Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz Zajączkowski"

Rury cieplne w systemie biernego ogrzewania infrastruktury drogowej DOI:10,15199/9.2015.9.2

Czytaj za darmo! »

W artykule przeanalizowano koncepcję biernego systemu ogrzewania infrastruktury drogowej w celu topienia lodu, śniegu i odparowania wilgoci. System może pracować w miejscach szczególnie niebezpiecznych - na zakrętach, podjazdach, mostach, wiaduktach, pasach startowych a także w budownictwie jednorodzinnym. Przedstawiono model obliczeniowo- projektowy takiego systemu uwzględniający modyfikacje konstrukcyjne sekcji parowania i skraplania. Zaproponowano kilka czynników średniotemperaturowych, w tym nowych czynników syntetycznych R1234yf oraz R1234ze(E), a także mieszanin zeotropowych do wypełnienia termosyfonów. Analizie poddano wartości transportowanych strumieni ciepła oraz granicznych limitów pracy termosyfonów.1. Wstęp Gromadzący się na drogach i chodnikach śnieg oraz oblodzenie głównych punktów szlaków komunikacyjnych, szczególnie zakrętów, wiaduktów i mostów, stanowią zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników oraz są przyczyną licznych utrudnień drogowych. Utrzymanie sprawności infrastruktury komunikacyjnej wiąże się z dużymi kosztami, w których zawierają się wydatki na utrzymanie odpowiednich służb drogowych oraz koszty niezbędnych napraw infrastruktury już po sezonie zimowym. Szczególnym problemem jest utrzymanie przejezdności kluczowych szlaków komunikacyjnych w dużych miastach. Według raportu ZDiUM Wrocław z roku 2013, roczne koszty odśnieżania Wrocławia wynosiły ok. 16-18 mln zł bez uwzględnienia kosztów napraw uszkodzonej nawierzchni. Mechaniczne oczyszczanie oraz środki rozsypywane na infrastrukturę drogową powodują erozję nawierzchni oraz wpływają niekorzystnie na środowisko; stąd potrzeba alternatywnych sposobów zimowego utrzymania dróg. Obecnie stosuje się kilka rozwiązań polegających na wykorzystaniu ciepła lub energii elektrycznej do ogrzewania nawierzchni bezpośrednio pod drogą lub chodnikiem. Są to rozwiązania o ograniczonym zasięgu, stosowane przede wszystkim przez klientów indywidualnych, np. do ogrzewania[...]

Wpływ niedokładności prac instalacyjnych na działanie termosyfonowego wymiennika ciepła wspierającego ogrzewanie budynków DOI:10.15199/9.2018.7.1


  Termosyfon jest rodzajem rury ciepła pozbawionym wewnętrznej struktury kapilarnej. Skroplony czynnik powraca do parowacza wskutek oddziaływania sił grawitacji, co jednoznacznie determinuje umiejscowienie skraplacza w górnej części rury. Urządzenie jest pasywne, nie zawiera części ruchomych, a jego działanie napędzają jedynie przemiany fazowe oraz siła grawitacji. Ścianki mogą być wykonywane z różnego rodzaju materiałów, a urządzenie może być wypełniane róznymi czynnikami chłodniczymi, co zapewnia szeroki zakres stosowalności urządzenia. Grawitacyjne rury ciepła wykorzystuje się m.in.: w wymiennikach ciepła [4], [12], w systemach utrzymania infrastruktury drogowej (topnienie śniegu i lodu z dróg) [13], wspomagania solarnych systemów grzewczych [1], [3], itp. Termosyfonowe wymienniki ciepła zyskują coraz większą popularność jako systemy wspomagające pracę pomp ciepła stosowanych do ogrzewania budynków [10], [11]. Rozwiązanie takie nie wymaga dodatkowych nakładów 252 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/7 (2018) eksploatacyjnych, a w znacznym stopniu może przyczynić się do poprawy efektywności systemu ogrzewania. Podczas instalacji, a czasem również po dłuższej eksploatacji rury ciepła, może dojść do pochylenia termosyfonu względem płaszczyzny pionowej. Nawet nieznaczne odchylenie urządzenia wpływa na zachodzący w nim proces wrzenia, zmienia charakter przepływu oraz może prowadzić do powstania, tzw. wrzenia gejzerowego (ang. geyser boiling) [5]. Prawidłowa konstrukcja termosyfonu obniża ryzyko niepożądanych zjawisk, które mogą wystąpić w czasie użytkowania instalacji. Warunki pracy urządzenia zależą od: geometrii rury, zastosowanego czynnika chłodniczego, stopnia wypełnienia (stosunek objętości cieczy do objętości parowacza), właściwości termo-fizycznych płynu roboczego, kąta pochylenia termosyfonu, ciśnienia i temperatury pracy. Do ograniczeń cieplnych, które mogą wpływać na pogorszenie warunków pracy termosyfonu, n[...]

Modelowanie współczynnika efektywności ziębniczej w adsorpcyjnym systemie trigeneracyjnym


  W artykule przedstawiono analizę parametrów pracy ziębniczych systemów adsorpcyjnych przeznaczonych do pracy w instalacjach trigeneracyjnych. Zaproponowano model obliczeniowy, który dla wybranej pary roboczej (silikażel-woda) i zmieniających się parametrów źródeł ciepła umożliwia określenie wydajności oraz efektywności systemu adsorpcyjnego. Przeprowadzono analizę wpływu zmienności parametrów obiegu na efektywność i wydajność systemu chłodniczego. Wskazano maksymalne i minimalne wartości ciśnienia skraplania, w których możliwa jest realizacja obiegu sorpcyjnego. Wykazano, że dla określonej temperatury desorpcji, współczynnik COP przyjmuje wartość maksymalną, a położenie punktu maksimum można ustalać przez zmianę temperatury adsorpcji. MODELING of The coefficient of performance for cooling in adsorption trigeneration system The paper shows an analysis of parameters for adsorption refrigeration units in tri-generation systems. It proposes the mathematical model that enables determination of coefficient of performance and cooling capacity for chosen working pair (silica-gel/water) and variable heat source parameters. The analysis of influence of cycle parameters changeability onto COP and cooling capacity was performed. It indicates the maximal and minimal values of possible condensing pressure. It was demonstrated that for specified desorption temperature COP has its maximum and that this point can be changed by the change od adsorption temperature.Oznaczenia : COP - współczynnik efektywności chłodniczej, [...]

Przydatność mikroklimatyzacji osobistej opartej na materiałach zmiennofazowych w aspekcie wymagań technicznych i ergonomicznych


  W artykule przedstawiono uwarunkowania ergonomiczne i bhp dla systemów mikroklimatyzacji osobistej wykorzystujących efekt obniżania temperatury za pomocą materiałów zmiennofazowych. Omówiono i przedstawiono podstawowe materiały zmiennofazowe jak i mieszaniny eutektyczne wykorzystywane w tzw. kamizelkach klimatyzowanych. Na podstawie analizy danych eksperymentalnych dokonano oceny systemów takiej klimatyzacji do poprawy warunków pracy w ciężkich warunkach środowiskowych. Feasibilit y of personal wearable air-conditioning system using phase change materials in terms of technical requirements and ergonomics The article presents ergonomic and safety considerations for personal wearable air-conditioning systems based on cooling assisted by phase change materials. PCM materials as well as eutectic mixtures used in conditioned vests are described. Personal air-conditioning systems are evaluated based on the analysis of experimental data in order to improve human working conditions in harsh environments.1. Wprowadzenie Uwarunkowania dla systemów mikroklimatyzacji wykorzystujących procesy chłodnicze w aspekcie zasad ergonomii i bhp Obciążenie cieplne ludzi ubranych w ekwipunek ochronny i pracujących w środowiskach o podwyższonej temperaturze otoczenia stanowi istotny problem wielu gałęzi przemysłu. W wielu zakładach produkcyjnych występują stanowiska pracy charakteryzujące się zagrożeniem klimatycznym. Jest to wynikiem stosowanych technologii, urządzeń emitujących ciepło, jak i sytuacji ekstremalnych - awarie, pożary, wybuchy. Stanowiska pracy, na których temperatura otoczenia może być wyższa od temperatury ciała ludzkiego, uniemożliwiając przebieg naturalnego procesu chłodzenia organizmu, występują przykładowo w stalowniach, odlewniach, w górnictwie, hutach szkła, budownictwie, rolnictwie; wojskowości, górniczych służbach ratunkowych i pożarnictwie. Nowe klasyfikacje stanu zagrożenia termicznego zaostrzyły dotychczasowe kryteria o[...]

Możliwości wykorzystania ziębników naturalnych i ich mieszanin w wysokotemperaturowych sprężarkowych pompach ciepła


  W pracy przeprowadzono ocenę możliwości wykorzystania sprężarkowych pomp ciepła do podniesienia temperatury nośnika niskoparametrowej energii odpadowej. Analizie poddano obiegi termodynamiczne pomp ciepła pracujących na czynnikach naturalnych CO2 i N2O oraz mieszaninie zeotropowej ziębników R124/R142b/R600a, realizowane przy ekstremalnych wartościach temperatury parowania i kondensacji. Zamodelowano teoretyczne obiegi termodynamiczne możliwe do realizacji; określono parametry porównawcze. Zaproponowano sposób opisu strat dla obiegów rzeczywistych i obliczono wartości COP. Sformułowano wnioski dotyczące perspektyw eksploatacji takich pomp ciepła w warunkach rzeczywistych. Applicabilit y of natural refrigerants and their mi xtures in high -temperature vapor compression heat pumps The study was carried out to assess the possibility to use compression heat pumps to increase the temperature carrier of low-waste energy. We have analyzed thermodynamic cycles of heat pumps that use CO2, N2O and zeotropic mixture of R124, R142b and R600a as refrigerant, and are implemented at extreme temperatures of evaporation and condensation. Theoretical thermodynamic cycles that are feasible under such conditions were modeled and their comparative parameters were determined. Wstęp W technice cieplnej znane jest pojęcie niskotemperaturowej energii odpadowej definiowanej i wartościowanej za pomocą temperatury nośnika ciepła, a raczej różnicy temperatury pomiędzy temperaturą nośnika a temperaturą otoczenia. O technicznej i ekonomicznej przydatności energii cieplnej decyduje, obok rodzaju nośnika ciepła (woda, powietrze, gazy, spaliny, ciecze zanieczyszczone) poziom egzergii [15]. Przyjmując takie kryterium, można niskotemperaturowe ciepło odpadowe podzielić na [4, 15]: I. Ciepło teoretycznie bezużyteczne, które ze względu na temperaturę zbliżoną do temperatury otoczenia nie można technicznie lub ekonomicznie wykorzystać za pomocą klasycznych wymienni[...]

Analiza możliwości zastosowania czynników HFO w termosyfonowych wymiennikach ciepła stosowanych do odzyskiwania ciepła odpadowego z instalacji sanitarnych DOI:10.15199/9.2016.9.4


  Przedstawiono dynamiczny model różniczkowy pracy termosyfonowego wymiennika ciepła (TWC) odzyskującego ciepło odpadowe z tzw. ścieków szarych, stanowiących dolne źródło pompy ciepła. Model umożliwia symulację pracy TWC z różnymi czynnikami roboczymi oraz w zmiennym zakresie temperatury. Ze względu na dominujący wpływ nośnika ciepła na efektywność transportu ciepła w termosyfonie porównano efekty stosowania HFO 1234yf oraz HFO 1234ze(E), jako potencjalnych zamienników HCF 134a. Analizie poddano strumienie ciepła odbierane przez parowacz oraz liczbę rur ciepła niezbędną do przekazania wymaganego strumienia ciepła w zależności od zastosowanego czynnika roboczego.1. Wstęp Polityka Unii Europejskiej dąży do minimalizowania destrukcyjnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Wprowadzane są nowe, restrykcyjne ograniczenia związane z ekologicznym aspektem użytkowania instalacji grzewczych, chłodniczych i sanitarnych. Problem ten ściśle dotyczy nośników ciepła wykorzystywanych w tych instalacjach, występuje więc konieczność zastępowania stosowanych obecnie czynników zamiennikami, mniej degradującymi środowisko [10]. Nowymi, coraz powszechniej stosowanymi zamiennikami R134a są: ● R1234yf (HFO 1234yf), czyli 2,3,3,3-Tetrafluoroprop- 1-en (GWP = 4, ODP = 0) oraz ● R1234ze(E) (HFO 1234ze(E)), czyli trans-1,3,3,3-Tetrafluoropropen (GWP = 6, ODP = 0) [8], [13], [14]. Ze względu na odmienne właściwości fizykochemiczne, cieplne i przepływowe, a przede wszystkim ze względu na wysoką cenę (kilkadziesiąt razy większą niż R134a) oraz palność (6,0%-12,7% obj.), ich stosowanie wzbudza jednak wiele kontrowersji [2], [9]. Średnie zużycie wody w zależności od stylu życia mieszkańców wynosi 90 dm3-120 dm3 na dobę w osobę, w tym ok. 60 dm3-85 dm3 stanowi woda szara [6], definiowana przez normę PN-EN 12056-1:2002 jako lekko zanie- CIEPŁOWNICTWO ● OGRZEWNICTWO 366 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 47/9 (201[...]

 Strona 1