Wyniki 1-10 spośród 29 dla zapytania: authorDesc:"ANETA ŁUKASZEK-SOŁEK"

Optymalizacja kształtu wsadu w złożonym procesie kucia dokładnego dwufazowego stopu tytanu Ti-6Al-4V

Czytaj za darmo! »

Analizę procesu kucia wykonano na przykładzie odkuwki osiowosymetrycznej typu tulei z kołnierzem z przeznaczeniem dla przemysłu motoryzacyjnego, wykonywanej z dwufazowego stopu tytanu Ti-6Al-4V. Dokonano ustalenia najkorzystniejszego kształtu wsadu pod kątem zwiększenia równomierności odkształcenia w objętości odkuwki oraz minimalizacji siły kształtowania. Forging process of axisymmetrical die-[...]

Kompleksowa ocena struktury jakości odkuwki matrycowej z wykorzystaniem modelowania numerycznego

Czytaj za darmo! »

W pracy analizowano proces kucia matrycowego odkuwki obejmy tarczy złącza. Odkuwki zaliczane do tej grupy charakteryzują się złożonym kształtem. W związku z tym opracowanie poprawnej technologii kucia wiąże się zwykle z kosztownymi i pracochłonnymi próbami technologicznymi wykonywanymi w warunkach przemysłowych. W pracy przedstawiono alternatywną metodę optymalizującą kształt przedkuwki, opartą[...]

EFFECT OF DYNAMIC RECRYSTALLIZATION ON THE HARDNESS OF SELECTED ALLOYS DOI:10.15199/67.2015.5.4


  Samples of selected alloys were compressed in a Gleeble thermo-mechanical simulator at selected temperatures and strain rates to a total true strain of 1. The samples were made of twelve alloys: Monel K-500, Inconel 625, Inconel 718, Permalloy, Waspaloy, Ti-6Al-4V, Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo, Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr, Ti-10V-2Fe-3Al, Ti-48Al-2Cr-2Nb, 4130 steel and 4340 steel. Exemplary microstructures of the alloys examined after the deformation under the conditions conducive to the occurrence of a partial dynamic recrystallization are shown. The process of dynamic recrystallization has a significant effect on the alloys' final hardness: it frequently reduces the hardness. The grain size decrease during the dynamic recrystallization process may sometimes increase the alloys' final hardness. Keywords: Ni-base alloy, Ti-base alloy, steel, dynamic recrystallization, post-dynamic recrystallization, hardness WPŁYW REKRYSTALIZACJI DYNAMICZNEJ NA TWARDOŚĆ WYBRANYCH STOPÓW Próbki wybranych stopów były spęczane w symulatorze termo-mechanicznym Gleeble w wybranych temperaturach oraz z wybranymi prędkościami odkształcenia do wielkości odkształcenia rzeczywistego 1. Próbki do badań wykonano z dwunastu stopów: M onel K -500, Inconel 625, Inconel 718, Permalloy, Waspaloy, Ti-6Al-4V, Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo, Ti-3Al-8V-6Cr- -4Mo-4Zr, Ti-10V-2Fe-3Al, Ti-48Al-2Cr-2Nb, stal 4130 oraz stal 4340. Przedstawiono przykładowe mikrostruktury badanych stopów po odkształceniu plastycznym. Wyboru mikrostruktur dokonano opierając się na stopniu zaawansowania procesu rekrystalizacji dla zmiennej prędkości odkształcenia. Proces rekrystalizacji dynamicznej ma widoczny wpływ na twardość badanych stopów. Najczęściej proces rekrystalizacji dynamicznej (lub rekrystalizacji zwłocznej) zmniejsza twardość materiału. Jednakże, rozdrobnienie ziarna w wyniku początkowego etapu rekrystalizacji, wpływ odbudowy mikrostruktury oraz rozrostu ziarna na hartowność może skutkować wzrostem tw[...]

Wpływ tarcia na rozkład odkształceń w procesie przeciskania przez kanał kątowy prosty spiralny i prosty schodkowy

Czytaj za darmo! »

W pracy porównano wyznaczone numerycznie rozkłady odkształceń po zastosowaniu procesu przeciskania przez kanał kątowy stali o zawartości 0,2 % węgla, według dwóch schematów, w których nie występuje skręcanie materiału między kolejnymi zagięciami. Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci rozkładu intensywności odkształcenia dla czterech kolejnych zagięć w kanałach matryc, przy czynniku tarcia odpowiadającym skrajnym warunkom tarcia występującego w praktyce przemysłowej. In the paper the effective strain distribution obtained in pressing process across spiral simple and stepped simple channel was compared. The calculation of effective strain distribution was shown for the following (four) bends of die channel, taking into consideration (the effect) of friction factor in range of extreme[...]

Analiza numeryczna procesu kucia wału pośredniego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono dwie technologie kucia wału pośredniego: obecnie stosowanej oraz alternatywnej. Oceny obu technologii dokonano w oparciu o modelowanie numeryczne. Odkuwka wału pośredniego charakteryzuje się wysokim stopniem złożoności co do wykonania. Z uwagi na zastosowanie, odkuwkę wału muszą charakteryzować wysokie własności mechaniczne wyrobu, możliwe do uzyskania tylko drogą świadomej i zaplanowanej przeróbki plastycznej. In the paper two technologies of layshaft forging process - industrial used and alternative - are presented. Evaluation of both technologies was done in support of numerical modelling. Layshaft forging was characterize as very high complexity to do, so good mechanical properties of final product can be obtained only by conscious and planned metal forming. Słowa kluczowe: wał pośrednie, kucie swobodne, modelowanie numeryczne Key words: layshaft, open die forging, numerical modelling 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 157 ● osiągane odkształcenia i naprężenia, ● liczba i sekwencja kroków odkształceń, ● warunki kształtowania plastycznego, wynikające z konstrukcji odkuwki i narzędzi oraz mocy urządzeń. Sprawdzenie poprawności technologii zaprojektowanego procesu poprzez modelowanie fizyczne jest skomplikowane i pracochłonne, a wręcz niemożliwe dla technologii kucia odkuwek wielkogabarytowych z wlewków kuźniczych. Dlatego wykorzystuje się programy komputerowe do sprawdzenia opracowanych założeń, tj. konstrukcji odkuwki i narzędzi oraz urządzeń. Celem niniejszych badań jest analiza kształtowania plastycznego odkuwki wielkogabarytowej w procesie kucia swobodnego, poprzez wykorzystanie modelowania numerycznego w programie QForm2D/3D i porównania uzyskanych wyników oraz wartości parametrów z czynnikami rzeczywistymi. W pracy przedstawiono dwie t[...]

ROLA WARUNKÓW ODKSZTAŁCENIA W KSZTAŁTOWANIU SIĘ MIKROSTRUKTURY STOPU Ti6Al4V


  Celem niniejszego artykułu było przedstawienie roli temperatury oraz czasu ekspozycji na nią jak i intensywności odkształcenia na mikrostrukturę stopu Ti6Al4V. Próbki spęczano w symulatorze termomechanicznym Gleeble w temperaturze: 800, 900, 950, 1000 i 1100 °C z prędkością z prędkością odkształcenia 0,01; 0,1; 1; 10 i 100 s-1 do odkształcenia rzeczywistego równego 1. Określono zakres występowania oraz wielkość wydzieleń oraz zakres rekrystalizacji pierwotnej fazy α. Oszacowano również grubość płytek fazy α’, wielkość ziarna fazy β jak i największego wymiaru obszaru występowania równoległych igieł fazy α’ w kierunku prostopadłym do tych igieł. Zaprezentowano m.in. diagram określający wpływ temperatury i prędkości odkształcenia na rekrystalizację dynamiczną fazy β. Udokumentowano intensywny rozrost ziarna fazy β powyżej temperatury przemiany α+β→β, trudny do ograniczenia w wyniku odkształcenia plastycznego i rekrystalizacji dynamicznej. Określono wpływ obserwowanych zmian w mikrostrukturze badanego stopu na jego twardość. Słowa kluczowe: stopy tytanu, rekrystalizacja, odkształcenie plastyczne, morfologia fazy α, morfologia fazy β THE ROLE OF THE DEFORMATION CONDITIONS IN THE EVOLUTION OF THE MICROSTRUCTURE OF Ti6Al4V ALLOY This work discusses the influence of the processing temperature, time as well as processing strain on the microstructure of Ti6Al4V alloy. The samples were compressed on Gleeble thermomechanical simulator at the temperatures: 800, 900, 950, 1000 and 1100 °C with strain rates: 0.01; 0.1; 1; 10 and 100 s-1 to a total true strain of 1. The occurrence and recrystallization of primary α phase in Ti6Al4V alloy was investigated. The thickness of α’phase lamellas, the size of β phase grains as well as the largest dimensions of the areas showing parallel needles of α’ phase in perpendicular direction to these needles. The diagr[...]

WPŁYW TEMPERATURY I INTENSYWNOŚCI ODKSZTAŁCENIA NA MIKROSTRUKTURĘ STOPU INCONEL 718


  Celem niniejszego artykułu było określenie wpływu temperatury oraz prędkości odkształcenia na mikrostrukturę stopu Inconel 718. Próbki spęczano w symulatorze termomechanicznym Gleeble w temperaturze: 900, 1000, 1050, 1100, 1150 i 1200 °C z prędkością odkształcenia: 0,01; 0,1; 1; 10 i 100 s-1 do odkształcenia rzeczywistego równego 1. Przedstawiono diagramy opisujące wpływ temperatury i prędkości odkształcenia na zakres występowania fazy δ oraz rekrystalizację dynamiczną badanego stopu. Zaobserwowano, że osnowa ulega w całej objętości rekrystalizacji dynamicznej jeszcze przed rozpuszczeniem wydzieleń fazy δ. Ponadto wybielenia fazy δ w przypadku gdy występują w odpowiednio dużym udziale i morfologii płytkowej, efektywnie blokują rozrost ziarn powstałych w wyniku rekrystalizacji dynamicznej. Na rekrystalizację dynamiczną istotny wpływ ma również intensywność odkształcenia oraz czas ekspozycji materiału na działanie zadanej temperatury. Powoduje to, że proces rekrystalizacji dynamicznej w stopniu najmniejszym zachodzi dla prędkości odkształcenia 1 s-1. Postęp rekrystalizacji oraz rozrost ziarna po rekrystalizacji determinuje zmniejszenie twardości materiału po odkształceniu. Słowa kluczowe: stopy niklu, Inconel 718, rekrystalizacja, odkształcenie plastyczne, faza δ Dr inż. Janusz Krawczyk, dr inż. Aneta Łukaszek-Sołek, dr inż. Tomasz Śleboda — AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. e-mail: jkrawcz@agh.edu.pl Rudy Metale R58 2013 nr 11 s. 651÷658 652 THE INFLUENCE OF THE TEMPERATURE AND EQUIVALENT STRAIN ON MICROSTRUCTURE OF INCONEL 718 ALLOY This work discusses the influence of the processing temperature and processing strain rate on the microstructure of Inconel 718 alloy. The samples were compressed on Gleeble thermomechanical simulator at the temperatures: 900, 1000, 1050, 1100, 1150 and 1200 °C with strain rates: 0.01; 0.1; 1;[...]

OPRACOWANIE I WERYFIKACJA PARAMETRÓW KUCIA MATRYCOWEGO NA GORĄCO WYPRASEK ZE STOPU Ti10V2Fe3Al


  W artykule podjęto próbę wykorzystania technologii metalurgii proszków do wytwarzania wysokiej jakości wyrobów ze stopu Ti10V2Fe3Al. Do realizacji tego celu zastosowano procesy izostatycznego prasowania na gorąco proszku oraz kucia matrycowego na gorąco wyprasek. W roli materiału wyjściowego użyto mieszaninę proszków elementarnych tytanu, wanadu, żelaza oraz aluminium, co prowadzi do obniżenia kosztów otrzymywania wyrobów, w porównaniu do produktów formowanych z proszku stopowego o tym samym składzie chemicznym. W wyniku realizacji procesu zagęszczania na gorąco proszku w ściśle kontrolowanych warunkach, przy zaproponowanych parametrach otrzymano półwyrób o gęstości względnej zbliżonej do litego materiału. Dało to podstawę do wykorzystania do opisu materiału podczas symulacji numerycznej MES charakterystyk płynięcia litego tworzywa o tym samym składzie chemicznym, otrzymanych przy wykorzystaniu symulatora termomechanicznego Gleeble. W oparciu o dane otrzymane na podstawie analizy numerycznej oszacowano dla badanego stopu korzystne parametry termomechaniczne procesu kucia matrycowego wyrobu o wytypowanej geometrii. Ich weryfikacji dokonano w oparciu o eksperyment, próbę kucia przeprowadzono w warunkach przemysłowych. Określono wybrane własności materiału w stanie po kuciu, jakość odkuwki oceniono na podstawie wyników badań metalograficznych. Słowa kluczowe: metalurgia proszków, stop tytanu, analiza numeryczna MES, kucie na gorąco, mikrostruktura DESIGN AND VERIFICATION OF THE PARAMETERS OF HOT FORGING OF Ti10V2Fe3Al ALLOY COMPACTS This research work was focused on the application of powder metallurgy technology for producing high quality product from Ti10V2Fe3Al alloy. For the purpose of the investigations hot compaction and hot close-die forging processes were used. As an initial material a mixture of elemental powders of titanium, vanadium, iron and aluminum was applied. The application of the mixture of elemental powders as initial mate[...]

Kucie matrycowe odkuwki kołnierza z zastosowaniem obróbki cieplnoplastycznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono proces kucia matrycowego z zastosowaniem obróbki cieplnoplastycznej na przykładzie odkuwki kołnierza, wykonanej ze stali średniowęglowej z dodatkami stopowymi. badano własności mechaniczne, plastyczne i twardość odkuwek wykonanych w kilku wariantach chłodzenia. W analizie rozkładu własności w objętości odkuwki wykorzystano rozkłady temperatury, intensywności odkształcenia, intensy[...]

 Strona 1  Następna strona »