Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"jan mrÓz"

Miejsce metody bilansów elementarnych wśród metod obliczania pola temperatury w maszynach elektrycznych

Czytaj za darmo! »

Pole temperatury maszyny elektrycznej ma zasadniczy wpływ na pewność jej pracy, szczególnie w stanach nieustalonych. W literaturze dotyczącej zagadnień cieplnych maszyn elektrycznych i w potocznej świadomości istnieje pewne nieuporządkowanie zarówno w nazewnictwie metod jak i w sposobie ich zastosowania do określonego zagadnienia. Artykuł przedstawia miejsce metody bilansów elementarnych wśród [...]

Wpływ własności fizykochemicznych żużli typu CaO-FeO-SiO2 na proces redukcji FeO w fazie ciekłej

Czytaj za darmo! »

Redukcja tlenków żelaza z ciekłych żużli jest podstawowym etapem wielu nowo opracowywanych technologii otrzymywania ciekłego żelaza, których głównym wyróżnikiem jest stosowanie niekoksujących węgli kamiennych. W prezentowanej pracy przedstawiono podstawowe własności ciekłych żużli typu CaO-FeO-SiO2. Pozwoliło to zinterpretować istotne zróżnicowanie szybkości redukcji FeO w zależności od składu chemicznego żużla i dostarczyć podstawowych informacji odnośnie do kinetyki redukcji FeO z żużli o rozległym zakresie składu chemicznego. Wyniki badań mogą stanowić podstawę do opracowania założeń do dalszych badań z uwzględnieniem celów aplikacyjnych, zarówno innowacyjnych, jak też modyfikacyjnych, odnoszących się do istniejących propozycji technologii wytapiania redukcyjnego. Reduction of ir[...]

Rozkład gęstości prądu w uzwojeniu dwuklatkowym dla potrzeb obliczeń cieplnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problem określenia objętościowej gęstości strat mocy w prętach uzwojenia dwuklatkowego silnika indukcyjnego. Wykazano, że wykorzystanie w tym celu istniejących analitycznych rozwiązań jest mocno problematyczne, gdyż wskutek niejednorodności obszaru, spowodowanej nagrzewaniem pręta, tracą one sens. Wykonane obliczenia i pomiary na modelu pręta wskazują, że dla silnika dwuklatkowego z prętami o przekroju kołowym możliwe jest przyjęcie dla potrzeb obliczeń cieplnych jednorodnego rozkładu gęstości prądu. Abstract. The article is concerned with the problem of calculating the heat generation rate per unit volume in the winding’s bars of double squirrel cage winding of an induction motor. It is shown that the existing analytical solutions to this problem are insufficient and highly problematic, as they can not be applied to an area which is non-homogenous due to the heating of the bar. The measurements and calculations made on a model of the bar indicate that it is possible to accept a homogenous distribution of current density for making heating calculations. (Distribution of current density in double squirrel cage winding applied for heating calculations). Słowa kluczowe: silnik dwuklatkowy, gęstość prądu, gęstość objętościowa strat mocy, pręt, pole magnetyczne Keywords: double squirrel-cage motor, current density, heat generation rate per unit volume, bar, magnetic field Wstęp Silniki indukcyjne dwuklatkowe, dzięki swym parametrom rozruchowym są stosowane w napędach o trudnym rozruchu, gdzie cieplne zjawiska nieustalone nabierają szczególnego znaczenia. Pole temperatury w silniku indukcyjnym ma zasadniczy wpływ na pewność pracy silnika szczególnie w nieustalonych stanach elektromechanicznych i jego znajomość jest niezbędna, zarówno w etapie projektowania maszyn jak i w czasie ich eksploatacji (dobór zabezpieczeń podejmujących decyzje o pracy z przeciążeniem, czas długiego rozruchu, możliwość wykonania w krót[...]

Termiczne ograniczenia pracy układów napędowych z silnikami indukcyjnymi dwuklatkowymi DOI:10.15199/48.2017.08.45

Czytaj za darmo! »

O możliwości zastosowania silnika indukcyjnego klatkowego w układzie napędowym dużej mocy decydują w znacznej mierze jego właściwości rozruchowe, które mogą być kształtowane przez odpowiednią konstrukcję silnika (dwuklatkowy, głębokożłobkowy) lub w niektórych wypadkach przez sposób sterowania (rozruch bezpośredni, rozruch łagodny) oraz względy wytrzymałościowe. Termiczne aspekty długotrwałego rozruchu odgrywają, z punktu widzenia niezawodności napędu, rolę pierwszoplanową, gdyż niezależnie od wyboru sposobu rozruchu występują niekorzystne odkształcenia nagrzanych elementów uzwojenia klatkowego i towarzyszące im niekorzystne naprężenia mechaniczne. W warunkach przemysłowych zdarza się konieczność pracy z zablokowanym wirnikiem (np. gdy zasypane jest narzędzie urabiające kombajnu węglowego, zasypany młyn węglowy). Również długotrwałe rozruchy, związane z dużą bezwładnością urządzenia napędzanego, stanowią poważne zagrożenie dla pracy silnika. Na rysunku 1 pokazano wypalone w strefie pozapakietowej pręty klatki rozruchowej silnika dwuklatkowego o mocy 580 kW. Rys.1. Wypalone pręty klatki rozruchowej w strefie pozapakietowej silnika 580 kW W celu opracowania konstrukcji spełniającej wymagania długotrwałych rozruchów konieczne staje się określenie pola temperatury w silniku, które może być podstawą obliczeń wytrzymałości uzwojenia klatkowego. Uzwojenie klatkowe silnika indukcyjnego jest trudnym do analizy obiektem, gdyż oprócz skomplikowanej geometrii zachodzi tu szereg wzajemnie uzależnionych zjawisk elektromagnetycznych, cieplnych i mechanicznych. W literaturze ostatnich lat opisane są liczne pomiary weryfikujące poprawność teoretycznych modeli, ale dotyczą one głównie silników małej mocy. Na przykład w pracy [1] przedstawiono wyniki nagrzewania uzwojeń silnika 1,1 kW pracującego w trybie zablokowany wirnik (10 s) - rozruch i praca ustalona (10 minut) - zablokowany wirnik (10 s). Do symulacji tego stanu zastosowano modele [...]

Narażenia termiczne silnika indukcyjnego dwuklatkowego w czasie łagodnego rozruchu DOI:10.15199/74.2017.11.1


  Zjawiska termiczne w silniku indukcyjnym dwuklatkowym mają zasadniczy wpływ na pewność pracy silnika, szczególnie w nieustalonych stanach elektromechanicznych, które są z nimi wzajemnie powiązane. W tych stanach pracy może dojść do sytuacji, w której elementy dwuklatkowego uzwojenia wirnika osiągną temperaturę zagrażającą bezpieczeństwu konstrukcji [4]. Analiza przebiegu zmiany wytrzymałości na rozciąganie i umownej granicy plastyczności materiałów, z których wykonuje się uzwojenia dwuklatkowe, umożliwiła określenie temperatury progu gwałtownego obniżenia właściwości wytrzymałościowych. Ilustruje to rys. 1, gdzie przedstawiono procentową zależność względnej wytrzymałości mechanicznej miedzi i mosiądzu od temperatury. W zależności od składu tych materiałów, sposobu obróbki termicznej i zawartości domieszek, szukana temperatura odpowiadająca granicy plastyczności może znacznie się zmieniać. Ogólnie można przyjąć za [1], że dla uzwojeń klatkowych lutowanych dopuszczalna temperatura wynosi 350°C. W czasie rozruchu silnika indukcyjnego klatkowego przez bezpośrednie załączenie znamionowego napięcia narażenia uzwojenia klatkowego wirnika, wywołane działaniem termicznym i elektrodynamicznym prądów rozruchowych, są naj- Słowa kluczowe: silnik indukcyjny dwuklatkowy, łagodny rozruch, narażenia termiczne wirnika Przedstawiono pola temperatury wirnika silnika dwuklatkowego podczas rozruchu w układzie łagodnego rozruchu i przy rozruchu bezpośrednim. Rezultaty symulacji wykazały, że w układzie łagodnego rozruchu istnieje niebezpieczeństwo przekroczenia wartości dopuszczalnej temperatury uzwojenia klatkowego. Keywords: double-cage induction motor, soft start, thermal risks in rotor This paper presents the temperature field of a double cage induction motor’s rotor during a direct online start and a soft start. Simulation results have shown that in the case of the soft start there is a risk of exceeding the allowable temperature of th[...]

Możliwości recyklingu materiałów odpadowych w stalowniczych konwertorach tlenowych

Czytaj za darmo! »

w artykule dokonano przeglądu literatury na temat dotychczasowych badań laboratoryjnych i prób przemysłowych dotyczących możliwości wykorzystania stalowniczych konwertorów tlenowych do ponownego wykorzystania materiałów odpadowych generowanych w hutnictwie żelaza i stali. In the paper an overview on the present laboratory research work and industrial attempts concerning possibilities of utiliza[...]

Czynniki określające skład mineralogiczny spieku

Czytaj za darmo! »

W spiekalniach krajowych mieszanka rudna jest tworzona z wykorzystaniem rud hematytowych jak i koncentratów magnetytowych. Udział obu gatunków rud w mieszance jest do siebie zbliżony i zwykle mieści się w przedziale 40÷60 %. W zależności od warunków redukcyjnych/utleniających panujących w poszczególnych etapach produkcji spieku, a także obecności domieszek CaO, SiO2, Al2O3 i MgO w rudzie, zmianie ulega skład mineralogiczny spieku. Szczególnie istotną fazą są ferryty wapnia, w tym faza SFCA (silicoferrite of calcium and aluminum), która jest fazą wiążącą w spieku i której obecność wpływa korzystnie na jego własności metalurgiczne ze względu na odmienny mechanizm tworzenia się faz wiążących. W opracowaniu przedstawiono przegląd wyników badań prowadzonych w zakresie tworzenia fazy SFCA [...]

Kierunki rozwoju technologii wielkopiecowej dla zmniejszenia emisji CO2


  Artykuł prezentuje ważniejsze kierunki przedsięwzięć realizowanych celem zmniejszenia zużycia energii i emisji CO2 w wielkopie- cowej technologii produkcji surówki żelaza w świecie. Wyróżnia się przedsięwzięcia techniczne, technologiczne np. jakość wsadu wielkopiecowego oraz inne, obejmujące recykling i utylizację różnych źródeł energii jak np. gaz koksowniczy lub energia biomasy. The article presents the major directions of the initiatives taken to reduce energy consumption and CO2 emissions in the blast furnace pig iron production technology in the world. The technical, technological, eg. the quality of blast furnace charge and others, including recycling and utilization of various energy sources such as coke oven gas or biomass energy are being distinguished. Słowa kluczowe: wielki piec, rozwój technologii, oszczędność energii, emisja CO2 Key words: blast furnace, technology development, energy reduction, CO2 emission S. 848 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 9 Wstęp. Przemysł hutniczy, szczególnie żelaza i stali jest jednym z najbardziej zaawansowanych ga- łęzi przemysłu, jeśli chodzi o zmniejszenie zużycia energii, recykling i utylizację materiałów odpado- wych oraz ograniczenie emisji CO2. Tym niemniej, stawiane są dalsze wymagania odnośnie redukcji na- kładów energii i ograniczenia skali obciążania środo- wiska naturalnego emisją pyłów i gazów, szczegól- nie CO2. W związku z tym w wielu krajach świata, szczególnie o zaawansowanym poziomie technolo- gii hutnictwa żelaza i stali, prowadzone są szerokie i długofalowe przedsięwzięcia, których celem jest sprostanie tym wyzwaniom. Ponieważ w produkcji żelaza i stali ok. 70 % zużytej energi[...]

Wpływ ilości reduktora na proces nieizotermicznej redukcji rud żelaza w zakresie temperatury 800÷1350 oC 1


  W warunkach pracy wielkiego pieca istnieją obszary o zróżnicowanym stosunku ilości reduktora (koksu) do ilości redukowanej rudy (tlen- ków żelaza). Wpływa to zarówno na szybkość procesu redukcji, jak i jakość powstających faz mineralogicznych oraz temperatury topnie- nia tych faz. W pracy badano wpływ ilości reduktora na przebieg redukcji rudy hematytowej (RCC) oraz koncentratów magnetytowych: kowdorskiego (MK) i lebiedeńskiego (ML), prowadzonej w sposób nieizotermiczny w zakresie temperatur 800÷1350 oC. Stwierdzono, że w przypadku niewystarczającej ilości reduktora mogą powstawać duże ilości łatwotopliwej fazy mineralogicznej w wyniku małej szybkości redukcji i niskiego stopnia zredukowania rudy. In the blast furnace operating conditions, there are areas with different ratio of the reducer (coke) to the iron ores (iron oxides) to be reduced. This affects both the speed of the reduction process and the quality of the resulting mineralogical phases and the smelting temperatures of these phases. In the work the quantities of reducer on the course of reduction of hematite ore (RCC) and magnetite concentrates: kowdorski (MK) and lebiedenski (ML) were investigated. The reduction process was conducted in non-isothermal way in the temperature range 800÷1350 oC. It was stated that in the case of insufficient amount of reducer a great quantities of fusible mineralogical phases are formed as a result of small reduction rate and low reduction degree of iron ores. Słowa kluczowe: redukcja, ruda hematytowa, koncentraty magnetytowe, ilość reduktora, stan stały, stan ciekły Key words: reduction, hematite ore, magnetite concentrates, reducer quantity, solid state, liquid state 1 Niniejsza publikacja jest częścią artykułu prezentowanego na międzynarodowej konferencji: 18a Conferencia de Aceria (18th Steelmaking Conference); 8a Conferencia de Reducción (8th Ironmaking Conference), Instituto Argentino de Siderurgia, 1-3 Nov., 2011, Rosario, Santa Fe, Argentina[...]

 Strona 1  Następna strona »