Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"aGaTa dUdek"

Charakterystyka natryskiwanej plazmowo powłoki NiCrBSi

Czytaj za darmo! »

Materiałem do badań był proszek na bazie niklu (NiCrBSi), który stosuje się na pokrycia elementów, zapewniając im odporność na zużycie ścierne czy erozję oraz odporność korozyjną. Metodą natryskiwania plazmowego wykonano powłokę o grubości około 400 µm na stali niskostopowej. Za pomocą rentgenowskiej analizy jakościowej określono skład fazowy: proszku NiCrBSi oraz naniesionej powłoki. [...]

Stereological description of HAp + ZrO2 powders in ceramic composites

Czytaj za darmo! »

A variety of advantages of implants which are composed of hydroxyapatites results, among other factors, from the level of their porosity. There are also attempts made to improve poor mechanical properties of HAp coatings through e.g. introduction of solid solution of Y2O3 in ZrO2 [1-12]. The investigations encompassed compositions of ceramic powders on the basis of HAp+ZrO2 with addition of 8[...]

Mikrostruktura i rozkład naprężeń w modyfikowanej wiązką plazmy warstwie wierzchniej stopu Ti-6Al-4V

Czytaj za darmo! »

Tytan i jego stopy są jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się grup materiałów. Ze względu na małą gęstość, dużą wytrzymałość właściwą oraz dobre właściwości korozyjne stopy te zyskały szczególną pozycję w przemyśle lotniczym, chemicznym, okrętowym, motoryzacyjnym, medycynie oraz wyrobie sprzętu sportowego [1÷4]. Oprócz konwencjonalnych zabiegów obróbki cieplnej i cieplno- chemicznej, w celu uzyskania określonych właściwości warstwy wierzchniej coraz częściej stosuje się modyfikację powierzchni przez oddziaływanie skoncentrowanych źródeł ciepła. Zastosowanie takich źródeł jak laser czy plazma, pozwala na precyzyjny wybór miejsca przeprowadzanej obróbki i uzyskanie warstwy wierzchniej o podwyższonych właściwościach użytkowych z zachowaniem pożądanych właściwości podłoża[...]

Wpływ dodatku ceramiki cyrkonowej na biotolerancję powłok hydroksyapatytowych

Czytaj za darmo! »

Doświadczenia kliniczne z biomateriałami metalicznymi wskazują, iż poprawa własności fizykochemicznych jest możliwa przez wytworzenie na ich powierzchni powłok bioceramicznych, których odpowiednia porowatość stwarza możliwość wrastania w nie tkanki biologicznej, co w konsekwencji może prowadzić do pełnej regeneracji kości. Szerokie zastosowanie warstwy bioceramicznej HAp w medycynie uzasadniają liczne zalety, takie jak: brak po zaimplantowaniu efektów cytotoksycznych oraz rakotwórczych, wysoka czystość chemiczna, dobra adaptacja w organizmie oraz korzystny skład chemiczny [1÷3]. Implanty o powierzchni pokrytej HAp mają jednak i wady. W wyniku obróbki termicznej dochodzi do dekompozycji hydroksyapatytu i powstania chemicznej niejednorodności powłoki. Zmiany te prowadzą w rezultacie do degradacji powłoki w ustroju oraz zmniejszają jej biokompatybilność. Jedne z aktualnie podejmowanych kierunków badań koncentrują się na modyfikowaniu powłok HAp dodatkiem tlenku cyrkonu stabilizowanego itrem (YSZ - Ytrrium Stabilized Zirconia). Tlenek cyrkonu mający dobre własności wytrzymałościowe jest wykorzystywany do wzmocnienia materiałów kruchych. Badania opisane między innymi w pracach [4÷8] dowodzą, że dodatek YSZ poprawia własności wytrzymałościowe warstwy HAp oraz połączenia podłoże-powłoka. Ponadto dodatek zmodyfikowanej ceramiki tlenkowej redukuje ilość powstającego w powłoce, kruchego tlenku wapnia CaO oraz stabilizuje fazę HAp. Przedmiotem badań prezentowanych w pracy jest wpływ dodatku ceramiki cyrkonowej na odporność korozyjną oraz zwilżalność powłok bioceramicznych. Materiał i metodyka badań Do wykonania powłok metodą natryskiwania plazmowego wykorzystano dostępne komercyjnie następujące proszki: -- hydroksyapatyt Ca10(PO4)6(OH)2 charakteryzujący się wysokim stopniem czystości (powyżej 99% mas.: Pb - 0,8 ppm, As < 1,0 ppm, Cd < 0,1 ppm, Hg < 0,1 ppm) oraz stosunkiem molowym Ca/P = 1,67, oraz dwa rodzaje tlenków cyrkonu modyfik[...]

Procesy korozyjne elementów wykonanych ze stali 16Mo3 eksploatowanych w kotłach fluidalnych


  Branża energetyczna dąży do zwiększania mocy swoich jednostek celem sprostania zapotrzebowania na rosnący popyt na energię elektryczną. Jednoczesne starania o ograniczenie emisji szkodliwych produktów procesu spalania skutkują między innymi poszukiwaniem alternatywnych paliw. W związku z powyższym wiele elektrowni w Polsce wykorzystuje technologie współspalania węgla i biomasy, co często prowadzi do awarii z racji przyspieszonej degradacji elementów ogrzewalnych kotła. W pracy przedstawiono wpływ współspalania biomasy na stal kotłową 16Mo3. The power industry tends to increase the power of units order to capable to demand for the growing demand for electricity. Simultaneous efforts to reduce emissions of harmful products of combustion process to effect, among others, searching for alternative fuels. Therefore, many power plants in Poland use the technology of co-firing coal and biomass which often leads to accelerated failure. The paper presents influence co-firing biomass on boiler steel 16Mo3. Słowa kluczowe: biomasa, współspalanie, stal kotłowa, energetyka Key words: biomass, co-firing, boiler steel, power industry.1. Wprowadzenie. Zgodnie z Dyrektywą Unijną nr 2009/28/WE udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii (energia elektryczna, ogrzewanie, chłodzenie, transport) do 2020 roku, powinien kształtować się na poziomie 20%. Ustalono cele strategiczne dla każdego z państw członkowskich (projekt Dyrektywy UE 2008/0016) - dla Polski w wysokości 15%. Zastosowanie biomasy, jako alternatywy dla paliw kopalnych niesie ze sobą szereg korzyści, między innymi [1÷4]: - "zerowy" bilans emisji CO2, ponieważ pod- czas procesu spalania biomasy do atmosfery emito- wana jest taka ilość CO2, jaką roślina przetworzyła w trakcie procesu fotosyntezy; - zmniejszenie emisji SO2, spowodowane mnie[...]

Characterization of the Cr3C2-NiAl coatings on sintered duplex stainless steels DOI:10.15199/28.2018.3.2


  The extremely interesting technology used for production of structural materials from metallic powders as a result of processes of forming and sintering is powder metallurgy (PM). This method allows to modify chemical composition in a very wide range which gives the possibility of production duplex steel with a varied microstructure [1, 2]. In the case of sintered duplex stainless steel (SDSS), it is possible to obtain a structure with different proportions of the basic structural components, i.e. austenite and ferrite. Taking into account high mechanical strengths, high toughness and good corrosion resistance, the SDSSs are used in industry, especially in highly industrialized countries [3÷6]. One of the most commonly used techniques to improve surface properties of steel are the coating processes or surface treatments [7, 8]. An interesting surface modification is the formation of coating based on chromium carbide. Chromium carbides have three polymorphic structures: the cubic (Cr23C6), the hexagonal (Cr7C3) and the orthorhombic (Cr3C2). In view of the best mechanical properties and appropriate adhesion to substrate, Cr3C2 is well-known chromium carbide [9, 10]. The chromium carbide coatings are widely used in high temperature applications (i.e. shaft bearings, seals, high-temperature furnaces, nozzles and metal machining moulds) because they present unique corrosion resistance and are characterized by higher hardness and strength than other carbides at such temperature. These coatings can be produced using electron beam physical vapour deposition (EB-PDV), atmospheric plasma spraying (APS) and high velocity oxy fuel (HVOF) [11÷13]. The method that enjoys unflagging interest is atmospheric plasma spraying (APS). In plasma spraying process, the powder (e.g. Cr3C2) is introduced into the plasma jet, which issue from a plasma torch. In the jet the powder is melted and propelled towards a substrate, where the formed a deposits [...]

Charakterystyka spiekanych stali stopowych przeznaczonych na okładki ogniw paliwowych

Czytaj za darmo! »

W dobie wyczerpujących się paliw kopalnych oraz dużego zanieczyszczenia środowiska poszukuje się rozwiązań technicznych, prowadzących do generowania energii z wysoką sprawnością i jednocześnie znikomą ilością zanieczyszczeń. Praca ogniwa paliwowego polega na generowaniu energii elektrycznej powstałej z reakcji utleniania dostarczanego paliwa [1]. Na rysunku 1 przedstawiono budowę niskotemperaturowego ogniwa paliwowego typu PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell - ogniwo paliwowe z membraną protono-wymienną). Pojedyncze ogniwo składa się z dwóch elektrod przedzielonych membraną oraz z zewnętrznych okładek. Paliwo (H2) oraz utleniacz (O2) doprowadzane są do elektrod kanalikami znajdującymi się na okładkach ogniwa. Na powierzchni elektrod zachodzą reakcje elektrochemiczne - na elektrodzie ujemnej utlenianie wodoru, a na elektrodzie dodatniej redukcja tlenu [2]. Zadaniem priorytetowym wielu ośrodków naukowych, zajmujących się badaniami nad ogniwami paliwowymi, jest wydłużenie czasu pracy ogniwa, redukcja masy oprzyrządowania, zmniejszanie kosztów produkcji [3]. Okładki/interkonektory (bipolar plates BPs) stanowią około 80% masy całkowitej ogniwa oraz około 45% kosztów produkcji. Odgrywają zatem znaczącą rolę w projektowaniu tego typu generatorów. Rolą BPs w ogniwie jest między innymi: równomierne rozprowadzenie reagentów do miejsc aktywnych, odprowadzenie ciepła, przewodzenie prądu między celami oraz przeciwdziałanie wyciekaniu reagentów i chłodzeniu mediów. Ze względu na wielofunkcyjność okładek, materiały przeznaczone na te elementy ogniwa powinny wykazywać szczególne własności fizyczne oraz chemiczne. Materiały, z których wykonywane są interkonektory, powinny charakteryzować się przede wszystkim dobrym przewodnictwem ciepła i prądu. Inne ważne wymagane własności fizyczne to: wysoki współczynnik rozszerzalności cieplnej i hydrofobowości, odporność na korozję. Klasyfikację materiałów przeznaczonych na BPs przedstawiono na [...]

Spiekane stale nierdzewne jako okładki ogniw paliwowych - wpływ parametrów spiekania


  Ogniwo paliwowe jest urządzeniem elektrochemicznym, w którym ener- gia chemiczna zawarta w paliwie jest bezpośred- nio zamieniana na energię elektryczną. Produktami ubocznymi tej konwersji są jedynie woda i ciepło [1]. Czynnikami, wpływającymi na intensywność zachodzących procesów elektrochemicznych, są właściwości materiałów wykorzystywanych na ele- menty ogniwa oraz środowisko pracy ogniwa. Prace nad ogniwami paliwowymi, koncentrują się obec- nie nad wydłużeniem czasu pracy, redukcją masy i gabarytów oraz obniżeniem kosztów produkcji. Pojedyncza cela ogniwa paliwowego składa się z membrany/elektrolitu oraz elektrod po obu jej stro- nach. Całość zamknięta jest z obu stron okładkami/ interkonektorami bipolarnymi lub monopolarnymi. Okładki ogniwa stanowią zasadniczy element gene- ratora gdyż stanowią 80 % masy oraz 45 % kosztów ogniwa [2÷5]. Do zadań okładek należy równomier- ne rozprowadzenie paliwa gazowego oraz powietrza, przewodzenie prądu elektrycznego między sąsiadu- jącymi ze sobą celami, odprowadzanie ciepła z ogni- wa oraz nie dopuszczanie do wytworzenia wycieków gazów i wychłodzenia. W pracy przedstawiono możliwości zastosowa- nia materiałów spiekanych do wytwarzania elemen- tów generatorów energii elektrycznej i ciepła. 2. Materiał do badań i metodyka badań. Do badań użyto zakupiony komercyjnie proszek 304LHD (odpowiednik stali X2CrNi 19-11 według PN-EN ISO 10088-1: 2007) rozpylany wodą. Skład chemiczny proszku prezentuje tabl. 1. Morfologię proszku 304LHD określoną na mikroskopie ska- dr inż. renaTa WłodarCzyk Politechnika Częstochowska, Katedra Inżynierii Energii ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa dr inż. aGaTa dUdek Prof. dr hab. inż. zyGmUnT niTkieWiCz Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Materiałowej al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa e-mail: dudek@wip.pcz.pl 􀀶piekane stale nierdzewne jako okładki ogniw paliwowych - wpływ parametrów spiekania Sintered[...]

 Strona 1  Następna strona »