Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW TORSKI"

Badania nad otrzymywaniem NaVO3 i HCI z NaCl i V2O5 w obecności pary wodnej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem NaVO3 i HCI z NaCl i V2O5 w obecności pary wodnej. Stwierdzono, że badany proces biegnie zgodnie z ogólnym równaniem reakcji, a stopień przemiany zależy od czasu i temperatury. Na podstawie uzyskanych danych określono maksymalną temperaturę, w której można prowadzić omawiany proces. odę wytwarza się obecnie prawie wyłącznie metodą Solvaya. Proces [...]

Badanie wpływu zawartości krzemionki w mieszaninie reakcyjnej na wydajność syntezy NaVO3 z V2O5 i NaCI w obecności pary wodnej

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania mające na celu uzyskanie 100- -proc. wydajności otrzymywania metawanadanu sodu i chlorowodoru z pięciotlenku wanadu i chlorku sodu w obecności pary wodnej. Do środowiska reakcji wprowadzono piasek kwarcowy w charakterze nośnika mieszaniny reakcyjnej. Badania przeprowadzono dla różnej zawartości piasku (20÷200% w stosunku do masy mieszaniny reakcyjnej), dla różnego stop[...]

Badanie procesu precypitacji węglanu wapnia w obecności pola elektromagnetycznego

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ obecności pola elektromagnetycznego na proces precypitacji, uziarnienie oraz gęstość nasypową i utrząsową węglanu wapnia. Stwierdzono możliwość prowadzenia procesu strącania CaC03 w znacznie krótszym czasie dozowania reagentów i w wyższej temperaturze, bez ujemnego wpływu na wymienione wielkości. Przemysł farmaceutyczny stawia syntetycznemu węglanowi wapnia specyficzne wymagan[...]

Badanie procesu precypitacji węglanu wapnia w obecności środków powierzchniowo czynnych

Czytaj za darmo! »

Omówiono badania nad otrzymywaniem strącanego węglanu wapnia z odpadowego płynu z węzła regeneracji amoniaku (DS) i roztworu wodorowęglanu sodu, prowadzone w obecności środków powierzchniowo czynnych. Stwierdzono, że niewielki dodatek tych środków do środowiska reakcji sprzyja tworzeniu się aglomeratów o zwartej formie geometrycznej, a więc powoduje wzrost gęstości nasypowej i utrząsowej pro[...]

 Strona 1