Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz CIECHANOWSKI"

Projekt zagospodarowania pasa nadmorskiego w Gdańsku


  W 2010 r. w Gdańsku została opracowana "Społeczna koncepcja zagospodarowania Pasa Nadmorskiego". Jest to pierwszy w Polsce projekt obywatelski dotyczący planowania przestrzennego. Mówiąc o obywatelskim charakterze koncepcji mamy na myśli przygotowanie go, w oparciu o szerokie konsultacje społeczne, przez organizację pozarządową, jaką jest prowadzący projekt Polski Klub Ekologiczny. Finansowego wsparcia udzielił mu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Nad projektem pracował przez rok zespół około 20 osób. Pierwszym problemem, z jakim się zetknęliśmy, było właściwie zdefi niowanie obszaru opracowania. Ostatecznie uznaliśmy, że projekt dotyczyć będzie zachodniej części pasa nadmorskiego od Sopotu do Martwej Wisły. Wynikiem prac jest opracowanie, sporządzone w trzech częściach: 􀂄 Organizacja projektu. Udział społeczeństwa. 􀂄 Inwentaryzacja przyrodnicza. 􀂄 Opracowanie urbanistyczne - część grafi czno-opisowa, w tym plansze analityczne, waloryzujące oraz koncepcja zagospodarowania. Dlaczego podjęliśmy tę pionierską pracę? Pas nadmorski to bioróżnorodność, wynikająca ze szczególnych warunków bytowania na granicy lądu i morza, nadmorskie ujęcia wody dostarczające miastu ok. 30% wody pitnej, wartości kulturowe związane z wyjątkowością miejsca i przeszłością, a także przestrzeń publiczna służąca mieszkańcom i przybyszom, atrakcje rekreacyjne i przyrodnicze związane z morzem. Zachodnia część pasa nadmorskiego była od roku 1990 przedmiotem szczególnej troski służb ochrony środowiska, ponieważ w tym czasie kąpielisko i plaże były zamknięte ze względu na skażenie sanitarne. Wiele pracy wymagała rozbu-dowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa systemu podczyszczania wód opadowych odprowadzanych potokami do morza. Całe przedsięwzięcie, zak[...]

 Strona 1