Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"RAFAŁ WŁUDZIK"

Badanie wpływu temperatury wyżarzania i odkształcenia na własności mechaniczne i plastyczne drutów ze stopu CuAg15P5


  W artykule przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych i plastycznych drutu ze stopu CuAg15P5 po wyżarzaniu i ciągnieniu. Wyżarzanie prasówki o średnicy 3,0 mm w zakresie temperatur 500’550°C pozwala na otrzymanie materiału, który można odkształcać na zimno na drodze ciągnienia z maksymalnym gniotem sumarycznym 75 %. Wyżarzanie prasówki w tym zakresie temperatur powoduje homogenizację struktury, która korzystnie wpływa na plastyczność stopu. The results of the investigations of the mechanical and plastic properties of the wire from the alloy CuAg15P5 after annealing and drawing were introduced in the paper. Annealing of extruded wire with diameter 3.0 mm in the range of temperatures 500÷550°C allows to receive the material, which can be deformed by means of the cold drawing with maximum total reduction 75 %. Annealing of the extruded wire in this range of temperatures results in the homogenization of the structure which influences the plasticity of the alloy profitably. Słowa kluczowe: stop lutowniczy CuAg15P5, ciągnienie drutów, wyżarzanie Key words: alloy brazing CuAg15P5, wire drawing, annealing 2011 r. HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 147 1. Wstęp. Stop CuAg15P5 należy do grupy spoiw miedziowo-fosforowych z dodatkiem srebra trudnoodkształcalnych na zimno [1’3]. Spoiwa miedziowo - srebro - fosforowe już od lat uznawane są jako [...]

Wływ układu gniotów pojedynczych na własności drutów ciągnionych ze stali wysokowęglowej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań ciągnienia drutu ze stali c78d z różnymi układami gniotów pojedynczych (malejącymi, równomiernymi, rosnąco-stałymi, rosnąco-malejącymi). Proces ciągnienia drutu przeprowadzono w 13 ciągach z gniotem sumarycznym 92,6 % z walcówki o średnicy 5,5 mm na drut o średnicy końcowej 1,5 mm z prędkością ciągnienia 15 m/s. In the paper results of research of drawing of wire from steel C78D with different schedule of single reductions (decreasing, uniform, increasing-constant, increasing-decreasing) were presented. A drawing process wire has been carried out in 13 draws with a total reduction 92,6 % from a wire rod with diameter 5,5 mm for a wire with a diameter 1.5 mm with a draw speed 15 m/s. słowa kluczowe: druty ze stali c78d, schemat gniotów Key words:[...]

Wpływ parametrów wyciskania profili aluminiowych na ich wybrane własności mechaniczne

Czytaj za darmo! »

W artykule zamieszczono wyniki badań wpływu prędkości i temperatury procesu wyciskania oraz parametrów starzenia na wybrane własności profili aluminiowych. Określono następujące własności profili: twardość, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, mikrotwardość. Założono, że na ich podstawie możliwe będzie określenie wpływu parametrów wyciskania, takich jak: temperatura i prędkość wyciskania, kształt matrycy oraz parametry starzenia na wyżej wymienione własności. In this work the results of investigations of the effect of the speed and temperature of the extrusion process and aging parameters on selected mechanical properties of the aluminum profiles were presented. Mechanical properties were determined as follows: hardness, tensile strength elongation, micro- hardness It has been assumed that on the base of obtained results it will be possible to determine the effect of such parameters of the extrusion as: temperature and extrusion speed, die shape and parameters of the aging process on above mentioned properties. Słowa kluczowe: wyciskanie, profile aluminiowe, własności mechaniczne Key words: extrusion, aluminum profiles, mechanical properties.1. Zakres i metodyka badań. Materiałem badawczym były profile ze stopów 6060 (AlMgSi0,5) i 6005 (AlMgSi1) wyciskane w warunkach przemysłowych. Stopy te różnią się zawartością Mg i Si. Próbki przygotowane zostały z profili aluminiowych otwartych (O) i zamkniętych (Z). Pod względem masy te, które nie przekraczają 1kg/mb uznano za lekkie, pozostałe za ciężkie. Istotnym punktem w klasyfikacji był sposób starzenia W - starzenie wymuszone w temp 180 °C w ciągu 6 godzin oraz N - starzenie naturalne. Profile zostały również sklasyfikowane ze względu na materiał na AlMgSi0,5 i [...]

Badania wpływu temperatury wyciskania i wyżarzania na strukturę drutów ze stopu CuAg15P5


  W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury wyżarzania i stopnia odkształcenia stopu CuAg15P5 na strukturę. Zaprezentowano również wyniki badań rentgenostrukturalnych stopu CuAg15P5 po odlewaniu i wyciskaniu oraz wyniki badań mikrostrukturalnych po odlewaniu, wyciskaniu, wyżarzaniu prasówki i ciągnieniu. In the work results of investigations of the influence of the temperature of annealing and the degree of the deformation of the CuAg15P5 alloy on the structure have been presented. The results of the X-ray investigations of the CuAg15P5 alloy after casting and extrusion and the results of microstructure investigations after casting, extrusion, the annealing of the extruded wire and drawing have also been shown Słowa kluczowe: stop lutowniczy CuAg15P5, ciągnienie drutów, wyżarzanie Key words: alloy brazing CuAg15P5, wire drawing, annealing Wstęp. Lutowia CuP i CuAgP stosowane głównie do spajania miedzi i jej stopów, już od lat uznawane są jako najlepsze materiały lutownicze do łączenia tych metali, zwłaszcza we wszelkiego rodzaju instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Lutowanie stali jest o tyle utrudnione [1], że na styku lutowia ze stalą tworzą się kruche fosforki żelaza, co niekorzystnie wpływa na własności mechaniczne spoiny. Dodatkowo lutowia te źle zwilżają powierzchnie stali. Aby przeciwdziałać tym zjawiskom miedziuje się powierzchnie stali w miejscu łączonych powierzchni. Spoiwami miedziowo-srebro-fosforowymi [2] można[...]

Własności mechaniczne i naprężenia własne po starzeniu w drutach ze stali wysokowęglowych ciągnionych konwencjonalnie i hydrodynamicznie

Czytaj za darmo! »

W artykule zamieszczono wyniki badań przeprowadzonych na drutach wysokowęglowych wykonanych z trzech gatunków stali: d45, d65, d75. druty zastosowane w badaniu zostały wykonane metodą konwencjonalną oraz hydrodynamiczną. określono własności mechaniczne po różnych okresach starzenia od 1÷220 dni. Wykazano, że wpływ procesu starzenia na zmianę własności mechanicznych zależy głownie od zawartości [...]

 Strona 1