Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"marCin Janik"

Effect of electromagnetic stirring intensity on the shell thickness in process of continuous casting of steel

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of numerical simulation of the process of continuous casting with electromagnetic stirring and an analysis of the influence of the intensity of electromagnetic stirring on the shell thickness and the metallurgical length. W artykule przedstawiono wyniki badań numerycznych procesu ciągłego odlewania stali z mieszaniem elektromagnetycznym. Określono wpływ intensywności mieszania elektromagnetycznego na grubość naskórka oraz długość metalurgiczną. Keywords: continuous casting, electromagnetic stirring, numerical modeling Słowa kluczowe: ciągłe odlewanie, mieszanie elektromagnetyczne, modelowanie numeryczne.1. Introduction. Continuous casting of steel is the world’s leading method of production of steel ingots. Popularity of this method is affected by low production costs of steel, high quality product, repeatability of the parameters and smaller than other methods, a negative impact on the environment. In order to improve the quality of continuous ingots apply electromagnetic stirring. The article presents the analysis of the influence of the intensity of electromagnetic stirring on the shell thickness and the metallurgical length. As an object of study chosen square continuous ingot (steel grade BSt500S) 160 × 160 mm, cast on the machine for continuous casting of steel, installed in one of the Polish steelworks. 2. Numerical model. Velo[...]

Model numeryczny procesu ciągłego odlewania stali gatunku St52.3 DOI:10.15199/24.2016.5.4


  W pracy przedstawiono model numeryczny procesu ciągłego odlewania stali na urządzeniu typu łukowego, z krystalizatorem wyposażonym w mieszadło elektromagnetyczne. Przy użyciu zaproponowanego modelu przeprowadzono symulację ciągłego odlewania dla wlewka o przekroju kwadratowym i stali gatunku St52.3. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono grubość naskórka, długość metalurgiczną, temperaturę na powierzchni wlewka oraz w osi wlewka. Otrzymane w symulacji wartości grubości naskórka, porównano z rzeczywistym naskórkiem otrzymanym w warunkach przemysłowych. The paper presents a numerical model of the process of continuous casting of steel with electromagnetic stirrer. Proposed model was used for the simulation of continuous casting for ingot with square cross section and steel grade St52.3. On the basis of the results, the shell thickness, the metallurgical length, the surface temperature of the ingot and the temperature in the axis of the ingot were determined. The shell thickness obtained in the simulation was compared with the real shell thickness obtained in industrial conditions. Słowa kluczowe: ciągłe odlewania stali, model numeryczny, grubość naskórka Key words: continuous casting of steel, numerical model, shell thickness.1. Wstęp. Proces ciągłego odlewania stali polega na ciągłym podawaniu do chłodzonej wodą formy odlewniczej zwanej krystalizatorem, strumienia ciekłego metalu, który zastygając, jest jednocześnie z niej w wyciągany [2]. Zakrzepnięty naskórek przesuwa się wzdłuż kierunku odlewania, odbierając ciepło z ciekłego rdzenia i przekazując je ściankom krystalizatora, a pośrednio wodzie chłodzącej krystalizator. W wyniku tego procesu grubość naskórka wzrasta i po opuszczeniu krystalizatora posiada wystarczającą wytrzymałość mechaniczną, aby powstające w nim naprężenia nie spowodowały przerwania naskórka i wycieku ciekłej stali [2]. Po opuszczeniu krystalizatora, powierzchnia wlewka chłodzona jest ze wszystkich stron st[...]

The Analysis of Influence of Overheating Temperature of Steel in Tundish on Thermal Field in Process of Continuous Casting of Steel Slab of J55 type


  In the paper results of numerical research of the influence of overheating temperature in tundish on distribution of temperature on the length and section of slab have been presented. In the work the effect of a degree of steel overheating in tundish on variations of metallurgical length and changes of slab temperature fields distributions has been determined. W artykule przedstawiono wyniki badań numerycznych wpływu temperatury przegrzania w kadzi pośredniej na rozkład temperatury na długości i przekroju pasma wlewka. W pracy określono wpływ stopnia przegrzania stali w kadzi pośredniej na zmiany długość metalurgicznej i zmiany rozkładów pól temperaturowych w paśmie wlewka. Key words: continuous casting, temperature distribution, numerical modelling Słowa kluczowe: ciągłe odlewanie, rozkład temperatury, modelowanie numeryczne.􀀬ntroduction. Technological condition of in- dividual Continuous Casting of Steel (CCS) devices implements the usage of steel overheating in a tun- dish. The amount of temperature overheating affects temperature distribution within length and cross sec- tion of slab during manufacturing process. Energy of overheating delivered in initial casting phase causes the increase of metallurgical length. The alterations in temperature fields distribution in the slab gene- rate an elongation of the liquid phase beyond the straightening point of CCS device, in connection with variations of mechanical properties of sl[...]

Teoretyczna analiza wpływu opóźnionych efektów lepkosprężystych na krzywiznę blachy bimetalowej po procesie walcowania


  W ramach pracy określono rozprężenie materiału w strefie opóźnionych efektów lepkosprężystych na krzywiznę blach bimetalowych po procesie walcowania na zimno. Badania numeryczne odzwierciedlające proces walcowania blach bimetalowych przeprowadzono dla trzech wartości gniotów względnych e=5%, 10% i 15%. Wyniki obliczeń opracowano za pomocą modelu teorii lepkosprężystości z zastosowaniem dwóch modeli trójparametrowych Jeffreysa i połączonych ze sobą równolegle. Niezbędne dla przeprowadzenia badań teoretycznych współ- czynniki lepkości określono w warunkach laboratoryjnych. As part of this work will be visualized the impact of expansion of the material are delayed viscoelastic effects on the curvature of bimetallic plate after cold rolling process. Numerical studies reflecting the process of rolling bimetal plates were carried out for three values of relative reductions e = 5%, 10% and 15%. The calculation results have been obtained using the theory of viscoelasticity model using two models of parallel three-parameters Jeffreys. To conduct theoretical research was necessary to determine the viscosity coefficients under laboratory conditions. Słowa kluczowe: teoria lepkosprężystości, krzywizna blach bimetalowych, modelowanie Keywords: theory of viscoelasticity, the curvat[...]

Wyznaczanie współczynnika wnikania ciepła w procesie ciągłego odlewania stali


  W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania stanowiska do badania charakterystyk dysz chłodzących odlewane pasmo w procesie ciągłego odlewania stali. Urządzenie umożliwia badania różnego rodzaju dysz natryskowych, zarówno wodnych, jak i wodno-powietrznych, dla szerokiego zakresu nastaw ilości wody chłodzącej i powietrza, oraz dla różnych wariantów usytuowania dyszy względem chłodzonej powierzchni. W pracy zaprezentowano również wyniki pomiaru współczynnika wnikania ciepła dla wybranej dyszy wodnej, używanej w jednej z polskich hut. The paper presents the design and principle of operation of the device to determination of the characteristics of the cooling nozzles in continuous casting of steel. The device allows testing various types of spray nozzles with wide range amount of cooling water and air pressure and various positioning of the nozzle relative to cooled surfaces. The paper presents the results of heat transfer coefficient measurement for the selected cooling nozzle used in one of the Polish steel mills. Słowa kluczowe: ciągłe odlewanie, chłodzenie natryskowe, dysze chłodzące, pomiar współczynnika wnikania ciepła Key words: continuous casting, spray cooling, cooling nozzle, measurement of heat transfer coefficient.1. Wstęp. Modelowanie numeryczne procesu cią- głego odlewania stali wymaga określenia rzeczywi- stych warunków brzegowych występujących w strefie chłodzenia natryskowego [1, 2]. Intensywność chło- dzenia na powierzchni wlewka ciągłego najczęściej określa się za pomocą współczynnika wnikania (wy- miany, przenikania, przejmowania) ciepła, W/m2K, rzadziej wartością odbieranego strumienia ciepła, W/m2 [1÷4]. W przypadku dysz natryskowych, na war- tość tych współczynników mają wpływ przede wszyst- kim takie czynniki, jak: - konstrukcja dyszy (wodna lub wodno-po- wietrzna), - kształt i wymiary otworu dyszy, - ilość wody przepływającej przez dyszę, l/min, - ciśnienie powietrza zasilaj[...]

Wpływ intensywności mieszania elektromagnetycznego na pole prędkości ciekłego metalu podczas ciągłego odlewania stali gatunku B􀀶t500s


  W artykule przedstawiono model matematyczny ciągłego odlewania stali z mieszaniem elektromagnetycznym. Następnie przeprowa- dzono analizę wpływu intensywności mieszania elektromagnetycznego na prędkość metalu wewnątrz ciekłej fazy. The paper presents the mathematical model of the process of continuous casting of steel with electromagnetic stirring. Then the analysis of the impact of the intensity of electromagnetic stirring on the velocity fields in the liquid core was presented. 􀀶łowa kluczowe: ciągłe odlewanie, mieszanie elektromagnetyczne, modelowanie numeryczne, metoda elementów skończonych Key words: continuous casting, electromagnetic stirring, numerical modelling, finite elements method.1. Wstęp. Mieszanie elektromagnetyczne w procesie ciągłego odlewania stali, polega na wywołaniu ruchu ciekłego metalu wewnątrz wlewka, za pomocą zmiennego pola elektromagnetycznego. Efektem jest wyraźny wzrost jakości odlewanego wlewka oraz poprawa warunków oddawania ciepła przegrzania z fazy ciekłej do naskórka, pod warunkiem, że parametry pracy mieszadła będą dostosowane do wymiarów przekroju poprzecznego wlewka, prędkości odlewania i gatunku odlewanej stali [1]. Bardzo istotny jest prawidłowy dobór parametrów pracy mieszadła elektromagnetycznego. Zbyt mała intensywność mieszania nie pozwala osiągnąć zamierzonych efektów jakościowych, z kolei zbyt wysoka powoduje wypłukiwanie już zakrzepniętego naskórka i może prowadzić do j[...]

Comparative analysis of models of the theory of plasticity and viscoelasticity theories used to model the process of rolling bimetal plates


  In this paper, was made a comparative analysis of used model to the rolling process of bimetallic plate, model theory of plasticity and viscoelastic model. Most existing solutions for dual-layer sheet rolling process are based on the theory of plasticity using the finite element method. In this paper will be discuss the numerical results obtained using the theory of plasticity model and the model theory of viscoelastic. Then, experimental verification will be conducted of the results of research. In the final stage this study was conducted a comparative analysis of test results obtained by using solutions based on considered models. W niniejszej pracy przeprowadzono analizę porównawczą stosowanych do modelowania procesu walcowania blach bimetalowych: modelu teorii plastyczności i modelu teorii lepkosprężystości. Większość dotychczasowych rozwiązań dotyczących procesu walcowania blach dwuwarstwowych opiera się na teorii plastyczności z zastosowaniem metody elementów skończonych. W przedstawionej pracy omówione zostaną wyniki badań numerycznych uzyskane za pomocą modelu teorii plastyczności, modelu teorii lepkosprężystości. Następnie zostanie przeprowadzona weryfikacja doświadczalna otrzymanych wyników badań. Kolejnym etapem pracy było przeprowadzenie analizy porównawczej uzyskanych wyników badań numerycznych i doświadczalnych. Key words: modeling, theory of plasticity, theory of viscoelasticity, bimetal plate Słowa kluczowe: modelowanie, teoria plastyczności, teoria lepkosprężystości, blachy bimetalowe S. 422 UHTNIK-WIAD[...]

Plastyczność stali gatunku A podczas procesu ciągłego odlewania i jej wpływ na powstawanie pęknięć krawędziowych


  W pracy przedstawiono metodologię i wyniki badań plastyczności oraz zerowej wytrzymałości stali gatunku A dla zakresu temperatury i prędkości odkształcenia występujących podczas ciągłego odlewania stali. Określono przedziały temperatury, w ktrórych zachodzi ryzyko powstawania pęknięć krawędziowych. The paper presents the methodology and results of research of ductility and zero strength of steel grade A for a range of temperature and strain rate occurring during the continuous casting. Specified temperature ranges in which there is an increased risk of edge cracks. Słowa kluczowe: ciągle odlewanie, plastyczność stali, pękanie wlewków Key words: continuous casting, ductility of steel, ingots cracking.1. Wstęp. Podczas procesu ciągłego odlewania stali często dochodzi do powstawania pęknięć na powierzchni lub wewnątrz wlewka [1]. Przyczyną pęknięć mogą być m.in. nieprawidłowe warunki początkowe i brzegowe procesu, odlewanie gatunków stali podatnych na pękanie. W tym ostatnim przypadku pomocne jest wyznaczenie krzywej, która określa wpływ temperatury na plastyczność stali [2÷4]. Krzywa taka pozwala na modyfikację procesu odlewania i minimalizację ryzyka powstawania peknięć w stalach podatnych na pękanie. 2. Metodologia badań. Badaniom poddana była stal gatunku A, przeznaczona na blachy okrętowe i odlewana w postaci wlewk[...]

WPŁYW PARAMETRÓW CHŁODZENIA NA WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA WNIKANIA CIEPŁA PODCZAS CHŁODZENIA BLACH GRUBYCH


  W artykule przedstawiono wyniki badań intensywności chłodzenia blach grubych metodą natryskową, przy użyciu dyszy wodno-powietrznej, firmy Lechler. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do zdefiniowania współczynnika wnikania ciepła dla różnych ustawień dyszy natryskowej względem chłodzonej powierzchni oraz dla różnych wartości nastaw ciśnienia powietrza oraz dla stałego ciśnienia wody. Badania przeprowadzono na próbce o wymiarach 160 × 35 × 20 mm. Do badań użyta została próbka wykonana ze stali API5L. Przedstawione w pracy badania realizowano w warunkach laboratoryjnych w IPPiIB, na urządzeniu do wyznaczania współczynnika chłodzenia dysz natryskowych. Słowa kluczowe: współczynnik wnikania ciepła, dysze natryskowe Dr inż. Marcin Janik, mgr inż. Aneta Krzyżańska, dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz., dr inż. Tomasz Garstka — Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Instytut Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa, Częstochowa. e-mail: krzyzanska@wip.pcz.pl Rudy Metale R58 2013 nr 12 s. 849÷853 850 THE EFFECT OF COOLING PARAMETERS ON THE VALUE OF HEAT TRANSFER COEFFICIENT DURING COOLING PLATES The paper presents results of research of the cooling intensity of air-water nozzle. The results was allowed to elaborate a map of the distribution of heat transfer coefficient for constant cooling water pressure, a variables distance from the nozzle to[...]

Wpływ temperatury blachy na wartość współczynnika wnikania ciepła podczas chłodzenia blach grubych


  W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów intensywności chłodzenia dla wybranej dyszy wodno-powietrznej. Na podstawie otrzymanych wyników sporządzono mapę rozkładu współczynnika wnikania ciepła dla trzech różnych temperatur początku chłodzenia. Badania wykona- no dla dwóch odległości dyszy rozpylającej mieszaninę wodno - powietrzną od chłodzonego materiału. The paper presents the results of measurements of the intensity of cooling for the selected water-air nozzle. On the basis of the results map of the distribution of heat transfer coefficient for the three temperature settings beginning of the cooling was drawn. Testes were performed for two distances of the spray nozzle within the mixture of water - air in respect to the cooling material. Słowa kluczowe: przyspieszone chłodzenie, chłodzenie natryskowe, pomiar współczynnika wnikania ciepła Key words: accelerated cooling, spray cooling, measurement of heat transfer coefficient.1. Wstęp. Rozwój przemysłu hutniczego realizowa- ny jest w kierunku stosowania nowych, potwierdzonych naukowo technologii, charakteryzujących się ciągłością procesów, zmniejszoną energochłonnością i zużyciem materiałów na jednostkę gotowego wyrobu. Uzasad- nione jest wobec tego łączenie procesów odkształcenia plastycznego i obróbki cieplnej w jeden proces tech- nologiczny, co umożliwia zmniejszenie zużycia energii i nakładów rzeczowych. Dla otrzymania blach o wy- sokich parametrach użytkowych stosuje się obecnie procesy bezpośredniego hartowania po walcowaniu lub regulowane chłodzenie blach za pomocą mie- szaniny wodno-powietrznych. Proces regulowane- [...]

 Strona 1