Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"CEZARY KOLMASIAK"

Exploring the possibility of using iron ores as a filtrating layer in reduction smelting processes

Czytaj za darmo! »

From the review of the production of liquid iron it can be found that, despite alternative installations functioning, the blast-furnace process continues to be the primary source of this product. The development of technology and changes implemented to the blastfurnace process have resulted in an enhancement of its efficiency. Among various ideas for liquid iron production, a considerable part are those based on the use of hard coal as a source of heat and a reducer. According to forecasts, there is a possibility of substituting the blast-furnace process with alternative reduction smelting processes, but only to a certain extent [1,2]. Considerations, such as the environmental aspects of sintering plants, the environmental and economic aspects of coking plants, the relative lack of flexibility and scale of pig iron production, and the excessive accumulation of harmful elements in steel, all increase interest in reduction smelting processes in some circumstances. Śledząc produkcję ciekłego żelaza należy stwierdzić, że mimo funkcjonowania instalacji alternatywnych, proces wielkopiecowy nadal stanowi podstawowe źródło tego surowca. Rozwój techniki i zm[...]

Zarządzanie zasobami odpadów żelazonośnych wybranych sektorów gospodarki krajowej


  Działania mające na celu odzysk i zagospodarowanie odpadów z procesów produkcyjnych, a także z każdej działalności człowieka stały się nieodzownym elementem gospodarki krajowej. W pracy dokonano próby określenia złożoności i różnorodności czynników procesu zarzą- dzania zasobami odpadów żelazonośnych wybranych sektorów gospodarki krajowej. Operations which are designed to recovery and management of waste from the production process and each human activity have become indispensable element of national economy. The attempt of determination of complexity of factors of management process of resources of iron-bearings waste in the selected sectors of national economy was made in this paper. Słowa kluczowe: zagospodarowanie odpadów, zasoby żelazonośne Key words: waste management, resources iron-bearing Tabela 1. Odpady wytworzone w ciągu roku Table 1. Waste generated during a year Wyszczególnienie 2005 200720082009 tys. Mg O G Ó Ł E M 133956 134497124974120325 odpady (z wyłączeniem odpadów komunalnych) 124602 124414114938111060 odpady komunalne 12169 1226412195120523 Źródło: Na podstawie GUS, www.stat.gov.pl. S. 405 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 zrównoważonego rozwoju jest koncepcją, która pro- ponuje nowe zdefiniowanie relacji człowiek- środowi- sko, w których to relacjach człowiek nie tylko korzysta z zasobów środowiska, ale przede wszystkim chroni je i racjonalnie nimi gospodaruje [1]. Zdefiniowanie tej nowej roli człowieka w środowisku przyrodniczym po- woduje konieczność określenia granic jego ingerencji w środow[...]

Wybrane problemy dystrybucji stali w P olsce

Czytaj za darmo! »

W artykule analizowane są zmiany na rynku dystrybucji stali w Polsce, związane z konsolidacją dystrybutorów i zmianą charakteru ich działania. Prezentowane zestawienia największych dystrybutorów pod względem ilościowymi i wartościowym realizowanych obrotów pozwoliły na wskazanie zmian w strukturze rynku. Autorzy przedstawiają również nowe wyzwania, jakie pojawiają się przed dystrybutorami stali, szczególnie w czasie wzmożonej konkurencji i odrabiania strat po okresie dekoniunktury. The article analyzes changes in steel distribution market in Poland, connected to the consolidation of distributors and change of their functions. Presented quantitative and value juxtapositions of turnover of the largest distributors allowed to identify changes in the market structure. The authors also present new challenges that arises to steel distributors, especially in times of increased competition and recovering from the recession. słowa kluczowe: dystrybucja stali, rynek stali keywords: steel: distribution, steel market.Wprowadzenie. Organizacja sprzedaży wyrobów hutniczych w różnych krajach kształtowała się wraz z rozwojem hutnictwa. Istotną rolę odegrały także tradycje handlowe poszczególnych krajów i poziom wymagań klientów. Pomimo istnienia wielu różnorodnych rozwiązań w zakresie organizacji sprzedaży wyrobów hutniczych, w krajach uprzemysłowionych zauważa się pewne wspólne tendencje rozwojowe [1]. O ile w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych wyłączną rolą hurtowni wyrobów stalowych była regulacja przepływu produktów od wytwórcy do odbiorcy, to w kolejnym dziesięcioleciu zaczęły powstawać specjalistyczne składy wyrobów hutniczych, świadczące klientom usługi ich wstępnego przetwarzania [2]. Nastąpiła więc reorientacja roli dystrybutora z prostego "kupić - przechować - sprzedać" w bardziej złożony model przewidujący przetworzenie materiału w produkt najbardziej oczekiwany przez klienta. W ten sposób dystrybutor przejął na siebie część f[...]

Ekonomiczne i jakościowe aspekty procesu azotowania gazowego

Czytaj za darmo! »

w pracy przedstawiono wyniki procesu azotowania gazowego wybranych do badań elementów maszynowych. przeprowadzono ocenę jakościową, powstającej w procesie warstwy wierzchniej, oraz dokonano analizy statystycznej mającej na celu powiązanie rodzaju stosowanego wsadu w procesie azotowania gazowego z odpowiadającymi mu czynnikami ekonomicznymi. w wyniku przeprowadzonych badań określono matematyczne[...]

Czynniki efektywności jakościowo ekonomicznej w procesie azotowania gazowego

Czytaj za darmo! »

Jednym z podstawowych elementów bilansu finansowego procesu jest uwzględnienie zużycia mediów. Redukcja zużycia wody, gazów czy też energii elektrycznej w znacznym stopniu może wpłynąć na korzystny wynik finansowy prowadzonego procesu. Zmiany te mogą jednak następować w ilościach niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu. Analiza efektywności zarówno jakościowej, jak i ekonomi[...]

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw branży metalurgicznej


  Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej od wielu lat zdobywa coraz większe znaczenie. Proces ten dotyczy również sektora metalowego. Z badań wynika, że przedsiębiorstwa tego typu znacznie sprawniej potrafią przystosować i "przestawić" swoje działania do potrzeb i wymagań rynku. Ponadto jak wykazano małe i średnie przedsiębiorstwa efektywniej odnajdują nowe, dotychczas nie zagospodarowane obszary. W rozwoju i umacnianiu tego typu przedsiębiorstw pomaga odpowiednie zarządzanie łańcuchem dostaw. Wynika to także z faktu, iż prawie połowę kosztów w przychodach przedsiębiorstw stanowi zakup materiałów. The functioning of small and medium-sized enterprises in a market economy for manyyears is becoming increasingly important. This process also applies to the metal sector. Research shows that companies employing up to 250 people a muchbetter able to adapt and “switch" their activities to the needs and requirements of the market. In addition, as shown by small and medium-sized businesses more efficientlyfind new areas not yet developed. The development and consolidation of these companies helping the relevant supply chain management. It also follows from the fact that almost half of the income of companies is the purchase of materials. 􀀶łowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa, analiza rynku Key words: small and medium-sized enterprises, market analysis S. 460 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 zane jest z intensywnie odczuwanym przez branżę ogólnoświatowym kryzysem ekonomicznym (wiel- kość produkcj[...]

 Strona 1