Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"JAN SURYGAŁA"

Emisje lotnych węglowodorów podczas wydobycia i przetwarzania paliw kopalnych

Czytaj za darmo! »

Przeanalizowano dane literaturowe dotyczące emisji węglowodorów lotnych do atmosfery w trakcie wydobywania, przetwarzania, magazynowania i dystrybucji paliw naturalnych: węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego i biomasy. Źródła emisji metanu i ich udział w emisji całkowitej szacowane są następująco: sektor ropy naftowej i gazu 14-18%, górnictwo węglowe 11%, składowanie odpadów stałych 9%, utyl[...]

Przepracowane oleje smarowe

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości, zasoby, sposoby zbiórki i zagospodarowania przepracowanych olejów smarowych, a także oddziaływanie na środowisko różnych metod ich utylizacji. Zbiórka i przerób takich olejów wymagają odpowiedniego nadzoru i subwencji rządowych. Zalecane są rerafinacyjne metody utylizacji przepracowanych olejów (z węzłem hydrorafinacji). Przepracowanymi olejami nazywa się oleje smarowe,[...]

Dziś i jutro ropy naftowej

Czytaj za darmo! »

Omówiono potrzeby energetyczne świata, krajów OECD i Polski. Podano prognozy zapotrzebowania na poszczególne nośniki energii, a zwłaszcza na ropę naftową, w roku 2010. Przedstawiono wielkość zasobów i wydobycie ropy naftowej na świecie i w Polsce. użycie energii jest istotnym elementem rozwoju gospodarczego. Wzrost wskaźnika PKB jest związany z tempem wzrostu zużycia energii, co udowodni[...]

Ocena przydatności smół z szybkiej pirolizy węgla do o trz ymywania syntetycznej ropy węglowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano sposób charakteryzowania smół z szybkiej pirolizy węgla stosowanych jako surowiec w procesach otrzymywania syntetycznych paliw płynnych. Oznaczono reaktywność badanych smół w procesie katalitycznego uwodornienia, określając stopnie konwersji, wydajności procesu oraz właściwości uzyskiwanej syntetycznej ropy. Pro g n o zy sy tu a c ji p a liwowo-energetycznej, ja k a będzie p an ow a ła w k ra ju do ro k u 2000, oraz ekologiczne uw a ru n k ow a n ia rozwoju en e rg e ty k i w sk a zu ją n a konieczność p o d ję c ia d z ia łań w z ak re sie w d ra ż a n ia do p rz em y słu p ro cesów termochemicznego p rz e ro b u węgla, w k tó ry c h uzysk iw an o by bezdymne p a liw a energetyczne o małej z aw a rtości sia rk i, p ro d u k ty ciekłe (smoły) n a d a ją c e się do p rz e tw o rz en ia n a p a liwa płynne oraz gaz opałowy. Z daniem n iek tó ry ch a u to rów 1>2), do ro k u 2000 procesem w y tlew an ia pow in n y być objęte wszystkie węgle energetyczne (głównie b ru n a tn e ), co byłoby źródłem ok. 30 min t prasmoły. Techniczne, k ad row e i ekonomiczne możliwości k r a ju są je d n a k n iew y sta rc z a ją c e do zrealizowania tak ich g ig an ty czn ych przedsięwzięć. Należy sądzić, że z ak res wd ro ż eń p ro cesów termochemicznej p rz e ró b k i węgla do p rz em y słu b ę dzie* znacznie węższy. Niemniej je d n a k dotychczasowy rozwój b a d a ń nad szybką p iro lizą w ę g la 8_^5), ja k również w y n ik i w stęp n y ch b a d a ń n a d p rz e ró b k ą .otrzymywanych w tym procesie p ra sm ó ł n a sy n te ty c zn ą ropę p o zw a la ją przypuszczać, że w Polsce będzie to pierwszy surowiec, z któ reg o zostanie uzy sk an a sy n te ty c zn a ro p a węglowa w sk a li p rzemysłowej. Bad an ia n ad u sz la ch e tn ian iem smół o trzymywan y ch w pro c e sa ch p irolizy węgla są p rowad zo n e w In s ty tu c ie Chemii i Technologii N a fty i Węgla P o lite ch n ik i W rocławskiej (IChiTN PW). Znajomość chemicznej i s [...]

Bezpośrednie upłynnianie węgla w trójfazowym reaktorze fluidalnym DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano efektywność bezpośredniego upłynniania węgla w procesach katalitycznego i bezkatalitycznego uwodornienia prowadzonych w trójfazowym reaktorze fluidalnym. Określono wydajność produktów uwodornienia, podano ich charakterystykę fizykochemiczną i strukturalną. Masowa produkcja olejów opałowych i syntetycznej ro py z węgla wymaga zastosowania metod bezpośredniego uwodornienia węgla umożliwiających uzyskanie największej ilości produktów ciekłych z jednostki masy surowca. Spośród wielu nowych propozycji realizacji procesu upłynniania 2) tylko nieliczne udało się doprowadzić do etapu bad ań w skali p ilotowe j3). Do tej ostatniej grupy można zaliczyć ulepszoną metodę Bergiusa, badaną w instalacji pilotowej w Bottrup (RFN), oraz metodę H-Coal, badaną w instalacji pilotowej w Catlettsburg (Kentucky, USA). W metodzie realizowanej w B o ttru p 4), jakkolwiek ulepszonej w porównaniu z klasyczną metodą Bergiusa, wykorzystuje się katalizatory o małej aktywności, przez co temp e ra tu ra procesu jest nadal wysoka (730 — 750 К), a ciśnienie sięga 30 MPa. W metodzie H-Coal zaś stosuje się znacznie łagodniejsze warunki upłynniania: temperaturę 690 720 К i ciśnienie wodoru poniżej 20 MPa. Istota tej metody polega na uwodornieniu zawiesiny węglowej w reaktorze z "pseudowrzącym" złożem wysokoaktywnego katalizatora rafin ery jn ego — CoMo/A120?. Stan fluidalny katalizatora (złoże "pseudowrzące") jest utrzymywany dzięki pionowemu przepływowi przez złoże heterogennego strumienia recyrkulowanych reagentów, do którego są wprowadzone strumienie świeżej zawiesiny węgla w oleju obiegowym oraz wodoru 5). Metoda H-Coal, do której realizacji stosuje się trójfazowy reak to r fluidalny, została gruntownie zbadana w skali laboratoryjnej (60 tys. godzin pracy) oraz w skali doświad*) Fotografię Autora zamieściliśmy w nr. 1/86 na str. 36 (red.). I 9 0 PRZEMYSŁ CHEMICZNY x o ° 65/3 (1986) cza kie j (Process Development Unit, 10 t[...]

Kontrowersje wokół eteru metylo-tert-butylowego jako komponentu benzyn

Czytaj za darmo! »

Przeanalizowano doniesienia literaturowe dotyczące stosowania MTBE jako komponentu benzyny. Przedyskutowano zagrożenia ekologiczne związane z użytkowaniem standardowej benzyny, cele reformułowania benzyny, poprawę czystości powietrza poprzez stosowanie komponentów tlenowych, produkcję i stosowanie MTBE, korzyści wynikające ze stosowania MTBE w benzynie, toksyczność i degradowalność MTBE. [...]

Ropa naftowa - od Łukasiewicza do współczesności

Czytaj za darmo! »

Podano rys historyczny odkryć oraz zastosowań ropy naftowej od starożytności do czasów Łukasiewicza, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejon Podkarpacia. Omówiono początkowy okres rozwoju przemysłu rafineryjnego oraz okres dynamicznego rozwoju tego sektora w okresie międzywojennym i po II Wojnie Światowej. Podano obecne znaczenie ropy naftowej dla gospodarki światowej. A review covering [...]

Działalność proekologiczna w przemyśle rafineryjnym

Czytaj za darmo! »

Podano wielkości emisji typowych gazów rafineryjnych, ilość odprowadzanych ścieków i powstających odpadów w rafineriach krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w największej krajowej rafinerii PKN Orlen SA. Omówiono działalność dostosowawczą do standardów Unii Europejskiej, w zakresie ochrony powietrza, poprawy gospodarki wodno-ściekowej, minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów[...]

Wycieki ropy naftowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rodzaje i szacunkowe wielkości wycieków naftowych na świecie i w Polsce. Wyszczególniono obiekty infrastruktury stwarzające ryzyko skażenia środowiska naturalnego produktami naftowymi. ynamiczny rozwój motoryzacji w Polsce pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na paliwa, co wiąże się z koniecznością zakupu i przetworzenia większej ilości ropy naftowej oraz rozwoju takich dzied[...]

 Strona 1  Następna strona »