochodzące z odsalania ropy naftowej usuwano do kanalizacji. W prezentowanej pracy podjęto próbę określenia chemicznego składu solanki pochodzącej z przemywania ropy romaszkińskiej w celu sprawdzenia przydatności niektórych metod oczyszczania, a mianowicie: strącania - w postaci wodorotlenków - jonów ciężkich metali zawartych w solankach (w określonych zakresach wartości pH); koagulacji (za pomocą F eS 0 4, A12 (S04 ) 3 lub mieszaniny złożonej z F eS 0 4 i CaO), a także usuwania metali z użyciem kationitu Wofatit SBK. Część doświadczalna Odsalanie ropy w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych przeprowadza się według schematu przedstawionego na rysunku. Ropa, wstępnie ogrzana do temp. 120°C, jest kierowana do KONDENSAT C-19 SOLANKA DO KANALIZACJI Rys. Schemat odsalania ropy naftowej; Eh la, Ehlb, Eh2a, Eh2b - elektrodehydratory elektrodehydratorów, gdzie dodaje się 3-[...]

Porównawcze badania wybranych właściwości petrochemicznego osadu ściekowego, gudronu i węgla energetycznego DOI:

Czytaj za darmo! »

Oznaczono zawartość substancji organicznych, ich charakter i skład elementarny oraz zawartość i skład popiołu w próbkach osadu ściekowego, gudronu i węgla energetycznego. Zaproponowano wykorzystanie osadu ściekowego w procesach spalania. Pozostałość po destylacji ropy naftowej obejmuje różne produkty: od odbenzynowanej ropy naftowej (półmazut) aż po asfaltyty, czyli węglowodory wielkocząsteczkowe, związki heterocykliczne, metaloorganiczne i związki asfaltenożywiczne. Wspólną ich cechą jest to, że zawierają składniki stanowiące wielkocząsteczkową część ropy 1 ~3). Skład chemiczny frakcji pozostałościowych jest niezwykle złożony. W praktyce technologicznej rozróżnia się następujące rodzaje tych substancji4,5’: półmazut, mazut (pozostałość po destylacji atmosferycznej), gudron (tzw. pozostałość próżniowa), asfaltyt (po deasfaltyzacji rozpuszczalnikowej) oraz ciężkie pozostałości po termicznej i katalitycznej przeróbce surowców pochodzenia naftowego, tj. pozostałości z krakingu, pirolizy itp. Użytkową wartość pozostałości określa jej skład chemiczny, a także zawartość siarki, związków popiołotwórczych i metali ciężkich. Celem prezentowanej pracy były porównawcze badania osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków zakładów petrochemicznych oraz gudronu w zakresie zawartości i składu substancji organicznych, a także zawartości i składu substancji mineralnych osadu śc[...]

Właściwości N,N-dietanolo-N-alkiloglikokolu i jego roztworów wodnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano właściwości betainy octanowej (N,N-dietanolo-N-alkiloglikokolu) krajowej produkcji i jej roztworów wodnych pod kątem możliwości ich wykorzystania jako substancji powierzchniowo czynnych do produkcji wyrobów chemii gospodarczej. Produkcja wyrobów chemii gospodarczej, takich jak stosowane w gospodarstwie domowym środki do prania, zmywania i czyszczenia, środki do utrzymania higieny osobistej, autokosmetyki itp., jest przyczyną ciągłego zapotrzebowania na podstawowe surowce do ich wytwarzania, tj. na substancje powierzchniowo czynne (spc). Wobec pojawienia się trudności związanych z nabyciem detergentów należałoby zwrócić uwagę na związki typu betain, ponieważ do chwili obecnej nie są one dostatecznie wykorzystane. Betainy należą do amfolitycznych substancji powierzchniowo czynnych, zawierających wielkocząsteczkowy rodnik hydrofobowy oraz grupy hydrofilowe (kwasową i zasadową) w obrębie tej samej cząsteczkiX). Grupami kwasowymi (anionowymi) mogą być: karboksylowa, sulfonowa, siarczanowa itp., natomiast do grup zasadowych (kationowych) zalicza się grupę aminową (czwartorzędową). Cząsteczki betain są dwubiegunowe i tworzą tzw. sól wewnętrzną2). Rozkład ładunków elektrycznych w cząsteczkach tych związków zależy od wartości pH środowiska. Związek ma charakter kationowy w środowisku kwaśnym, anionowy zaś w środowisku alkalicznym, przy czym dla określonej wartośc[...]

 Strona 1