Wyniki 1-10 spośród 31 dla zapytania: authorDesc:"MIECZYSŁAW TRYPUĆ"

Wanadanowa metoda wytwarzania K2CO3

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono bezodpadową metodę wytwarzania K2CO3 opierającą się na karbonizacji wodno-amoniakalnych roztworów KVO3, w której w trakcie procesu do fazy stałej przechodzi trudno rozpuszczalny osad NH4VO3, a w roztworze pozostaje KHCO3 lub mieszanina KHCO3 i K2CO3. Odfiltrowany osad NH4VO3 poddaje się procesowi kalcynacji, w wyniku czego otrzymuje się NH3 i V2O5, które są zawracane do proce[...]

Z półki księgarskiej Agnieszka Makara, Zygmunt Kowalski INNOVATIVE BIO-PRODUCTS FOR AGRICULTURE. PIG MANURE UTILIZATION AND TREATMENT (Innowacyjne bioprodukty pochodzenia rolniczego. Wykorzystanie i przerób gnojowicy świńskiej) DOI:

Czytaj za darmo! »

Gnojowica świńska to dostępny w Polsce w dużych ilościach surowiec do produkcji naturalnych nawozów rolniczych. Surowiec ten sprawia jednak poważne trudności w racjonalnym wykorzystaniu. Prasa często donosi o wypadkach śmiertelnych spowodowanych nieumiejętnym obchodzeniem się z gnojowicą. Spektakularny wypadek miał miejsce w 2014 r. w Karczówce koło Żagania w Lubuskiem. W zbiorniku z gnojowicą utopiło się siedem osób: mężczyzna, który wpadł do zbiornika w trakcie jego opróżniania i sześć osób, które pospieszyły mu na ratunek. Recenzowana książka stanowi cenne kompendium wiedzy na temat metod przetwarzania i wykorzystania gnojowicy świńskiej, przydatne zarówno dla specjalistów interesujących się technologią utylizacji gnojowicy świńskiej, jak i dla hodowców trzody chlewnej. Książka zawiera opis właściwości różnych rodzajów gnojo[...]

Badania nad otrzymywaniem NaVO3 i HCI z NaCl i V2O5 w obecności pary wodnej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem NaVO3 i HCI z NaCl i V2O5 w obecności pary wodnej. Stwierdzono, że badany proces biegnie zgodnie z ogólnym równaniem reakcji, a stopień przemiany zależy od czasu i temperatury. Na podstawie uzyskanych danych określono maksymalną temperaturę, w której można prowadzić omawiany proces. odę wytwarza się obecnie prawie wyłącznie metodą Solvaya. Proces [...]

Badanie wpływu zawartości krzemionki w mieszaninie reakcyjnej na wydajność syntezy NaVO3 z V2O5 i NaCI w obecności pary wodnej

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania mające na celu uzyskanie 100- -proc. wydajności otrzymywania metawanadanu sodu i chlorowodoru z pięciotlenku wanadu i chlorku sodu w obecności pary wodnej. Do środowiska reakcji wprowadzono piasek kwarcowy w charakterze nośnika mieszaniny reakcyjnej. Badania przeprowadzono dla różnej zawartości piasku (20÷200% w stosunku do masy mieszaniny reakcyjnej), dla różnego stop[...]

Optymalne parametry precypitacji metawanadanu amonu z ługu pofiltracyjnego pochodzącego z otrzymywania sody z azotanu sodu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań utylizacji ługu pofiltracyjnego pochodzącego z produkcji węglanu sodu metodą soda-chlor-saletra (SCS). Proponowany proces polega na konwersji azotanu amonu do azotanu sodu za pomocą metawanadanu sodu. Na podstawie uzyskanych danych eksperymentalnych określono optymalny czas i temperaturę strącania metawanadanu amonu. W ramach przeprowadzonych badań wyznaczono wydajność reakcji oraz oszacowano zanieczyszczenie produkowanego azotanu sodu solami wanadanowymi. NH4VO3 was pptd. from aq. solns. of NH4NO3 in presence of NaCl by addn. of a soln. of NaVO3 to study the processing of post-filtration lye from a com. process for manufg. of NH4NO3 by the Na2CO3-Cl-NaNO3 method. The optimum temp. of pptn. was 293-303 K, the time 4-5 h (yield of NH4VO3 85-86%). [...]

Odzysk składników zużytego katalizatora wanadowego za pomocą roztworów kwasu siarkowego(VI)

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ temperatury, czasu, stężenia kwasu w roztworze ługującym, wielkości ziaren katalizatora, stosunku fazy stałej do fazy ciekłej (S/L) na stopień odzysku związków wanadu, potasu i żelaza ze zużytego katalizatora wanadowego, pochodzącego z węzła utleniania SO2 do SO3, za pomocą roztworów kwasu siarkowego(VI). Uzyskiwane wydajności w przypadku związków wchodzących w skład fazy aktywnej katalizatora (wanad ok. 90% i potas ok. 75%) są zadowalające z technologicznego punktu widzenia. Spent V catalyst of SO2 to SO3 oxidn. (grain size 0.180-0.500 mm) was leached with H2SO4 (conc. 5-40% by mass) under stirring at 293-333 K for 8 h to recover its V2O5 and K2O components. Under optimum conditions (H2SO4 concn. 5%, temp. 293 K, catalyst grain size 0.25 mm, leaching time 1 h[...]

Wpływ Rosulfanu L i Sulforokanolu L225/1 na właściwości strącanego węglanu wapnia

Czytaj za darmo! »

Otrzymano strącany węglan wapnia z płynu podestylacyjnego DS i ługu pofiltracyjnego po odfiltrowaniu osadu NaHCO3 metody Solvaya w obecności dwóch anionowych środków powierzchniowo czynnych: Rosulfanu L i Sulforokanolu L225/1. Badania prowadzono w zakresie temp. 293-313 K. W procesie wykorzystano roztwory stężone, które dozowano w stosunku stechiometrycznym, szybkość dozowania 4 i 60 min, a szybkość mieszania reagentów 500 obr/min. Zastosowano surfaktanty w ilości 0,5, 1,0 oraz 1,5 cz. mas. Dla otrzymanych prób CaCO3 oznaczano gęstość nasypową i utrząsową, chłonność wody, oleju parafinowego i ftalanu dibutylu, oraz formę krystalograficzną otrzymanych kryształów. CaCO3 was pptd. from waste liqs. from Solvay process at 293-313 K and 500 rpm in presence of 2 com. surface active agents (0.5-1.5 mass parts) for 2 or 60 min. Bulk and packing d., H2O, o-C6H4(COOBu)2 and paraffin oil absorption capacity, particle size distribution and crystallog. form of the CaCO3 crystals were detd. The addn. of surface active agents resulted in increasing the packing d. of the CaCO3 crystals. Pod względem powszechności występowania węglan wapnia pochodzenia naturalnego zajmuje jedno z czołowych miejsc. Stanowi on ok. 4% skorupy ziemskiej w postaci wielu skał, jest składnikiem szkieletu organizmów żywych, materiałem budulcowym muszli czy też rogów zwierząt1). Pomimo że CaCO3 jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń Katarzyna Białowicz*, Mieczysław Trypuć Wpływ Rosulfanu L i Sulforokanolu L225/1 na właściwości strącanego węglanu wapnia Effect of Rosulfan L and Sulforokanol L225/1 on calcium carbonate properties Prof. dr hab. Mieczysław TRYPUĆ w 1963 roku ukończył studia na Wydziale Matematyki-Fizyki-Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest emerytowanym profesorem Wydziału Chemii UMK. Specjalność - technologia chemiczna nieorganiczna. Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń, tel.: (56) 611[...]

Wpływ warunków strącania na właściwości CaCO3 otrzymanego z płynu podestylacyjnego i ługu pofiltracyjnego z metody Solvaya w temperaturze 313 K


  Przedstawiono wyniki badań dotyczące otrzymywania węglanu wapnia w temp. 313 K z odpadowego płynu podestylacyjnego i ługu pofiltracyjnego pochodzących z produkcji sody metodą Solvaya. Reagenty dozowano w stosunku stechiometrycznym a czas dozowania zmieniał się w zakresie 2-30 min. Przeprowadzono również strącanie węglanu wapnia w obecności niejonowego środka powierzchniowo czynnego Rokafenolu N3. Oznaczano gęstość nasypową i utrząsową, chłonność wody, oleju parafinowego i ftalanu dibutylu, rozkład wielkości cząstek oraz formę krystalograficzną otrzymanego CaCO3. CaCO3 was pptd. from waste liqs. from Solvay process at 313 K for 2-30 min. Addnl. CaCO3 was pptd. in presence of Rokafenol N3 (0.1-1.5 mass parts) for 2 to 30 min. Bulk and packing d., H2O, o-C6H4(COOBu)2 and paraffin oil absorption capacity, particle size distribution and crystallog. form of the CaCO3 crystals were detd. The addn. of surface active agent resulted in increasing the packing d. of the CaCO3 crystals. Znane są liczne sposoby otrzymywania węglanu wapnia technicznego i modyfikowanego wykorzystywanego jako wypełniacz, oraz dla potrzeb farmacji o dużym ciężarze utrząsowym1-6). Powstaje on w wyniku reakcji płynu podestylacyjnego (DS) powstającego podczas produkcji sody metodą Solvaya z ługiem pokrystalizacyjnym z oddziału produkcji sody oczyszczonej lub roztworem wodorowęglanu sodu, w temperaturze nie przekraczającej 323 K. Niedogodnością tych rozwiązań jest to, że płyn pofiltracyjny po odsączeniu CaCO3, zawierający głównie NaCl, kierowany jest w całości do otwartych zbiorników wodnych, wpływając negatywnie na naturalne środowisko. Stosowanie w procesie precypitacji węglanu wapnia Na2CO3, NaHCO3 lub gazowego tlenku węgla(IV) pochodzącego z rozkładu kamienia wapiennego, wpływa niekorzystnie na wskaźniki ekonomiczne metody Solvaya otrzymywania węglanu sodu7-12). Zaproponowano metodę otrzymywania strącanego węglanu wapnia z odpadowego płynu podestylacyjn[...]

Strącanie węglanu wapnia z płynu podestylacyjnego i ługu pofiltracyjnego pochodzących z procesu Solvaya w obecności szczepionki

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania otrzymywania strącanego węglanu wapnia z płynu podestylacyjnego DS i ługu pofiltracyjnego po odfiltrowaniu osadu NaHCO3, pochodzących z procesu Solvaya, w obecności szczepionki krystalicznej CaCO3. Badania prowadzono w zakresie temp. 293-323 K. W procesie wykorzystano roztwory stężone, które dozowano w stosunku stechiometrycznym, czas dozowania zmieniał się w zakresie 2-30 min, a szybkość mieszania reagentów wynosiła 500 obr/min. Dla otrzymanych próbek CaCO3 oznaczano gęstość nasypową i utrząsową, chłonność wody, oleju parafinowego i ftalanu dibutylu, rozkład wielkości cząstek oraz formę krystalograficzną otrzymanych produktów. CaCO3 was pptd. from waste solns. delivered in Solvay process for prodn. of NaOH at 293-323 K under stirring 500 rpm for 2-30 min in presence of CaCO3 nucleation. The product showed high purity and high apparent d. (up to 1379 g/L). Węglan wapnia pochodzenia naturalnego jest stosowany przede wszystkim, jako materiał budowlany oraz jako surowiec przemysłu chemicznego do wytwarzania tlenku węgla(IV), węglanu sodu i soli wapniowych. Wykorzystywany jest również jako wypełniacz w przemyśle gumowym i papierniczym1-3). Takie zastosowania węglanu wapnia nie wymagają jego ściśle określonych właściwości fizykochemicznych. Jednakże w niektórych branżach przemysłu chemicznego, np. w kosmetyce lub farmacji, wymagania co do jego właściwości są bardzo wysokie i zróżnicowane. Z tego względu węglan wapnia pochodzenia naturalnego zastępuje się tam produktem syntetycznym, wytwarzanym w wyniku reakcji soli wapniowych z odpowiednimi węglanami4-9). We wcześniejszych pracach10-12) przedstawiono możliwości wykorzystania odpadowego płynu podestylacyjnego (DS) oraz ługu pofiltracyjnego po odfiltrowaniu osadu NaHCO3, pochodzących z procesu Solvaya, do otrzymywania strącanego węglanu wapnia, przeznaczonego dla różnych branż przemysłu chemicznego, łącznie z branżą farmaceutyczną. Omówiono tam wpływ te[...]

 Strona 1  Następna strona »