Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Bogusław WĘGRZYN"

System ocen pracowników umysłowych jako narzędzie kształtowania partycypacyjnego Zarządzania przez Jakość (TQM)

Czytaj za darmo! »

Hierarchizacja stanowisk pracy opiera się na metodach wartościowania pracy w warunkach specyficznych dla firmy.W nowoczesnej gospodarce budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa powinna polegać na wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych rozumianych jako innowacyjność [8]. Wzrost świadomości innowacyjnej przedsiębiorstw oznacza, że personel przedsiębiorstwa, jeg[...]

Aspekty jakościowe standardów obsługi klienta jako indywidualnego użytkownika instalacji elektrycznej i odbiorcy energii elektrycznej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono kwantyfikację kryteriów jakości napięcia zasilającego instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych, modele zapewnienia jakości energii elektrycznej oraz wpływ standardów obsługi klienta na jego postrzeganie jakości dostaw energii elektrycznej w aspekcie bliskiej realizacji swobodnego dostępu do sieci stron trzecich (TPA). Abstract. Paper presents criterions of supply[...]

Sprawdzanie odbiorcze narzędziem zapewnienia jakości elektrycznego wyposażenia statków

Czytaj za darmo! »

Złożony proces budowy statku determinuje prowadzenie stałej kontroli na wszystkich etapach jego produkcji.Polska Norma PN-ISO 9001 z września 2001 "Systemy zarządzania jakością - Wymagania" w rozdziale 7.1 i 8 stwierdza, że "Organizacja powinna zaplanować i wdrożyć procesy monitorowania, pomiaru, analizy i doskonalenia potrzebne do wykazania zdolności wyrobu". "Dane wyjściowe z planowania po[...]

Aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy zapewniające niezawodną eksploatację maszyn i urządzeń elektrycznych

Czytaj za darmo! »

W przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych wytwarzających wyroby elektromaszynowe, zagadnienia bezpieczeństwa i niezawodnej eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych wymagają systemowego podejścia, łączącego wysoką wydajność oraz niezawodność z bezpieczeństwem eksploatacji. W artykule omówiono metody zapewnienia niezawodności maszyn i urządzeń elektrycznych przez działania bhp w trakcie ich eksploatacji oraz przedstawiono model ramowy korelacji działań w dziedzinie bhp i jakości, zapewniających osiąganie ekonomicznie uzasadnionej niezawodności maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zagadnienia niezawodności i bezpieczeństwa eksploatacji wyrobów stały się treścią przewodnią nowych europejskich i polskich aktów normatywnych w postaci dyrektyw [...]

Aspekty jakościowe wyrobu determinantą osiągania wysokiej niezawodności eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych

Czytaj za darmo! »

Zagadnienia jakości wyrobu i bezpiecznego użytkowania determinują jego parametry niezawodnościowe, zarówno techniczne jak i ekonomiczne. Przedstawiono układ powiązań jakość - niezawodność w świetle nowych europejskich i polskich aktów prawnych. Przyjmuje on nową formę, w której istotną rolę odgrywają badania i pomiary parametrów technicznych oraz wymagań bhp zapewniających niezawodną pracę. Abstract .Problems of product quality and safety operations are influenced by its reliability factors both technical and economic. Structure of quality and reliability links in view of existing new European and polish law regulation and technical creates new situation where verification and testing of machines and electrical devices plays significant role in reliable operation is presented. (Produc[...]

Uwarunkowania podejścia procesowego w przedsiębiorstwie


  Uwarunkowaniem efektywności podejścia procesowego i doboru właścicieli procesów są zachowania.Wyzwania stojące przed osobami zarządzającymi przedsiębiorstwami na początku XXI wieku są jasno określone - powiększająca się globalna konkurencja, coraz bardziej wymagający klienci i przeskoki technologiczne. Zmiana jest tym czynnikiem, który rozwiązuje te problemy z atrybutami ciągłości, różnorodności wyboru i konieczności jej wprowadzenia. Jeżeli uwaga zarządzających skupia się na jakości, nastawieniu na klienta, produktywności, innowacyjności lub koszcie wytwarzania, to zagadnienia te są przedmiotem działań doskonalących przez lepsze projektowanie oraz optymalizację procesów biznesowych. Znajduje to wyraz w celu strategicznym przedsiębiorstwa, tj. uzyskiwania wymaganej jakości produktu i doskonalenia procesów produkcyjnych w aspekcie osiąganych wyników ekonomicznych i zwiększania jego konkurencyjności. Efektywność oznacza tu jednocześnie wysoką sprawność procesów wytwórczych i skuteczność w osiąganiu zdefiniowanych celów gospodarowania. Działania produkcyjne i ich sprawny przebieg jest często zakłócany przez sytuacyjne oddziaływanie poszczególnych elementów struktury organizacyjnej na siebie, ze względu na nierzadko partykularne priorytety i cele kierowników poszczególnych komórek realizujących. Sposobem do rozwiązania tego problemu jest wypracowanie takiego modelu zarządzania przedsiębiorstwem, w którym cele strategiczne zarządu przekazywane są w formie celów operacyjnych i zadań na szczebel wykonawczy (liniowy) w sposób zapewniający aktywne uczestnictwo pracowników w procesach i operacjach produkcyjnych, a zwłaszcza ich ciągłe doskonalenie przez samoocenę. W wyniku postępu technicznego przedsiębiorstwa mają coraz większe możliwości wyboru odpowiedniego procesu technologicznego, zmniejsza to znaczenie ekonomii skali wytwarzania przez duże przedsiębiorstwa, a coraz większą wagę przypisuje się ekonomii zakresu wytwarzanego[...]

Uwarunkowania niezawodnościowe eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych infrastruktury technicznej przedsiębiorstw DOI:10.15199/74.2015.11.2


  Istotnym zagadnieniem jest problematyka uwarunkowań zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych. Wynika to z konieczności spełniania licznych uregulowań przepisów prawnych oraz norm, dotyczących bezpieczeństwa i sposobu eksploatacji urządzeń i instalacji elektrotechnicznych w przedsiębiorstwach. Obecnie obowiązujące przepisy i wymagania zobowiązują przedsiębiorstwa do opracowywania dokumentów, które zawierają zasady oraz zakresy bezpiecznej eksploatacji pod kątem utrzymania jak najdłuższej niezawodnej pracy danych urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznych o wysokim koszcie inwestycyjnym. Pojęcie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych oznacza prowadzenie ruchu tych urządzeń oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Czynności te obejmują zagadnienia: organizacyjne, techniczne, ekonomiczne i społeczne, dotyczące współdziałania ludzi i maszyn [7]. Oznacza to, iż eksploatacja jest zbiorem działań człowieka oraz urządzenia od chwili przejęcia aż do likwidacji [3]. Zatem analityczne rozpoznanie uwarunkowań eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych może zapewnić utrzymanie ich zdolności użytkowej, aby stworzyć jak najlepsze warunki współdziałania w ramach infrastruktury i utrzymania ruchu. Głównym celem właściwej eksploatacji jest zachowanie jak najdłuższego, prawidłowego działania maszyny i z tym związanej podwyższonej trwałości, niezawodności oraz wydłużenie czasu ich efektywnej i ekonomicznej pracy. Działania eksploatacyjne, wg rozumienia przepisów, obejmują wykonywanie czynności związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi, polegającymi na: obsłudze, przeglądach, konserwacji, remoncie, montażu oraz pracach kontrolno- pomiarowych. W związku z powszechnym stosowaniem urządzeń elektrycznych powstało wiele wytycznych, uwarunkowań technicznych oraz przepisów, związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Istnieją przepisy or[...]

Nowe podejście do przeprowadzania i dokumentowania sprawdzenia odbiorczego instalacji elektroenergetycznych niskiego napięcia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zmiany w podejściu do wykonywanie sprawdzenia instalacji elektrycznej niskiego napięcia. Dokonano analizy obecnego i przyszłego zaproponowanego modelu sprawdzeń (badań) w aspekcie ich przeprowadzania i dokumentowania w oparciu o listy kontrolne (check list). Przedstawiono aspekty bezpiecznego wykonywania pomiarów z uwzględnieniem przykładowych list kontrolnych. Abstract. The paper presents changes in approach to verification of low voltage electrical installations. Models of verification (present and future) have been analyzed in view of carrying out and reporting verification’s results. Safety conditions of means and measures have in introduced in illustrative check lists (New approach with proceeding and reporting of low voltage electrical installation[...]

 Strona 1  Następna strona »