Wyniki 1-10 spośród 25 dla zapytania: authorDesc:"MarCin MaDEJ"

WŁASNOŚCI I STRUKTURA INFILTROWANYCH KOMPOZYTÓW STAL SZYBKOTNĄCA-ŻELAZO-MIEDŹ CZĘŚĆ II

Czytaj za darmo! »

W części II przedstawiono wyniki badań w zakresie badania struktury infiltrowanych kompozytów stal szybkotnąca-żelazo- -miedź. Materiał badawczy stanowiły kształtki ze stali szybkotnącej gatunku M3/2 i stali szybkotnącej z dodatkiem 20 % i 50 % proszku żelaza gatunku NC 100.24. Porowate kształtki przeznaczone do infiltracji prasowano pod ciśnieniem 800 MPa, część z nich poddano spiekaniu w piecu próżniowym w temperaturze 1150 °C przez 60 minut. Następnie porowate kształtki niespiekane i spiekane infiltrowano miedzią, metodą nakładkową w piecu próżniowym w temperaturze 1150 °C przez 15 minut. Słowa kluczowe: stal szybkotnąca, żelazo, miedź, prasowanie, spiekanie, infiltracja, kompozyty, własności, struktura THE PROPERTIES AND STRUCTURE OF INFILTRATED HIGH SPEED STEEL-IRON-COPPER COM[...]

WŁASNOŚCI I STRUKTURA INFILTROWANYCH KOMPOZYTÓW STAL SZYBKOTNĄCA-ŻELAZO-MIEDŹ CZĘŚĆ I

Czytaj za darmo! »

W części I przedstawiono wyniki badań w zakresie wytwarzania i badania własności infiltrowanych kompozytów stal szybkotnąca- żelazo-miedź. Materiał badawczy stanowiły kształtki ze stali szybkotnącej gatunku M3/2 i stali szybkotnącej z dodatkiem 20 i 50 % proszku żelaza gatunku NC 100.24. Porowate kształtki przeznaczone do infiltracji prasowano pod ciśnieniem 800 MPa, część z nich poddano spiekaniu w piecu próżniowym w temperaturze 1150 °C przez 60 min. Następnie porowate kształtki niespiekane i spiekane infiltrowano miedzią, metodą nakładkową w piecu próżniowym w temperaturze 1150 °C przez 15 min. Słowa kluczowe: stal szybkotnąca, żelazo, miedź, prasowanie, spiekanie, infiltracja, kompozyty, własności THE PROPERTIES AND STRUCTURE OF INFILTRATED HIGH SPEED STEEL-IRON-COPPER COMPOSIT[...]

WŁASNOŚCI I STRUKTURA INFILTROWANYCH KOMPOZYTÓW STAL SZYBKOTNĄCA-MIEDŹ CZĘŚĆ I

Czytaj za darmo! »

W części I przedstawiono wyniki badań w zakresie wytwarzania i badania własności infiltrowanych kompozytów stal szybkotnąca‐ żelazo‐miedź. Materiał badawczy stanowiły kształtki ze stali szybkotnącej gatunku M3/2 i stali szybkotnącej z dodatkiem 7,5 % elementarnego proszku miedzi oraz stali szybkotnącej z dodatkiem 0,3 % grafitu. Porowate kształtki przeznaczone do infiltracji prasowano pod ciśnieniem 800 MPa, część z nich poddano spiekaniu w piecu próżniowym w temperaturze 1150 °C przez 60 minut. Następnie porowate kształtki niespiekane i spiekane infiltrowano miedzią, metodą nakładkową w piecu próżniowym w temperaturze 1150 °C przez 15 minut. Słowa kluczowe: stal szybkotnąca, miedź, grafit, prasowanie, spiekanie, infiltracja, kompozyty, własności Dr inż. Marcin Madej — Akademia Górniczo‐Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Kraków. Rudy Metale R55 2010 nr 10 UKD 536.421.5:669.14.018.252.3:669.3: :546.56:669.018.9:669-138:662.762:539.2 717 THE PROPERTIES AND STRUCTURE OF INFILTRATED HIGH SPEED STEEL-COPPER COMPOSITES PART I The aim of the present study was to produce high speed steel‐iron‐copper composites, which should have acceptable density, wear resistance and good sliding prosperities. Various amounts of Fe powder were added to the HSS powder prior to compaction. The following compositions were investigated: 100 % M3/2, M3/2 + 7.5 % Cu powder and M3/2 + 0.3 % C (as graphite). Then the powders were cold pressed in a rigid cylindrical die at 800 MPa. Both green compacts and compacts pre‐sintered for 60 minutes at 1150 °C in vacuum were infiltrated with copper at 1150 °C for 15 minutes. The dilatometer was used to detect some reaction in the sintering. The changes in as pressed and as sintered density, hardness, bending strength, wear abilities and corrosion resistance are discussed in this work. Keywords: high speed steel, copper, graphite, pressing, sintering, infi[...]

WŁASNOŚCI I MIKROSTRUKTURA INFILTROWANYCH KOMPOZYTÓW STAL SZYBKOTNĄCA-MIEDŹ CZĘŚĆ II

Czytaj za darmo! »

W części II przedstawiono wyniki badań w zakresie wytwarzania i badania mikrostruktury infiltrowanych kompozytów stal szybkotnąca‐żelazo‐miedź. Materiał badawczy stanowiły kształtki ze stali szybkotnącej gatunku M3/2 i stali szybkotnącej z dodatkiem 7,5 % elementarnego proszku miedzi oraz stali szybkotnącej z dodatkiem 0,3 % grafitu. Porowate kształtki przeznaczone do infiltracji prasowano pod ciśnieniem 800 MPa, część z nich poddano spiekaniu w piecu próżniowym w temperaturze 1150 °C przez 60 minut. Następnie porowate kształtki niespiekane i spiekane infiltrowano miedzią, metodą nakładkową w piecu próżniowym w temperaturze 1150 °C przez 15 minut. Słowa kluczowe: stal szybkotnąca, miedź, grafit, prasowanie, spiekanie, infiltracja, kompozyty, mikrostruktura THE PROPERTIES AND STRUCTURE OF INFILTRATED HIGH SPEED STEEL-COPPER COMPOSITES PART II High hardness, mechanical strength, heat resistance and wear resistance of M3/2 grade high speed steel (HSS) make it an attractive material for manufacture of valve train components. In this application, the material must exhibit resistance to oxidation, high hot strength and hardness, and superior wear resistance. Metal matrix composites are usually produced by the infiltration technique. Infiltration is a process that has been practiced for many years. It is defined as a process of filling the pores of a sintered or unsintered compact with a metal or alloy of a lower melting point. In the particular case of copper infiltrated iron and steel compacts, the base iron matrix, or skeleton, is heated in contact with the copper alloy to a temperature exceeding the melting point of the copper, normally to between 1095 and 1150 °C. Since technological and economical considerations are equally important, infiltration of high‐speed steel based skeleton with liquid cooper has proved to be a suitable technique whereby fully dense material is produced at low cost. The aim of the present study wa[...]

Kształtowanie struktury i właściwości infiltrowanych kompozytów W-Ag i Mo-Ag


  Przedstawiono wyniki bada. w zakresie badania struktury infiltrowanych kompozytow wolfram . srebro i molibden . srebro. Mate- ria. badawczy stanowi.y kszta.tki wolframu z dodatkiem 30 % i 40 % srebra oraz molibdenu z dodatkiem 30 % i 40 % srebra. Poro- wate kszta.tki przeznaczone do infiltracji prasowano na sta.. obj.to.., spiekaniu w atmosferze wodoru w temperaturze 1200 ‹C przez 60 minut. Nast.pnie porowate kszta.tki infiltrowano srebrem z dodatkiem 1 % niklu , metod. nak.adkow. w atmosferze wodoru w temperaturze 1100 i 1200 ‹C przez 60 minut. Kompozyty poddano badaniom stopnia wype.nienia kapilar, g.sto.ci wzgl.dnej, twar- do.ci, wytrzyma.o.ci na zginanie, w.asno.ci tribologicznych oraz przewodno.ci elektrycznej i cieplnej w odniesieniu do czystego srebra. W pracy przedstawiono tak.e struktury kompozytow otrzymanych w wyniku infiltracji. Attempts have been made to describe the influence of production process parameters on the microstructure and properties of Mo-Ag composites. The compositions of powder mixtures are W+30 % Ag, W + 40 % Ag, Mo + 30 % Ag and Mo + 40 % Ag. W+5wt- % Ag and Mo-5wt- % Ag mixtures were prepared by tumbling the powders for 30 minutes. They were subsequently cold pressed in a rigid die on a single action press. The pressure was adjusted individually to assure around 25 % and 35 % green porosity. Prior to infiltration the compacts were sintered in hydrogen at 1100 ‹C for one hour. The porous skeletons were finally contact infiltrated with Ag-1wt-%Ni alloy at 1100 ‹C and 1200 ‹C for one hour in hydrogen. The as-infiltrated composites were tested for Brinell hardness and bending strength, and subjected to wear tests performed by block-on-ring wear tester and microstructures observation. S.owa kluczowe: kompozyty, wolfram, molibden, srebro, spiekanie, infiltracja Key words: composites, tungsten, molybdenum, silver, sintering, infiltration S. 317 UHTNIK-WIADOM[...]

SPIEKANE MATERIAŁY NA ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE


  Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących spiekania z proszków elementarnych miedzi i cyny oraz miedzi i cyny z dodatkiem grafitu materiałów, które można zastosować na materiały ślizgowe. Do badań stosowano mieszanki proszków Cu + 10 % Sn oraz Cu + 10 % Sn + 4 % C (grafit). Mieszanki proszków prasowano dwukrotnie oraz spiekano dwukrotnie, przy czym zróżnicowano pierwszą temperaturę spiekania (stosowano 700 i 750 °C). Zastosowanie dwukrotnego spiekania pozwala na ujednorodnienie mikrostruktury i poprawę własności mechanicznych spieków. Słowa kluczowe: spieki, miedź, cyna, grafit, własności tribologiczne SINTERED MATERIALS FOR BEARINGS The paper presents the results of research on sintering powders of elemental copper and tin and of copper and tin, graphite additive materials that can be applied to sliding materials. We used a powder mixture of Cu + 10 % Sn and 10 % Cu + Sn + 4 % C (graphite). The powder mixtures were sintered the pressed twice, wherein the first sintering temperature is differentiated (700 and used 750 °C). The use of double sintering allows you to homogenize the microstructure and improve the mechanical properties of as- sintered materials. Keywords. as-sinter materials, copper, thin, graphite, tribological properties Wstęp Stopy łożyskowe są to inaczej stopy metali stosowane do wyrobu i wylewania panewek łożysk ślizgowych. Zadaniem tych stopów jest zapewnienie jak najlepszej współpracy pomiędzy panewką a czopem. Materiałom na panewki stawia się szereg wymagań, ze względu na specyficzne warunki pracy łożysk ślizgowych. Metalurgią proszków można wytwarzać różnego typu łożyska, w tym samosmarujące z brązów. Jako surowiec do produkcji łożysk można stosować proszki stopowe miedzi i cyny (Cu-Sn) o zakładanym składzie chemicznym lub elementarne proszki miedzi i cyny. Grafit jest najczęściej dodawany do mieszaniny proszkowej Cu-Sn, aby poprawić własności tribologiczne tych łożysk z e w zględu n a s woje d obre w łasno[...]

MIKROSTRUKTURA I WŁASNOŚCI KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STALI SZYBKOTNĄCEJ DOI:10.15199/67.2017.1.5


  W artykule przedstawiono wyniki badań w zakresie wytwarzania i badania własności infiltrowanych kompozytów stal szybkotnąca-żelazo-miedź. Materiał badawczy stanowiły kształtki ze stali szybkotnącej gatunku M3/2 i stali szybkotnącej z dodatkiem 50% proszku żelaza o gatunku NC 100.24. Porowate kształtki przeznaczone do infiltracji prasowano pod ciśnieniem 800 MPa. Następnie porowate kształtki infiltrowano miedzią metodą nakładkową w piecu próżniowym w temperaturze 1150°C przez 15 min. Kompozyty poddano badaniom własności mechanicznych oraz mikrostruktury. Słowa kluczowe: stal szybkotnąca, żelazo, miedź, prasowanie, spiekanie, infiltracja, kompozyty, własności THE MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF HIGH SPEED STEEL-BASED COMPOSITES The aim of the present study was to produce high speed steel-iron-copper composites, which should have acceptable density, wear resistance and good sliding properities. The following compositions (wt. %) were investigated: 100% M3/2 and 50% M3/2 + 50% Fe. The powders were cold pressed in a rigid cylindrical die at 800 MPa. Green compacts were infiltrated in vacuum furnace with copper at 1150°C for 15 minutes. The composite materials were physically (green and as-infiltrated densities) and mechanically (hardness, bend strength) tested. Following these tests, microstructural investigations were carried out. Keywords: high speed steel, iron, copper, pressing, sintering, infiltration, composites, properties.WPROWADZENIE Stale szybkotnące znajdują zastosowanie poza ich pierwotnym przeznaczeniem, które było ściśle związane z obróbką skrawaniem. Różnorodność i cechy obecnie stosowanych materiałów do obróbki skrawaniem powodują, że stale szybkotnące nie stanowią już konkurencji na rynku materiałów do skrawania. Dlatego nieustannie trwają prace nad ich zastosowaniami. Jednym ze sposobów jest zastosowanie stali szybkotnących na osnowy kompozytów, co pozwala uzyskać elementy odznaczające się dużą odpornością na zużycie cie[...]

KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI POROWATYCH SPIEKÓW ZE STALI SZYBKOTNĄCEJ POD WPŁYWEM MIEDZI I GRAFITU ORAZ PARAMETRÓW FORMOWANIA

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu dodatku miedzi i grafitu oraz ciśnienia prasowania i procesu spiekania na właściwości porowatych wyprasek i spieków z mieszanek proszków na osnowie stali szybkotnącej gatunku M3 klasy 2. W badaniach uwzględniono gęstość i porowatość wyprasek i spieków oraz twardość i wytrzymałość na zginanie spieków. Występuje szeroki zakres możliwości zmian porowatości [...]

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI POROWATYCH KSZTAŁTEK NA STOPIEŃ WYPEŁNIENIA KAPILAR I GĘSTOŚĆ INFILTROWANYCH KOMPOZYTÓW STAL SZYBKOTNĄCA-Cu, STAL SZYBKOTNĄCA-WC-Cu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań prowadzonych w celu określenia wpływu właściwości, przeznaczonych do infiltracji porowa-tych kształtek w postaci wyprasek i spieków na właściwości uzyskanych z tych kształtek infiltrowanych miedzią kompozytów. W badaniach wzięto pod uwagę wpływ węglika WC i procesu spiekania na: gęstość, porowatość, morfologię i wielkość ka-pilar w porowatych kształtkach oraz wpływ tych [...]

 Strona 1  Następna strona »