Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Jedynak"

Benchmarking znormalizowanych systemów zarządzania jakością

Czytaj za darmo! »

Na tle innych dostępnych narzędzi oceny, benchmarking wyróżnia się przede wszystkim wykorzystywaniem porównań takich rozwiązań, które są uznane za wzorcowe.Znormalizowane systemy zarządzania jakością (ZSZJ) to instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem, które wymagają ciągłego doskonalenia. Potrzeba ich ciągłego doskonalenia wynika z co najmniej kilku powodów: po pierwsze - są to systemy otw[...]

Orientacja na redukcję ryzyka w wybranych znormalizowanych systemach zarządzania


  Omówiono możliwości wykorzystania wybranych znormalizowanych systemów zarządzania w ograniczaniu ryzyka działalności organizacji. Przedmiotem opisu stały się: 1) systemy zarządzania ciągłością działalności, 2) systemy zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, 3) systemy zarządzania ryzykiem.Współczesne uwarunkowania prowadzenia działalności przez organizacje reprezentujące różne sektory wzmacniają potrzebę zarządzania ryzykiem w tych organizacjach. Funkcja zarządzania ryzykiem jest rozumiana jako taka, której głównym zadaniem jest ochrona interesów organizacji w różnych horyzontach czasowych. O ile w przypadku innych funkcji działalności organizacji można mówić o dość bogatym dorobku nauk o zarządzaniu, który tworzą modele, metody i narzędzia postępowania, o tyle to samo spostrzeżenie odniesione do funkcji zarządzania ryzykiem byłoby nazbyt optymistycznym nadużyciem. W ogólnej sytuacji swego rodzaju "deficytu" referencyjnych modeli i narzędzi zarządzania ryzykiem, warto wskazać na rolę znormalizowanych systemów zarządzania. Część z nich (jak np. systemy zarządzania jakością) odnosi się do sfery zarządzania ryzykiem w sposób pośredni. Rośnie jednak, szczególnie w ostatnim czasie, liczba standardów zarządzania, które dostarczają wzorców zarządzania ryzykiem w sposób bezpośredni. Celem niniejszego tekstu jest wykazanie możliwości wykorzystania w redukowaniu ryzyka działalności organizacji wybranych znormalizowanych systemów zarządzania. Redukcja ryzyka organizacji w systemach zarządzania ciągłością działalności Można z pewnym uproszczeniem przyjąć, że istotną miarą sukcesu w działalności organizacji jest czas, przez jaki była w stanie przetrwać i się rozwijać. Realizacja tego ogólnego i wiodącego zarazem celu działalności organizacji nie jest możliwa, jeśli jej kierownictwo ignorowałoby uwarunkowania ciągłości działania. Z dzisiejszej perspektywy zarządzanie ciągłością działalności organizacji jawi się jako ważna i - w [...]

Modele oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem DOI:10.15199/48.2018.10.2


  Zarządzanie ryzykiem jest obecnie uznawane za jedną z kluczowych domen zarządzania, warunkującą niejednokrotnie nie tylko przetrwanie i rozwój organizacji w warunkach turbulentnego otoczenia, ale również osiągnięcie przewagi konkurencyjnej [3] [5]. Aby kształtować efektywnie działające systemy zarządzania ryzykiem, konieczna jest ich ciągła ocena, umożliwiająca wyłonienie obszarów wymagających poprawy oraz nakreślająca ścieżkę ich ciągłego doskonalenia [2]. Dokonywanie takiej oceny umożliwiają modele dojrzałości zarządzania ryzykiem, które przede wszystkim diagnozują poziom zaawansowania prowadzonych w tym obszarze działań, a ponadto wskazują docelowy stan wzorcowy [4]. Modele te odnoszą się do zintegrowanego zarządzania ryzykiem w organizacji lub do działań wobec ryzyka w poszczególnych obszarach funkcjonalnych, np. w zarządzaniu projektami. Celem niniejszego tekstu jest scharakteryzowanie oraz porównanie wybranych modeli oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem ich specyfiki, stopnia kompleksowości oraz uniwersalności. 1. Pojęcie i geneza modeli oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem Pojęcie dojrzałości w odniesieniu do działalności organizacji zaczęto stosować pod koniec lat 70. XX wieku. Po raz pierwszy terminu tego użył Crosby w 1979 roku w odniesieniu do zarządzania jakością. Przez dojrzałość w kontekście organizacji rozumie się określony, najwyższy poziom umiejętności w danym obszarze działalności, czyli osiągnięcie ostatecznego poziomu rozwoju [9]. Poziom dojrzałości z kolei jest zdefiniowanym, ewolucyjnym stanem wynikającym z procesu ciągłego doskonalenia organizacji. Sposób określenia poziomu dojrzałości jest uzależniony od wykorzystywanych mierników i ich wzajemnej synchronizacji [6]. Logika wykorzystywania modeli do oceny poziomu rozwoju organizacji szybko zaadaptowała się zarówno w teorii organizacji i zarządzania, jak 13 2018 Pa ź d z i e r n i k i w praktyce gospodarczej. Koncepcja i[...]

 Strona 1