Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"MacieJ RumiŃSki"

Doświadczalna i numeryczna analiza procesu kształtowania łbów stalowych wkrętów montażowych o specjalnej geometrii

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wybrane etapy analizy procesów odkształcenia na zimno drutów z różnych gatunków stali, prowadzących do wytworzenia wkrętów o nietypowej geometrii i specjalnym przeznaczeniu. analizie poddano sześć typów wkrętów montażowych, charakteryzujących się szczególnymi cechami konstrukcyjnymi, takimi jak: duży stosunek średnicy łba do średnicy rdzenia, specjalny rodzaj gwintu, możliwość samowiercenia czy samogwintowania. zastosowano dwa gatunki stali niskostopowych z mikrododatkiem boru: 19 mnB4 i 30 mnB4, oraz jeden gatunek stali austenitycznej odpornej na korozję: aiSi 304cu. Przeprowadzono symulację meS operacji technologicznych kształtowania, uzyskując rozkłady odkształceń, naprężeń i temperatury. charakter umocnienia materiału w poszczególnych operacjach badano doświadczalni[...]

Odkształcalność wybranych gatunków stali kwasoodpornych w procesie ciągnienia wielostopniowego drutu na zimno


  W artykule opisano obszerny zakres badań dotyczących zachowania się stali austenitycznych poddanych dużemu odkształceniu plastyczne- mu na zimno. Badaniom poddano pięć gatunków stali, wybranych spośród kilkunastu rozpatrywanych. Badano zmiany własności mecha- nicznych stali w funkcji wielkości odkształcenia, w procesie wielostopniowego ciągnienia na zimno drutu okrągłego. Po przeprowadzeniu odpowiednich procesów odkształcenia oraz wykonaniu badań laboratoryjnych, potwierdzono występowanie zjawiska lokalnego wzrostu zapasu plastyczności, spowodowanego spadkiem granicy plastyczności stali, w zakresie bardzo dużych wartości odkształcenia. Wyznaczono również doświadczalnie charakterystyki badanych materiałów, w postaci krzywych twardości. The paper covers an extensive research work on the behaviour of austenitic steels subjected to heavy cold plastic deformation. Five steel grades were investigated, after being selected from among the twelve steels under consideration. The research was focused on the variations of mechanical properties as a function of the amount of deformation, in a multi-pass cold drawing of a round wire. The realization of deformation processes followed by suitable laboratory research allowed to confirm the occurrence of a phenomenon of local increase of plasticity margin, resulting from the drop of a yield strength of steel observed at very large deformations. The material characteristics, in a form of hardness curves, were also experimentally determined. Słowa kluczowe: drut, stal kwasoodporna, odkształcalność, ciągnienie wielostopniowe, własności mechaniczne, zapas plastyczności Key words: wire, acid resistant steel, formability, multi-pass drawing, mechanical properties, plasticity margin.1. Wprowadzenie. Tematyka opisywanej pracy obejmuje badania zjawisk natury mechanicznej i struk- turalnej, zachodzących w stopach metali poddanych odkształceniu plastycznemu o dużej intensywności oraz realizowanemu w szczególnych warun[...]

Analiza procesu kształtowania szpilek do szczotek ze stali odpornej na korozję

Czytaj za darmo! »

Przedstawiona w pracy analiza procesu kształtowania łba szpilki obejmuje badania wpływu własności mechanicznych drutu, uzyskanych w procesie ciągnienia, jak również parametrów procesu spęczania łba, w aspekcie uzyskania poprawnego kształtu główki, odznaczającego się kulistością i dobrą jakością powierzchni. Jakość powierzchni i kształt uzyskanych główek badano przy użyciu mikroskopu skaningoweg[...]

Zastosowanie drutów ze stali specjalnych do produkcji wyrobów finalnych

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wybrane aspekty technologii produkcji drutów okrągłych i płaskich ze stali odpornych na korozję oraz mosiądzu. Przedstawiono przykładowe zastosowanie takich drutów w dalszym głębokim przetwórstwie, jako półproduktu do wytwarzania wysokiej jakości wyrobów finalnych. Podkreślono współzależność pomiędzy jakością drutu, wynikającą z prawidłowo zaprojektowanej technologii produkcji, a końcowymi własnościami gotowych wyrobów. Wytworzono partie próbne wybranych do analizy wyrobów, a następnie poddano je badaniom jakościowym, których wyniki wykazały wymagany wysoki poziom ich własności użytkowych. 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 283 Selected aspects of production technology of round and flattened wires of stainless steels and brass were presented in the paper. Example application of such wires in further deep processing, as semifinished products in the manufacturing of high-quality final products, was described. Emphasis was put on the correlation between the quality of wire, resulting from properly designed production technology, and final product properties. Preproduction batches of the analysed wire products were manufactured and then subjected to quality testing, which showed the required high level of their final properties. Słowa kluczowe: drut, stale specjalne, głębokie przetwórstwo na zimno, wyroby z drutu, wkręty do szczególnych zastosowań, wymagania jakościowe Key words: wire, specialty steels, deep cold processing, wire products, special-purpose screws, quality requirements 1. Wprowadzenie. Techniczne standardy współczesności wiążą się z zastosowaniem wyrobów, którym stawiane są wysokie wymagania jakościowe. Mają one cechować się dużą trwałością, wysoką estetyką i funkcjonalnością. Do wyrobów spełniających takie wymogi należą wyroby wykonane z drutu ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych. Opanowanie i uruchomienie produkcji drutów o różnym kształcie przekroju poprzecznego, z różnych gatunków stali i o ba[...]

Zastosowanie oszczędnościowych stali odpornych na korozję do głębokiego przetwórstwa na zimno


  W artykule przedstawiono analizę możliwości zastąpienia standardowych stali austenitycznych gatunkami alternatywnymi, w procesach wytwarzania wybranych wyrobów głęboko przetworzonych na zimno. W wyniku realizacji prac badawczych opracowano podstawy technologiczne, stwarzające warunki do uruchomienia produkcji szerokiego zakresu wyrobów, przeznaczonych do pracy w różnych środowiskach agresywnych, przy zastosowaniu stali oszczędnościowych. The paper presents the analysis of a possibility to substitute standard austenitic steels with alternate steel grades, in the manufacturing of selected deep-cold-processed products. As a result of the realized research work, the technological basis was elaborated, creating the conditions to start the production of a wide product range destined for working in different corroding media, with application of alternate steel grades. Słowa kluczowe: stale oszczędnościowe, stale konwencjonalne, głębokie przetwórstwo, technologia, jakość wyrobu Key words: alternate steels, standard steels, deep processing, technology, final product quality 1. Wprowadzenie. Producenci wyrobów ze stali nierdzewnych, kwasoodpornych i żaroodpornych bazują na kilku podstawowych gatunkach, takich jak AISI 304, 316L czy 314. Jedną ze wspólnych cech tych stali jest duża zawartość niklu. Nikiel oraz molibden, jako składniki stopowe, mają zasadnicze znaczenie dla wysokości tzw. dodatku stopowego, a tym samym decydują o cenie stali. Wśród producentów istnieje tendencja do poszukiwania gatunków alternatywnych w stosunku do stali konwencjonalnych, których zastosowanie pozwoli obniżyć koszty, przy zachowaniu takich samych własności materiału. Gatunki oszczędnościowe mogą obejmować stale ferrytyczne, martenzytyczne, duplex (austenitycznoferrytyczne), a także stale austenityczne z obniżoną zawartością niklu. Dobór konkretnego gatunku alternatywnego musi być oparty na analizie rzeczywistych warunków pracy danego wyrobu oraz wymagań ekspl[...]

Analiza odkształcalności na zimno stali niskostopowej z mikrododatkiem boru w procesie ciągnienia drutu oraz wytwarzania wkrętów specjalnych DOI:10.15199/24.2015.1.23


  W artykule przedstawiono numeryczną oraz doświadczalną analizę procesu wytwarzania wybranego typu wkręta ze stali niskostopowej z mikrododatkiem boru, uwzględniając również proces ciągnienia drutu, będącego wsadem do produkcji wkrętów. Symulację MES proce- sów ciągnienia drutu oraz kształtowania wkrętów przeprowadzono przy pomocy programu QForm 2D/3D. W części doświadczalnej pracy wykorzystano korelację pomiędzy twardością i intensywnością odkształcenia dla badanej stali, wyznaczając uprzednio jej krzywą twardości. Pozwoliło to na analizę charakteru umocnienia materiału w kolejnych operacjach kształtowania, w oparciu o pomiary twardości wykonane na odpowiednich przekrojach. Wyniki uzyskane w symulacji oraz w badaniach doświadczalnych porównano pod względem jakościowym i ilościowym. Podkreślono praktyczne znaczenie współzależności twardości i intensywności odkształcenia dla możliwości przewidywania własności wytrzymałościowych materiału w skali lokalnej. The numerical and experimental analysis of manufacturing of selected type of low-alloy boron-microalloyed steel screw is presented in the article, taking into account also the wire drawing process as a preceding forming stage. FEM simulation of wire drawing and screw forming processes was performed with application of QForm 2D/3D software. In the experiments, the correlation between hardness and effective strain for the investigated steel was used, in the form of hardness curve determined previously. This allowed to analyse the strain-hardening character of the material in consecutive forming operations, basing on hardness measurements made on adequate cross sections. The results obtained from simulation as well as from experiments were compared qualitatively and quantitatively. The practical importance of hardness- -effective strain relationship was emphasized, showing the possibility of prediction of material’s strength properties in local scale. Słowa kluczowe: stal niskostopowa z mi[...]

Badania mechanizmu zmian plastyczności w stali AISI 302 ciągnionej z bardzo dużymi odkształceniami

Czytaj za darmo! »

drut ze stali austenitycznej aiSi 302 poddano procesowi ciągnienia wielostopniowego, stosując duże odkształcenie całkowite. Przeprowadzono badania własności mechanicznych drutu przed odkształceniem oraz po każdym ciągu. Wyniki tych badań uwidoczniły specyficzne zmiany plastyczności w zakresie 80÷95 % redukcji przekroju. Podjęto próbę wyjaśnienia mechanizmu zachodzenia obserwowanych zmian własno[...]

Możliwość i celowość zastosowania oszczędnościowych stali nierdzewnych do wytwarzania odpowiednich wyrobów

Czytaj za darmo! »

Stale nierdzewne ze względu na swoje specyficzne cechy znajdują coraz szersze zastosowanie w dzisiejszej technice. Odporność na różnego rodzaju korozję, własności mechaniczne czy technologiczne determinują ich stosowanie w szczególnie wymagających środowiskach pracy. Wytwarzanie produktów z tych stali niesie za sobą wysokie koszty związane z ceną materiałów wsadowych. W związku z tym, zaczęto poszukiwać rozwiązań wpływających na obniżenie tych kosztów. Niniejszy artykuł, prezentuje możliwość i celowość zastosowania oszczędnościowych stali nierdzewnych do wykonania wybranych wyrobów z zachowaniem ich własności, jakości i trwałości. Due to their specific features, stainless steels find increasing application in today’s engineering. Resistance to different types of corrosion as w[...]

Analiza procesu kształtowania wkrętów specjalnych ze stali kwasoodpornej z wykorzystaniem krzywej twardości DOI:10.15199/24.2019.4.8


  Wprowadzenie. Wzrastające zapotrzebowanie na złącza śrubowe wykonane ze stali o specjalnych własnościach, a równocześnie problemy jakie mogą pojawiać się przy uruchamianiu produkcji takich wyrobów, stwarzają konieczność prowadzenia badań w obszarze tej grupy materiałów, a w efekcie opracowania odpowiednich procesów technologicznych [2,4,6,8]. Zapotrzebowanie rynkowe na tego typu produkty wzrasta przede wszystkim w takich branżach jak przemysł spożywczy, chemiczny czy budownictwo. Wytwórcy dążą również do poszerzania swojego profilu produkcji o asortyment wkrętów o specjalnym przeznaczeniu, np. samowiercących, samogwintujących, o dużym stosunku średnicy łba do średnicy rdzenia czy też posiadających specjalny rodzaj gwintu. Problemy występujące przy operacji formowania łba śruby mają szczególne znaczenie z punktu widzenia możliwości wykonania wkręta ze stali specjalnej. Jest to silnie związane z faktem, iż umocnienie materiału jest tutaj z reguły bardziej intensywne niż w przypadku stali niestopowych. Właściwym podejściem, poprzedzającym opracowanie technologii procesu kształtowania wkręta wraz z projektem stosownych narzędzi odkształcających, jest przeprowadzenie analizy teoretycznej rozkładu odkształcenia i naprężenia w formowanym materiale [12, 13]. Uzyskane wyniki mogą posłużyć do właściwego doboru materiału na wkręty, zaprojektowania operacji kształtowania, a także doboru materiału na narzędzia oraz ich geometrii [5, 7, 9, 10, 14]. W artykule przedstawiono wybrane wyniki obliczeń intensywności odkształcenia, opisując badany gatunek Rys. 1. Kształt i wymiary analizowanego wkręta Fig. 1. Shape and dimensions of the screw under investigation 2019 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE s. 134 materiału, jak również wyniki obliczeń teoretycznych. Wyznaczono dla badanej stali zależność pomiędzy twardością i intensywnością odkształcenia, czyli krzywą twardości. Umożliwiło to uzyskanie rozkładów odkształcenia w różnych obszarach kszt[...]

 Strona 1