Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Mielniczuk"

Wymagania higieniczno-sanitarne w zakresie materiałów i wyrobów, przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Czytaj za darmo! »

Zbigniew Mielniczuk: Wymagania higieniczno- sanitarne w zakresie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Ustawodawstwo krajowe związane z wymaganiami higienicznosanitarnymi, dotyczącymi materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest już zharmonizowane z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Podstawę przepisów krajowych stanowią dyrektywy Komis[...]

Metody badania migracji szkodliwych substancji z opakowań do żywności

Czytaj za darmo! »

Stały wzrost zastosowań tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury w produkcji opakowań, w tym przeznaczonych do kontaktu z żywnością, sprawia, że coraz większe znaczenie ma ich ocena z punktu widzenia wymagań sanitarno-higienicznych. Bardzo ważny element tej oceny stanowi oznaczanie migracji specyficznej substancji małocząsteczkowych do żywności. Z punktu widzenia zagrożeń związanych z migracją substancji szkodliwych do żywności, najmniejsze zagrożenie stwarzają opakowania szklane oraz z papieru i tektury. Natomiast z największym ryzykiem wiąże się stosowanie opakowań z tworzyw sztucznych. Opakowania z tworzyw sztucznych są obecne na rynku stosunkowo od niedawna. Jako pierwsza, na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku pojawiła się uodporniona na wilgoć folia z regenerowanej celulozy, uważana za naturalne tworzywo sztuczne i obiegowo zwana celofanem. Każda następna dekada przynosiła wzrost zastosowań w dziedzinie opakowań coraz to nowych rodzajów odkrytych wcześniej tworzyw. Metody badania migracji szkodliwych substancji z opakowań do żywności Testing methods of harmful substances migration from packaging to food KAROL BAL, ZBIGNIEW MIELNICZUK Ze względu na szczególne cechy materiałów opakowaniowych celowe wydaje się omówienie specyficznych substancji szkodliwych dla zdrowia zawartych przede wszystkim w opakowaniach z tworzyw sztucznych. Należy zauważyć, że tworzywa sztuczne mogą występować także w opakowaniach wielomateriałowych, składających się w przeważającej części z papieru lub tektury. Opakowania z tworzyw sztucznych Polimery jako związki wielkocząsteczkowe nie wykazują zdolności migracji do żywności i są uznawane za nietoksyczne. Obawy budzą natomiast substancje małocząsteczkowe, które we wzajemnym kontakcie produktu spożywczego z opakowaniem mogą migrować z materiału opakowaniowego do żywności, stwarzając zagrożenie dla zdrowia konsumenta. Dotyczy to zarówno monomerów wykorzystanych w procesie polimeryzacji, [...]

Badania zawartości aldehydu octowego w butelkach z PET oraz w wodzie mineralnej, przechowywanej w tych butelkach

Czytaj za darmo! »

Adam Fotek, Zbigniew Mielniczuk: Badania zawartości aldehydu octowego w butelkach z PET oraz w wodzie mineralnej przechowywanej w tych butelkach. Obecność aldehydu octowego w wyrobach z PET jest wynikiem procesu termicznego wytwarzania tych wyrobów. Z uwagi na dużą lotność aldehydu octowego i konieczność stosowania kłopotliwego sposobu przygotowania prób do badań, prawidłowe wykonanie oznaczeń zawartości tego aldehydu w wyrobach z PET, należy do zadań trudnych i wymaga ścisłego przestrzegania ustalonych warunków przygotowania próbek oraz przeprowadzenia oznaczeń. Uniknięcie strat aldehydu octowego w warunkach przygotowania prób do badań chromatograficznych wymaga mielenia w atmosferze ciekłego azotu. W artykule omówiono wykorzystaną w wykonanych badaniach chromatograficzną metodę oznaczania zawartości aldehydu octowego, przy wykorzystaniu chromatografu gazowego sprzężonego z selektywnym detektorem mas. W badanych butelkach z PET zawartość aldehydu octowego kształtowała się na poziomie 4-5,5 mg/kg tworzywa, w tym również w przypadku butelek, w produkcji których zastosowano bloker aldehydu octowego. Pomimo dość znacznych zawartości aldehydu octowego w badanych butelkach, nie stwierdzono obecności tego aldehydu w wodzie mineralnej niegazowanej, jak i gazowanej, przechowywanej w okresie wielomiesięcznym, zarówno butelkowanej zakupionej w sklepie, jak i pobranej z butelek wykonanych próbnie, przy uzyskanym limicie detekcji 12 ppb.W przepisach sanitarno-higienicznych Komisji Europejskiej zawartych w dyrektywie 2002/72/EC [1], jak i w zgodnych z tą dyrektywą aktualnych przepisach krajowych [2], dotyczących wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, ustalono limit migracji specyficznej (SML) wynoszący 6 mg/kg na kg żywności lub płynu modelowego, imitującego żywność w badaniach. Przepisy te nie określają natomiast wymagań w zakresie zawartości aldehydu octowego w wyrobach wykonanych z tworzyw sztucznych, w [...]

Zastosowanie chromatografi i gazowej i spektrometrii mas do badania migracji benzofenonu i 4-metylobenzofenonu z zadrukowanych opakowań do żywności

Czytaj za darmo! »

Zdecydowana większość wszystkich produktów żywnościowych trafi ających na rynek sprzedawana jest w zadrukowanych opakowaniach. W związku z tym istnieje duże zagrożenie skażenia żywności składnikami farb drukarskich migrujących z opakowań do żywności Na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Toksylogicznego 6 marca 2009 r. dokonano oceny sytuacji w odniesieniu do obecności i benzofenonu (BP) (rys. 1) 4-metylobenzofenonu (4-MBP) (rys. 2), z farb drukarskich stosowanych na opakowaniach żywności w niektórych produktach spożywczychRównież Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), na wniosek Komisji Europejskiej rozpoczął ocenę ryzyka dotyczącą BP i 4-MBP. W związku z tym Europejskie Stowarzyszenie Producentów Farb Drukarskich (European Printing Ink Association) oraz Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opakowań Kartonowych (European Carton Makers Association, ECMA) skierowały do swoich członków zalecenie, w którym stwierdziły, że farby drukarskie zawierające 4-MBP i BP są nieodpowiednie do drukowania opakowań żywności, chyba, że transfer [...]

Zastosowanie mikroekstrakcji w fazie stałej (SPME) do identyfikacji związków organicznych migrujących z opakowań z tworzyw sztucznych


  Mikroekstrakcja w fazie stałej (Solid Phase Microextraction, SPME) została opracowana i zastosowana we wczesnych latach 90-tych przez prof. Janusza Pawaliszyna [1,2]. Od tego czasu znajduje ona coraz większe zastosowanie do wydzielania i oznaczania wielu grup związków chemicznych, takich jak lotne związki organiczne, konserwanty żywności, pestycydy, leki. Szczególnie duże zastosowanie znalazła w analizie zanieczyszczeń środowiska, a także w badaniu związków zapachowych żywności, na przykład związków powodujących niekorzystne zmiany sensoryczne olejów roślinnych, pochodzące z autooksydacji kwasów tłuszczowych (jełczenie) [3-7], czy też w badaniu lotnych metabolitów grzybów [8-11]. Niewiele jest przykładów zastosowań SPME do badania opakowań do żywności [12-14]. Metoda SPME jest zwykle połączona z chromatografią gazową (GC), spektrometrią mas (MS) lub wysokociśnieniową chromatografią cieczową (HPLC). Obecnie analiza związków migrujących z opakowania polega na wydzieleniu ich z matrycy metodą ekstrakcji ciecz-ciecz, ciecz-ciało stałe, z fazy gazowej metodą headspace. Procedury te wymagają długiego czasu, skomplikowanej aparatury i często są związane ze stosowaniem dużych ilości rozpuszczalnika. W przeciwieństwie do nich, SPME jest prostą i efektywną, zwiększającą czułość i liczbę oznaczanych związków, techniką adsorpcyjno-desorpcyjną, pozwalającą na zatężanie związków lotnych lub średniolotnych, znajdujących się w fazie gazowej lub w roztworach wodnych. SPME nie wymaga dużej ilości operacji analitycznych, dzięki czemu znacznie skraca czas analizy oraz zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia błędów grubych i systematycznych. Ogranicza też znacznie użycie drogich i toksycznych rozpuszczalników, co znacznie eliminuje efekty wpływu matrycy. Na fot. 1 pokazana jest strzykawka do mikroekstrakcji SPME z wysuniętym z igły włóknem adsorbującym. OPAKOWANIE 10/2012 56 BADANIA I ROZWÓJ Zastosowanie mikroekstrakcji w fazie stałej ([...]

 Strona 1