Wyniki 1-10 spośród 24 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej S. Polak"

Mapy wiedzy w organizacji

Czytaj za darmo! »

Mapa wiedzy pozwala szerzej spojrzeć na aktywność człowieka w organizacji.Jest wiele instrumentów zarządzania wiedzą. Specjaliści od zarządzania zaliczają do nich: spotkania komunikacyjne, nabycie wiedzy z zewnątrz, wspólną wizję, rotację stanowisk pracy, pracę zespołową i szereg innych. Z kolei informatycy proponują następujące narzędzia: zarządzanie dokumentami, preselekcję danych, ocenę [...]

Zarządzanie zmianami technicznymi

Czytaj za darmo! »

Liczba i jakość wprowadzonych zmian w przedsiębiorstwie świadczy o wyzwoleniu potencjału twórczego personelu, otwartości na innowacje.Przedsiębiorstwa można podzielić na dwie grupy, patrząc z punktu widzenia odpowiedzialności za obsługę zmian technicznych (konstrukcyjnych i technologicznych). Do pierwszej grupy zaliczyć można te, które zajmują się odtwarzaniem produktów na podstawie cudzej [...]

Zarządzanie konfiguracją w praktyce budowy maszyn

Czytaj za darmo! »

Zarządzanie konfiguracją wymusza zmiany w spojrzeniu na wyrób.Współczesne wyroby wytwarzane metodami przemysłowymi odznaczają się w większości przypadków dużą złożonością. W toku rozwoju zapisu konstrukcji takich wyrobów utrwalił się zwyczajowo podział na zespoły i części, które są uporządkowane w postaci struktury wyrobu. Ten zapis wyrobu w postaci struktury nadaje się dla produkcji ustabi[...]

Badania wyrobów w przedsiębiorstwie budowy maszyn

Czytaj za darmo! »

Współczesny rynek, konkurencja globalna wymusza ciągłe dążenie przedsiębiorstw do wypuszczania na rynek nowych, innowacyjnych wyrobów. W związku z tym przedsiębiorstwa oferują różne ich odmiany tworzone na podstawie wyrobów standardowych. W ten sposób uzupełniają lukę rynkową; jednak wiąże się to z prowadzeniem nowych badań. Istotne znaczenie ma tu etap analizy wstępnej przedsięwzięcia, w [...]

Zarządzanie przedsięwzięciem

Czytaj za darmo! »

Stosowanie metod inżynierii jakości zwiększa sprawność zarządzania przedsięwzięciem. Wstęp. Wdrożenia podejścia procesowego do zarządzania ma za sobą większość przedsiębiorstw, a wiele z nich posiada certyfikaty systemu zarządzania. Wprowadzenie tego podejścia jest dużym sukcesem przedsiębiorstwa, gdyż daje możliwości dalszego jego wykorzystania w realizacji przedsięwzięć gospodarczych ró[...]

Wdrażanie systemu zintegrowanego w przedsiębiorstwie

Czytaj za darmo! »

Podstawowym problemem przedsiębiorstwa jest panowanie nad terminami i kosztami realizacji zamówienia klienta - jest to podstawowy argument przemawiający za wdrażaniem informatyki w sferze technicznego przygotowania produkcji.Projekty informatyczne (ICT) mogą być finansowane w ramach grantów unijnych. Jednak w raportach ekspertów z branży informatycznej zwraca się uwagę na niską efektywność t[...]

Zastosowanie e-learningu w uczelni

Czytaj za darmo! »

Nauczanie na odległość stało się już w wielu krajach trwałym elementem kształcenia na poziomie wyższym, a jego znaczenie wzrasta z roku na rok. Wstęp E-learning jest przedsięwzięciem dydaktycznym obarczonym dużym ryzykiem niespełnienia wymagań kształcenia. Bezpośredni kontakt ze studentem jest ograniczony i jego oczekiwania są trudne do zidentyfikowania. Powstają tutaj następujące pytania [...]

 Strona 1  Następna strona »