Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BOGNA PONIEWIERSKA-MOKRYŃSKA"

Rola dokumentów referencyjnych BAT w dyrektywie unii europejskiej dotyczącej emisji przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono stan prac nad projektem dyrektyw w sprawie emisji przemysłowych. Parlament Europejski poparł przekształcenie siedmiu odrębnych dyrektyw odnoszących się do emisji przemysłowych w jeden akt prawny, którego celem będzie dalsze obniżanie tych emisji w obrębie Unii Europejskiej. Procedura ustawodawcza obejmuje 52 tys. instalacji przemysłowych w UE. W pierwszym czytaniu Parlament Europejski, zgodnie z procedurą współdecydowania, przegłosował 80 poprawek, z których kilka będzie miało istotny wpływ na działalność gospodarczą przedsiębiorstw sektora stalowego. Wniosek Komisji dąży do skutecznego ograniczenia emisji za pomocą najlepszych dostępnych technik (BAT), których stosowanie zdaniem KE powinno być egzekwowane bardziej konsekwentnie niż dotychczas i eliminować zakłócenia ko[...]

Wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po roku 2012

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do dyrektywy 2003/87/WE od 2013 r. aktualny system tworzony przez 27 krajowych pułapów emisji z sektorów przemysłowych objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych zostanie zastąpiony jednolitym pułapem emisyjnym dla całej Unii Europejskiej. Włączono do systemu sektor metali nieżelaznych i produkcję aluminium. W miejsce dotychczasowego bezpłatnego rozdziału uprawnień, sektory objęte wspólnotowym systemem od 2013 r. będą musiały stopniowo kupować uprawnienia na aukcjach. Komisja biorąc pod uwagę brak światowego porozumienia w sprawie ograniczania emisji gazów cieplarnianych i wynikające z tego zagrożenia dla konkurencyjności sektorów energochłonnych przewidziała odstępstwa od tej zasady. According to the amended d[...]

 Strona 1